تحقیق درباره حقیقت وجود و دینامیکی

دانلود پایان نامه

و زمان کلی تورم را هم می توان با رابطه زیر نشان داد:
در طول این مدت، اندازه جهان تقریبا توسط فاکتور زیر بزرگ میشود:
شرط منجر به قید خواهد شد.
با وجود اینکه نسخه اصلی سناریوی تورمی جدید بر اساس معادله (4-2-1) است، شاید چندان واقع بینانه نباشد. نکته مبهم این است که نوسانات میدان اسکالر که در طول مرحله تورمی ایجاد می شوند موجب ایجاد چگالی ناهمگنی بزرگی، هم چنانکه تورم به پایان می رسد، خواهد شد.
سناریوی تورمی جدید با وجود موفقیت هایی که داشت هنوز کامل به نظر نمی رسید. در اینجا نمونه ای از مشکلات این مدل را مرور می کنیم.
4-4 مشکلات مدل تورمی جدید
1- سناریوی تورمی جدید نیازمند نظریه واقع بینانه ای برای ذرات بنیادی است که در آن پتانسیل موثر قید های زیادی را ارضا می کند که نسبتا غیر طبیعی است. به عنوان مثال پتانسیل باید بسیار نزدیک به حالت تخت باشد ( ثابت )،برای مقداری که میدان نزدیک به صفر است .ای مقداری کهه میدان نزدیک به صفر است ت بنیادی است که در آن پتانسیل موثر قیدهای زیادی را ارضا می کند که نسبتا غیر طبیعی است..
اگر به عنوان نمونه، رفتار برای میدان کوچک نزدیک به را داشته باشیم، در آن صورت برای این که چگالی ناهمگنی تولید شده در زمان تورم دامنه مورد نظر را داشته باشد،یعنی:

ثابت باید بسیار کوچک باشد : [27]، [28]، [29].
از طرف دیگر، انحنای پتانسیل موثر نزدیک نقطه مینیمم در باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا میدان را مجبور به نوسان در فرکانسی بالا بعد از تورم کند که به موجب آن جهان در دمای نسبتا بالای گرم شود.
بنابر این نتیجه می گیریم که نسبتا مشکل خواهد بود تئوری واقع بینانه ای برای نظریه ذرات داشته باشیم که این الزامات را فراهم کند.
2- مشکل دوم به این حقیقت مربوط است که میدان برهم کنشی ضعیف شبیه آنچه در یک حالت تعادل ترمودینامیکی با سایر میدان های حاضر در جهان اولیه است، نمی باشد. اما حتی اگر در تعادل بود، اگر کوچک باشد، تصحیحات دمایی بالا برای از مرتبه نمی تواند مقدار اولیه میدان را تغییر دهد و آن را در زمانی مابین تولد جهان و لحظه فرضی آغاز تورم به صفر برساند.
3- هنوز یک مشکل دیگر مرتبط با این حقیقت وجود دارد که هر دو سناریوی تورمی قدیم و جدید تنها در صورتی می توانسته اند شروع شوند که دمای جهان به اندازه کافی سقوط کرده باشد، .
با این وجود شرایطی که ، اشاره می کند تنها قید برای نیست، بلکه همچنین (در بیشتر مدل ها) قید بر روی مقدار در آخرین مرحله تورم است که در مورد سناریوی جهان تورمی عملا معادل است با که داریم : .
این یعنی تورم زمانی شروع خواهد شد که . به عبارت دیگر در زمان که از زمان انبساط جهان آغاز می شود به زمان پلانک برسد. اما برای اینکه یک جهان داغ و بسته بتواند دوام بیاورد باید آنتروپی در حد داشته باشد. بنابراین مشکل تخت شدگی برای جهان بسته حل نشده است، حتی در بیان سناریوی گوث و سناریوی تورمی جدید.
اما نسخه دیگری از سناریوی جهان تورمی وجود دارد که این مشکلات را حل می کند. این سناریو به سناریوی تورمی آشوبناک معروف است.
4-5 سناریوی تورمی آشوبناک
در این بخش ایده اصلی سناریوی تورمی آشوبناک را توضیح خواهیم داد [9]، [30]. با مثالی از میدان اسکالر که با میدان گرانشی همراه است شروع می کنیم. لاگرانژی را به این صورت تصور می کنیم :
4-5-1
هم چنین فرض می کنیم که وقتی باشد، پتانسیل بسیار آرام تر از زیاد می شود.
به طور خاص، این الزام توسط هر پتانسیلی که از قانون توانی برای تبعیت می کند برآورده می شود:

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره ویژگیها و نیکل

جستجو در سایت ما :