تحقیق درباره در جهان و مشاهده

دانلود پایان نامه

بنابراین داریم :

که در اینجا:

جستجو در سایت ما :


برابر است با مختصات حجم در زمان برای یک حباب که در زمان تشکیل شده است.
حال فرض می کنیم که نرخ هسته زایی به اندازه کافی آرام باشد بطوریکه هیچ هسته زایی قابل توجهی قبل از صورت نگیرد، در حالی که انبساط نمایی انجام شده است.
حال فرض می شود که نرخ تقریبی تولید با زمان داده شده باشد با در نظر گرفتن به عنوان نرخ هسته زایی در دمای صفر .
در این صورت می توان نوشت:

که در اینجا و مربوط به جمله ای است که به عنوان یک ثابت هنگامی که ، ظاهر می شود.
در طول مدتی که این زمان ثابت است، جهان توسط یک فاکتور منبسط خواهد شد.

اگر انتقال فاز با حضور مقدار انتظاری یک میدان هیگز انجام گیرد، در آن صورت می توان را محاسبه کرد.
نکته کلیدی این است که روند هسته زایی یک پروسه تونل زنی است به طوری که معمولا بسیار کوچک است. می توان جوابی برای به صورت زیر نوشت که:

که جمله مربوط به نفوذ در سطح پتانسیل است و ضریب بدون بعدی از مرتبه واحد است.
از آنجا که یک تابع نمایی به توان یک تابع نمایی است می توان مقدار را بدست آورد.
بنا براین اگر جهان به یک حالت از رشد نمایی برسد، بسیار محتمل خواهد بود که بتواند از یک مرتبه بسیار بزرگ منبسط شده و ابَر سرد شود قبل از اینکه بخش قابل توجهی از جهان تحت انتقال فاز باشد.
تا به حال فرض کرده ایم که جهان اولیه از همان آغاز می تواند توسط متریک رابرتسون – واکر توصیف شود. اگر این فرض واقعا لازم می بود، درآن صورت بی معنی بود که در مورد حل شدن مشکل افق صحبت کنیم زیرا همگنی کامل در همان ابتدا فرض شده بود. حال این فرض را کنار می گذاریم.
فرض می کنیم که متریک اولیه و توزیع ذرات نسبتا بی نظم و آشفته باشد. پس انتظار داریم که تاثیرات استاتیکی به گرم شدن این توزیع ذرات در یک مقیاس محدود منجر شود [18]. هم چنین می توان نشان داد که ناهمسانگردی ها در متریک با مقیاس زمانی زمان پلانک میرا می شود [19]. بنا براین فرض می شود که حداقل برخی نواحی جهان در دمای بالایی که قابل قیاس با دمای است، آغاز می شوند و همانطور که انتظار داریم با گذشت زمان به زیر دمای افت پیدا می کنند و این نواحی همگن و همسانگرد در تعادل گرمایی خواهند بود. زمانی که از این نواحی صحبت می شود منظور مقیاس طول است که بطور حتم از فاصله افق کمتر است. بنابراین برای ما امکان پذیر خواهد بود که این نواحی از جهان را با استفاده از متریک رابرتسون – واکر توصیف کنیم که در مقیاس فاصله ای کوچک در قیاس با با صحیح خواهد بود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ها -پربازدیدترین مطالب

زمانی که دمای چنین ناحیه ای به زیر دمای افت پیدا می کند، سناریوی تورمی اتفاق می افتد. و سرانجام نتیجه نهایی ناحیه بزرگی از فضا خواهد بود که همگن و همسانگرد است و به چگالی جرم بحرانی نزدیک خواهد بود. اگر به اندازه کافی بزرگ باشد، این نواحی می توانند بزرگتر از نواحی مشاهده شده ما در جهان باشند.
3-4 مشکلات سناریوی جهان تورمی گوث
همان طور که اشاره شد سناریوی تورمی گوث به نتایج غیر قابل قبولی منجر شد [10].