تحقیق درباره دانشگاه فردوسی مشهد و وزارت جهاد کشاورزی

دانلود پایان نامه

دشتکیان ،ک. بحرانی ،م،ج. 1389.آستانه تحمل به شوری روناس .مجموعه مقالات اولین همایش ملی روناس.
دوازده امامی،س. مجنون حسینی ،ن.1387.زراعت وتولید برخی گیاهان دارویی وادویه ای .انتشارات دانشگاه تهران 300 صفحه.
رضایی،م.قاسمی.گندمکار.فتحی.1389.کشت روناس درخوربیانک اصفهان. مجموعه مقالات اولین همایش ملی روناس یزد.
زرگری،ع.1375. گیاهان دارویی (جلد دوم.چاپ ششم.انتشارات دانشگاه تهران.

جستجو در سایت ما :


زمردیان ، ن .1377.عصاره گیری از گیاه رنگزای روناس . پایان نامه کارشناسی ارشد .واحد تهران جنوب.8و9.
سپهری اردکانی، ع .فتاحی اردکانی، ا .1386.طلای سرخ، انتشاراتقداست، چاپ اول،۹۶ص .
سرپله،ا.وهمکاران 1389.بررسی اثرات ضدقارچی عصاره گیاه روناس برروی Phytophthoradrechsleri عامل بوته میری خیار گلخانه ای.
سالاردینی،ا.ع.1377. اصول تغذیه گیاهی ،جلدهای اول و دوم (ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران.
شیر غلامی ،محمد علی و همکاران .1389. بهینه سازی شرایط رنگرزی الیاف کشسان با رنگزای طبیعی روناس.مجموعه مقالات اولین همایش ملی روناس.
صدری،م.ح.سنایی.1372.بررسی محدودیت های آب و خاک برروی عملکرد روناس.سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران دفتر یزد .نشریه شماره 56.13 صفحه.

طباطبایی،س. طرح جامع روناس. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران.
عباسی،ف .کوچکی ،ع. جعفری، آ.1388.ارزیابی جوانه زنی و رشد رویشی گیاه روناس درغلظت های مختلفNACL.مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد 7. شماره 2صفحات 515-523.
فتاحی،ا . 1385. اندازه گیری بهره وری مهم ترین عوامل موثر بر تولید روناس در استان یزد. مجله پژوهش و سازندگی . شماره 72. صفحه 38-43.
فتاحی بافقی ،ع. و همکاران 1389. بررسی اثر بخشی عصاره روناس برزخم سالک در موش سفید و کوچک آزمایشگاهی نژاد BALB/c.
فراهانی ،ا.نادری،غ. و مدنی 1387. تعیین مناسب ترین سطح کود نیتروژنه و فسفاته بر روی عملکردو درصد اسانس گیاه بابونه .
کریمی ،م.1389. نقش گیاه روناس دراصلاح خاک های شور- سدیمی منطقه اردکان. اولین همایش ملی روناس. یزد. اردکان.
کافی. م،1389.کشاورزی شورزیست. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
میراب زاده اردکانی،م. 1388.روناس( طلای کویر ).وزارت جهاد کشاورزی ،معاونت تولیدات گیاهی ،41 صفحه.
میراب زاده اردکانی ، م.1389.کاشت ، داشت و برداشت روناس. اولین همایش ملی روناس .یزد . اردکان.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره انواع آموزش‌های ضمن خدمت و تاریخچه آموزش ضمن خدمت

مروتی ،ی . وظیفه شناس ،م. 1389.بررسی اثرات زمان کاشت ، سال برداشت ومیزان تراکم بر عملکرد روناس در دوروش کاشت بذری و ریشه ای.مجموعه مقالات اولین همایش ملی.