تحقیق درباره عملکرد محصول و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

برای انجام کشت روناس باید بعد از کود دادن زمین را در پاییز به عمق 50 تا 60 سانتیمتر شخم زده و در اوایل بهار یک شخم سطحی کرت را هموار کرده و بذر را می کارند(میراب زاده اردکانی،1389) .
2-1-3-3کود
روناس در هر هکتار نیاز به 40 تا 50 تن کود حیوانی وحدود 200تا 300 کیلوگرم کود فسفات دارد که باید قبل از شخم در پاییز به زمین داده شود. کود اوره به عنوان کود سرک در هر هکتار 50 تا 100 کیلوگرم به زمین داده می شود (رضایی و همکاران، 1389) .

جستجو در سایت ما :


2-1-3-4 آبیاری
پس از کاشت، زمین را باید هر 12 روز یکبار آبیاری کرده این عمل باید تا موقع سبز شدن که حدود 40 روز طول می کشد ادامه یابد. در منطقه اردکان استان یزد بعد از سبز شدن به مدت چهل روز آبیاری را قطع می کنند تا ریشه روناس به عمق زمین رفته وطول ریشه که مورد استفاده قرار می گیرد. طویل شود و بعد از گذشت چهل روز مجدداً هر 12روز یکبار آبیاری را انجام می گردید. از ماه آذرتا فروردین ماهی یک بار آبیاری کافی است. ولی درتابستان هر 12روز یکبار آبیاری در این منطقه (اردکان) ضروری بنظر می رسد. بهترین موقع آبیاری روناس در شب یا صبح زود است که هوا خنک است این گیاه طبیعتاً به آب شور نیز ناسازگار است .
2-1-4 زمان کاشت ، داشت ، برداشت
در تحقیقی به منظور بررسی اثرات زمان کشت، سال برداشت ومیزان تراکم بر عملکرد روناس دردوروش کاشت بذری و ریشه ای محقیقین به این نتایج رسیدند:
زمان کاشت روناس که مهرماه و اسفندماه می باشد به دلیل امکانات زارع در آماده سازی زمین و کاشت نقش مهمی دارد وعلاوه برآن در رشد اولیه و استقرار گیاه که خود عامل مهمی در تولید می باشد نقش بسزایی دارد. با کشت دراسفدماه 84/10 تن درهکتارعملکردروناس خشک و با کاشت درمهرماه 57/9 تن در هکتار عملکرد روناس خشک حاصل شده است.
سال برداشت نیزاثر مهمی درتولید دارد. چون گیاه باید فرصت کافی برای تولید داشته باشد ،به طوریکه برداشت پس از3 سال دارای عملکرد 34/13 تن در هکتار وبرداشت پس از دوسال فقط 08/7 تن در هکتار بود .
تراکم کاشت نیز یکی از عوامل موثر در تولید می باشد که افزایش و یاکاهش بیش از حد تراکم می تواند در ریشه زایی و رقابت بین گیاه موثر باشد که نهایتا عملکرد محصول را تحت تاثیر قرار می دهد. با کاشت 250 کیلوگرم بذر در هکتار 89/10 تن روناس خشک درهکتار برداشت گردید آزمایش برای کاشت ریشه روناس نشان داد ، زمان کاشت بر تولید اثر مهمی از نظر آماری معنی دار نداشت لیکن سال برداشت اثر مهمی بر تولید داشته و زمان برداشت پس از3 سال از بقیه برتربود. بنابراین در موقع کاشت روناس بااستفاده از قلمه ریشه بهتر است کاشت ریزوم ها به مقدار 5/2 تن در هکتار در اسفندماه انجام گیرد(مروتی. وظیفه شناس ، 1389) .

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله مهارت های زبانی و ابعاد هوش معنوی

محققین با هدف تعیین مناسب ترین روش تولید ،بهترین زمان برداشت و همچنین درصد مواد رنگی ریشه پژوهشی 3 ساله در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3محل با 4 تکرار طی سالهای 1374 تا 1377 در استان فارس طراحی و اجرا کردند. خاک های متفاوت از نظر قابلبیت هدایت الکتریکی انتخاب گردید. مقایسه عملکرد ریشه خشک حاصل از کشت ریشه و کشت بذر و درصد مواد رنگی حاکی از آن بود که این ویژگی ها در سال سوم به نحو معنی داری بیشتر از سال دوم بود( نامجویان و همکاران.1389 ).
عملکرد ریشه خشک در محل نی ریز و سروستان درخاک شور زیادتر از خاک غیر شور بود .نتایج حاکی از آن است که میزان محصول و مواد رنگی ریشه با افزایش سن گیاه و ازدیادEC خاک افزایش می یابد . منطقه سروستان منطقه مناسبی برای کشت ریشه روناس بوده است. مقایسه عملکرد ریشه خشک در تیمار کشت ریشه با کشت بذر حاکی از آن است که عملکرد ریشه درکاشت ریشه به نحوه معنی داری بیشتر از کاشت بذر بوده است. گیاه روناس خاکهای نیمه شور را بر خاک های شور ترجیح می دهد (میراب زاده اردکانی،1389) .
در یک پژوهشی به منظور ارزیابی ارزش بالقوه صنعتی و زراعی گیاهان روناس تحت شرایط دیم در جنوب غربی آناتولی، ترکیه سه نوع (بذر، نهال و قلمه ریشه)، در پنج روش مختلف (ریشه نشاء پاییز ، نشاء ریشه بهار، کاشت بذر پاییز ، کاشت بذر در بهار، و نشاء نهال بهار مورد استفاده قرار گرفت ، نشاء نهال بهار تا به حال بهترین عملکرد، تولید ریشه و بیشترین بازده رنگ را داشت است. مشخص شد که ماه اوت، زمان برداشت بهینه برای به دست آوردن بیشترین ماده خشک و تجمع ماده رنگ بود. رنگ ماده 2.3 برابر بیشتر در قشر نسبت به ستون سنگی انباشته شده است و بالاترین مقدار رنگ و نسبت قشر ریشه در موقعیت عالی یافت شد (سپهری اردکانی.فتاحی اردکانی،1386).
نتایج تحقیق با اندازه گیری بهره وری و کل عوامل موثر تولید روناس در یزداز روش تابع تولید نشان داد به ازای هر واحد هزینه 64 واحد در آمد ناخالص ایجاد می کند. در این تحقیق بهره وری کود حیوانی از سایر نهاده ها بالاتر بود که حاکی از اهمیت این نهاده است و بهره وری آب در حد پایین قرار داشته که نشان دهنده عدم استفاده از سیستم های آبیاری پیشرفته و تلفات این ماده حیاتی در منطقه است(فتاحی. 1385) .
مراقبت از روناس شامل آبیاری، مبارزه با علفهای هرز و سله شکنی، خاک دهی پای بوته ها و مبارزه با آفات و بیماریها می باشد.
2-1-5نگه داری روناس یا مرحله داشت
2-1-5-1مبارزه با علفهای هرز و سله شکنی
در تابستان باید عملیات وجین و کنترل علفهای هرز صورت گیرد .

مطلب مرتبط :   احساس ارزشمندی و نظریه اریکسون

2-1-5-2 خاک دهی پای بوته ها
در پائیزسال اول به پای بوته ها مخلوط خاک با کود حیوانی داده می شود تا ریشه توسعه پیدا کرده و از سرمای زمستان محفوظ بماند. در تابستان سال دوم وقتی گیاه به گل رفت قسمتهای سبز ساقه و برگ را کف برکرده و به مصرف تغذیه دام می رسانند در پائیز سال دوم نیز پای بوته ها را مجدداً خاک همراه با کود حیوانی می دهند. در اواخر تابستان سال سوم یا چهارم،روناس را کف برکرده و ریشه ها را درمهر ماه برداشت می کنند. این عمل موجب افزایش ریشه ودرنتیجه بالارفتن عملکرد می شود. علاوه بر این از یخ زدن ریشه روناس در فصل زمستان جلوگیری می کند(میراب زاده اردکانی ، 1388) .