تحقیق درباره تجزیه واریانس و فیزیولوژی

دانلود پایان نامه

میزان پرولین برگ گیاه روناس بین سطوح مختلف کودفسفر ،کودنیتروژن و اثرات متقابل کود نیتروژن و فسفر اختلاف معنی داری در سطح احتمال1% نشان داد (جدول 1). در جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل کودهای نیتروژن و فسفر بیشترین عملکرد مربوط به تیمار150 کیلوگرم کود اوره و فسفر وکمترین آن مربوط به تیمارشاهد بوده است( جدول 5). بین سطوح مختلف کود اوره بیشترین عملکرد مربوط به مصرف 150کیلوگرم کود اوره و کمترین آن مربوط به مصرف 50 کیلوگرم کوداوره بوده است (جدول3).
مقایسه میانگین سطوح مختلف فسفرنشان داد که بیشترین میزان پرولین بامصرف 150 کیلوگرم کود فسفروکمترین میزان پرولین درصورت عدم مصرف کود در برگ بدست آمد (جدول 4)


4-1-6- عملکرد اندام هوایی
طبق نتایج جدول تجزیه واریانس تفاوت معنی داری بین سطوح مختلف کود نیتروژن و فسفر مشاهده نشده اما مقایسه میانگین اثرات متقابل کودهای نیتروژن وفسفر درسطح احتمال یک در صد معنی دارشده است (جدول 2). دامنه تغییرات عملکرد اندام های هوایی بین 74/1تا75/0 کیلوگرم بوده است وبیشترین عملکرد مربوط به تیمار 150 کیلوگرم کود اوره و فسفر بوده است باکاهش میزان فسفرعملکرد کاهش می یابد(جدول5).
4-1-7 -صفات موفولوژیکی
اثرمتقابل سطوح مختلف کود نیتروژن و فسفردرسطح احتمال یک درصد دارای تفاوت معنی داری بر ارتفاع بوته گیاه روناس داشتند. امادرسطوح مختلف کودنیتروژن وفسفراختلاف معنی داری مشاهده نشد (جدول 2).مقایسه میانگین اثرات متقابل ارتفاع بوته، کرت شاهد بیشترین میزان ارتفاع بوته وکمترین آن مربوط به مصرف 150 کیلوگرم در هکتار کود اوره و نمونه شاهد کود فسفر بود (جدول5). تجزیه واریانس میزان سطح برگ، وزن هزار میوه وطول خوشه گیاه روناس بین سطوح مختلف کود فسفر ،کود نیتروژن و اثرات متقابل کود نیتروژن و فسفر اختلاف معنی داری در سطح احتمال1% نشان ندادند(جدول2).
4-1-8 – وزن خشک ریشه
برطبق نتایج جدول تجزیه واریانس(جدول2)، میزان وزن خشک ریشه در سطح احتمال 1% در سطوح مختلف نیتروژن و فسفر، اختلاف معنی داری داشته است. مقایسه میانگین این صفت نشان داد(جدول 4). سطوح مختلف کود فسفر بیشترین مقداراین صفت بامصرف 100 کیلوگرم کود وکمترین آن به 150 کیلوگرم کود فسفر تعلق دارد. یعنی با افزایش بیش ازحد کود فسفر میزان عملکرد ریشه کاهش می یابد. مقایسه میانگین ایند صفت در سطوح مختلف کود نیتروژن نشان داد که بیشترین عملکرد ریشه مربوط به مصرف 100 کیلوگرم کوداوره و مصرف بیش از آن تاثیری چندانی در میزان وزن خشک نداشته است(جدول3).
اثرات متقابل کود نیتروژن وفسفر درجدول5 نشان دادکه بیشترین وزن خشک ریشه مربوط به تیمار شاهد وکمترین آن مربوط به مصرف 50 کیلوگرم کود اوره و فسفر است .
4-1-9 وزن تر ریشه
مطلب مرتبط :   تحقیق درباره مشاهده و فرآیند

برطبق نتایج جدول تجزیه واریانس(جدول 2)، میزان وزن تردرسطح احتمال 1% اختلاف معنی داری داشته است. درجدول 4 مقایسه میانگین بین سطوح مختلف کود فسفربیان کرد که بیشترین مقدار وزن تر ریشه با مصرف 100 کیلوگرم کود فسفر و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده شد. مقایسه میانگین سطوح مختلف کود نیتروژن روی صفت ورن تر ریشه درجدول 3 نشان دادکه بیشترین عملکرد وزن تر ریشه مربوط به مصرف 100 کیلوگرم کوداوره است ومصرف بیش از 100کیلوگرم درهکتار تاثیری چندانی درمیزان وزن ترنداشته است .کمترین مقدار وزن تر ریشه متعلق به تیمار شاهد بوده است. درجدول 4 اثرات متقابل کود نیتروژن وفسفر بیان کرد بیشترین عملکرد مربوط به مصرف50و 100 کیلوگرم کود نیتروژن و فسفر و کمترین آن مربوط به مصرف 50 کیلوگرم کود فسفر و عدم مصرف کود نیتروژن بدست آمد. با افزایش میزان کود های اوره و فسفر عملکرد وزن تر ریشه افزایش یافته است.
4-1-10- طول ریشه

جستجو در سایت ما :


میزان طول ریشه گیاه روناس بین سطوح مختلف کود فسفر، کود نیتروژن و اثرات متقابل کودازته وفسفر اختلاف معنی داری درسطح احتمال1% نشان داد (جدول 2). درجدول مقایسه میانگین اثرات متقابل کودهای نیتروژن و فسفر نشان داده شده است که بیشترین طول ریشه 31 سانتیمتر مربوط به تیمار 100 کیلوگرم کودفسفر و 50کیلوگرم در هکتار کود اوره بوده است وکمترین اندازه طول ریشه برابر با19 سانتیمتر متعلق به تیمارشاهد فسفرو 100 کیلوگرم کود اوره بوده است( جدول 5). بین سطوح مختلف کود نیتروژن بیشترین طول مربوط به تیمار عدم مصرف کود و کمترین آن مربوط به مصرف 50کیلوگرم کود بوده است(جدول3). درجدول مقایسه میانگین سطوح مختلف فسفر با مصرف 50 کیلوگرم کودبیشترین طول ریشه مشاهده شد وعدم مصرف کود باعث کاهش میزان طول ریشه شده است(جدول 4) .
4-11- میزان آلیزارین ریشه
تجزیه واریانس آلیزارین ریشه نشان داد که، بین سطوح مختلف کود فسفر ،کود نیتروژن و اثرات متقابل کود نیتروژن و فسفراختلاف معنی داری در سطح احتمال1%وجود دارد (جدول 1). سطوح مختلف کود نیتروژن در (جدول3). بیان کرد کمترین میزان آلیزارین مربوط به نمونه عدم مصرف کود بوده است و باافزایش کود تا50 کیلوگرم درهکتارافزایش میزان الیزارین وبعد ازآن باافزایش کود تفاوتی درمیزان آلیزارین نشان داده نشد. مقایسه میانگین سطوح مختلف فسفر درجدول 4 بیان کرد ، بیشترین میزان آلیزارین مربوط به تیمار عدم مصرف کود وکمترین آن مربوط به مصرف 100 کیلوگرم در هکتار کود فسفربوده است(جدول 4). نتایج آنالیز میانگین اثرات متقابل کود نیتروژن و فسفر نشان داد که بیشترین میزان الیزارین با مصرف (50-150) کیلوگرم در هکتار کود اوره و فسفات حاصل شده و کمترین آن مربوط به مصرف (100-0) کیلوگرم در هکتارکود اوره و فسفات است که بیان داشت که با افزایش کود فسفر و اوره میزان آلیزارین در ریشه افزایش پیدا میکند (جدول 5).

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه الگوی کارت امتیازی متوازن و کارت امتیازی متوازن

جدول 4-1- تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیکی گیاه روناس تحت سطوح مختلف کود اوره وفسفاته تحت شرایط شور
پرولین آلیزارین
کارتنوئید آنتوسیانین کلروفیل ab کلروفیل a کلروفیل b فلاونوئیدکل درجه آزادی
منابع تغییر
0/00000096 891/032 0/0006 0/0001 0/062 0/001