تحقیق درباره توسعه گردشگری الکترونیک و وضعیت گردشگری در ایران

دانلود پایان نامه

کیم : 2005 در مطالعه ای تحت عنوان” گردشگری الکترونیک یک راهکار ابتکاری برای موسسات گردشگری کوچک و متوسط در کره ” به بررسی مشکلات و راه حل های تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری کره پرداخته و پیشنهاداتی را برای موفقیت استراتژی های تجارت الکترونیک در گردشگری برای صنعت و دولت ارایه داده است.
کاردوس : 2005 در مطالعه ای به بررسی و ارایه یک راهکار جدید تحت عنوان بسته بندی پویا برای گردشگری الکترونیک پرداخته است. یکی از انواع مهم کاربردهای گردشگری الکترونیک که در سال های اخیر ایجاد شده است سیستم بسته بندی پویاست. امروزه بسته بندی پویا برای صنعت گردشگری مانند خطوط هواپیمایی، هتل ها، راهنمایان تور و آژانس های گردشگری به منطور ایجاد بسته سفارشی مشتریان حیاتی است. بسته بندی پویا میتواند به صورت ترکیب اجزای مختلف سفر ، دسته بندی و قیمت دهی به صورت هم زمان در پاسخ به درخواست مشتریان با آژانس های رزرو جا تعریف شود.
لی و سویمی : 2007 در مطالعه ای به بررسی تجارت الکترونیک در گردشگری چین پرداخته اند. تجارت الکترونیک تغییرات معنی داری را در کانال های توزیع محصولات سفر در جهان و چین ایجاد کرده است. هرینکسون : 2005 در مطالعه ای به بررسی وب سایت های معنایی و گردشگری الکترونیک پرداخته است. گردشگری یک صنعت هدایت گر در مشاغل الکترونیک است .
1-7-2 : پیشنه تحقیق در داخل کشور
در میان مطالعات داخلی افتاده( 1387 )در مقاله به بررسی پیش نیازهای گردشگری الکترونیکی در ایران پرداخته است. محرر )2006) در مطالعه ای به بررسی مطلوبیت الکترونیک در صنعت گردشگری پرداخته است. البدوی و سداد(2011 ) به بررسی وب سایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پرداخته اند که در این پژوهش به ارایه برخی آمار و ارقام در خصوص وضعیت گردشگری در ایران نیز پرداخته شده بود. همچنین، تقوی و قلی پور سلیمانی (1388) به بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری با استفاده از داده های سری زمانی پرداخته اند. در تحقیق دیگری نیز قیامی راد و محرم زاده (1387) به بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا پرداخته اند. فرزین (1384 ) با بررسی وضعیت گردشگری الکترونیکی در ایران، مشکلات زیرساختی در حوزه تجارت الکترونیک، کوچک بودن واحدهای صنعت گردشگری و مسائل مدیریتی را از چالش های عمده توسعه گردشگری الکترونیکی در کشور عنوان کرده است.(سعید روحانی و احد زارع رواسان :1392 )
1-8 روند یابی پژوهش
اجرای هر طرح پژوهشی مستلزم به کارگیری روشی مناسب است که به پژوهش گر کمک می کند تا طرح پژوهش را اجرا کند و به پرسش های پژوهش پاسخ دهد. معمولا در هر رشته، روش های متعددی وجود دارد که برخی از آنها مقبولیت و عمومیت بیشتری دارند و در اغلب تحقیات آن رشته مورد استفاده قرار می گیرند. البته معیار گزینش یک روش قبل از هر چیز به تناسب آن با هدف پژوهش بستگی دارد. در واقع این هدف پژوهش و پرسش های آن است که نوع روش را تعیین می کند. بنابراین تعیین دقیق روش مورد استفاده و دلایل انتخاب آن ،از ویژگی های مهم هر کار علمی محسوب می شود.( منصوریان : 1388 )
1-8-1 روش پژوهش
این تحقیق یک پژوهش بنیادی است . روش تحقیق آن، تا پایان چارچوب نظری، روش اسنادی و میدانی است و پس از جمع آوری اطلاعات جهت دستیابی به نتایج و تحلیل، روش کیفی به کار گرفته شده است.
1-8-2 ابزار گرد آوری داده ها
ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش بانک های اطلاعاتی ، شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای، رسانه ها و شبکه های اجتماعی، سایت های مرجع ، متخصصین این حوزه ، کتابهای مرجع و پرسش نامه از نوع محقق ساخته می باشد.
1-8-3 جامعه آماری :
جامعه پژوهش در این تحقیق در برگیرنده دفاتر خدمات گردشگری تهران می باشند که عمدتا به فعالیت گردشگری اشتغال دارند و تخصص اصلی آنان در حوزه تورهای ورودی می باشد .
1-8-4 روایی
مطلب مرتبط :   پایان نامه شبکه جهانی اینترنت و تعداد کارکنان شرکت

جستجو در سایت ما :


روایی پرسشنامه از طریق ارسال آن برای جمعی از مدیران ، کارشناسان شرکت های گردشگری ورودی و همچنین متخصصان فعال در گردشگری تعیین گردیده است.
1-9 مشکلات تحقیق
داده های اطلاعاتی این تحقیق، اطلاعات محرمانه آژانس ها به شمار می آیند و دستیابی به اطلاعات به سختی امکان پذیر می باشد. در بسیاری از موارد آژانس ها اطلاعات دقیق و کامل را در اختیار قرار ندادند.
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
2-1 مقدمه
در این فصل سعی شده است که مفاهیم اصلی گردشگری، انوا ع گردشگری، انواع گردشگری از نظر مقصد و موضوع ؛ اهداف گردشگری پایدار، بازاریابی و بازاریابی گردشگری، آژانس های مسافرتی و درجه بندی آنها، گردشگری الکترونیک و هوشمند، ابزارهای هوشمند توضیح داده شود تا بتوان با استفاده از این مفاهیم و روش های مناسب تحقیقاتی در این زمینه، در فصل های بعدی به تجزیه و تحلیل این مدل گردشگری پرداخته و بر لزوم استفاده از آن در پیش برد فروش دفاتر خدمات گردشگری تاکید شود.