تحقیق درباره محصولات کشاورزی و قابلیت دسترسی

دانلود پایان نامه

فسفر بخش اصلی اسیدهای نوکلئیک ، فسفولیپیدها، فسفو پروتئین ها ، دی نوکلوئیدها و آدنوزین تری فسفات ها است. از همین روبرای فرآیندهای ذخیره و انتقال انرژی، فتوسنتز، تنظیم برخی از آنزیم ها و انتقال کربوهیدرات ها ضروری می باشد. مصرف فسفر در خاک های شور باعث افزایش محصول می گردد. مشاهده شده در خاک های شور که از فقر فسفر رنج می برند ،برگ ها دچار نکروز گردیده و برگ های پایینی گیاهان رنگ قرمز به خود می گیرند. مصرف فسفر به طور معمول باعث از بین رفتن این نشانه ها می گردد. همانند نیتروژن ،واکنش گیاه به کودهای فسفری به شوری های کم و متوسط محدود می گردد (کافی، 1389) .


فسفات در کربن گیری ، کاهش زمان رسیدن محصول موثر است و غلظت فسفر در ریشه در برقراری تعادل عناصر غذایی کم مصرف مغذی در برگ مهم است(سالاردینی،1377) .
فسفرریشه را بیشتر از قسمت های هوایی گیاه تحریک می کند و می تواند در گسترش شبکه ای ریشه ای گیاه نقش مهمی داشته باشد. همچنین وجود فسفرکافی باعث نفوذ بیشتر ریشه به لایه های زیرین خاک می شود(فراهانی و همکاران، 1387) .
بر هم کنش میان فسفر و شوری تقریبا به اندازه برهم کنش شوری ونیتروژن پیچیده است و به گونه ی گیاهی ، رقم، سن گیاه ، سطح وترکیب شوری وغلظت فسفر بستگی دارد (پوستینی و ابوطالبیان 1380).
شوری می تواند جذب فسفر رادر گیاه کاهش دهد اگرچه در برخی از آزمایش های انجام گرفته این جذب افزایش یافته و یا تحت تأثیر قرار نگرفته است. در خاک های شور ، کاهش قابلیت دسترسی فسفر تنها تحت تأ ثیر پیوندهای یونی که منجر به کاهش فعالیت فسفرمی شود، نیست بلکه کمپلکس های کلسیم – فسفر، میزان انحلال پذیری فسفر را کنترل می کنند (گراتن و گریو.1999) .
کامپاگنول( 1979) گزارش کرده است که استفاده ازکودهای فسفره درخاک های شور باعث افزایش رشد وعمکلرد در 34 گیاه از 37 گیاه مورد مطالعه شده است .
در خاک های شور به علت اثرات شدید یونی فعالیت فسفر کاهش یافته و لذا جذب سطحی و حلالیت فسفر کاهش می یابددر برخی ازآزمایش ها اشاره شده است که افزودن فسفر باعث افزایش مقاومت گیاه به شوری گردیده است( آوادو همکاران 1990 ).
درشرایط مزرعه با افزایش شوری غلظت فسفردر بافت های گیاهی کاهش یافته و در برخی موارد این کاهش غلظت تا 50درصد حالت عادی نیز رسیده درحالیکه هیچ نشانه ای ازکمبود فسفر درگیاه دیده نشده است (شارپلی 1992) .
گیبسون) 1988( مشاهده کرد که فسفرنقش مهمی در متابولیسم کربوهیدرات ها دارد و نیاز به فسفر کافی در محیط شور مربوط به نقش این عنصر در تنظیم تجمع یون ها و یا کد بندی یون ها در داخل سلول است.
خلیل و همکاران(1967 ) عقیده دارندکه شوری با کاهش رشد ریشه موجب کاهش جذب فسفر توسط گیاه می شود. بنابراین افزودن فسفر موجب افزایش جذب فسفر و رشد گیاه می شود.
آواد و همکاران( 1990 ) گزارش کرده اند که با افزایش فسفر تحمل گوجه فرنگی به کلرید سدیم افزایش یافته و غلظت فسفر درگیاه با افزایش شوری زیاد می شود. برنشتاین وهمکاران )1974 ( افزایش عملکرد گندم و جو را با افزایش فسفر در خاک های شور مشاهده کردند.
2-6- اثرات متقابل نیتروژن و فسفر
شوری و نیتروژن غلظت فسفررا تحت تأثیر قرار می دهد. اثر شوری برغلظت فسفر درگوجه فرنگی بستگی به غلظت فسفر در محلول غذایی دارد غلظت های پایین فسفر در محیط ریشه ،شوری از جذب فسفرتوسط ریشه، انتقال آن ازریشه به شاخساره و جابجایی دوباره فسفر ازبرگ های پیر به جوان جلوگیری می کند، که احتمالا به دلیل کاهش حرکت فسفر ذخیره شده در واکوئلها است (مارتین و لاچی.1996) .
درآزمایشی که به منظور بررسی اثرات کود های ازته وفسفره بر عملکرد گیاه دارویی آویشن دنایی Thymus daenensis صورت گرفته مشاهده شد که افزایش در مقادیر کود ازت و فسفرسبب افزایش تعداد سرشاخه های گلدار شدند که نسبت به تیمار شاهد (سطح بدون کود ) اختلاف معنی داری داشتند (باقرزاده.1384).
مطلب مرتبط :   سیستم ها و معادله

بررسی های دانکن و همکاران (1962 ) نیز نشان داد که زمانی که نیتروژن و فسفر باهم به خاک واردمی شوند. می توانند باعث رشد و توسعه ریشه ها شوند. آنان درآزمایشات خود مشاهده کردند که ریشه هایی که درحضورفسفرو نیتروژن رشدکرده اند.نسبت به سایرریشه هانرمترونازکتربوده وانشعابات بیشتری داشتند.آزمایشات نشان می دهدغلظت زیادنیتروژن خاک نیز می تواند رشد ریشه ها را محدود سازد علت این امر رامی توان جذب نیترات اضافه توسط گیاه دانست . دراین صورت نیتراتها پس از احیابا هیدرات کربن آزاد ترکیب شده وترکیبات آمینی را تشکیل می دهند. این ترکیبات موجب تحریک شدن رشد قسمت تاجی گیاه گشته، لذامیزان انتقال کربوهیدراتها به ریشه کاهش یافته ورشد ریشه محدودمی شود.
مصرف کودهای شیمیایی جهت تولیدمحصولات کشاورزی درمناطق خشک و نیمه خشک که سطح حاصلخیزی خاک پایین است ضرورتی اجتناب پذیر می باشد. بدیهی است جهت تولید بهینه گیاه روناس مصرف کودهای دامی وشیمیایی نیز ضروری است.گرچه تحقیقات انجام شده درزمینه نیاز غذایی این گیاه بسیار ناچیز است لیکن در سالهای اخیر تحقیقاتی درزمینه تاثیر این گیاه برویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک های متاثراز نمک در ایران انجام شده است. میزان کود حیوانی موردنیاز روناس را 40 تا 50 تن درهکتار گزارش شده است . همچنین میزان فسفات مورد نیاز روناس را 300تا 400کیلوگرم در هکتار بیان کردند (میراب زاده اردکانی ،1388).
مطالعه پاسخ گیاه به مقادیر مختلف کود نیتروژن فسفر وسطوح شوری در مراحل مختلف رشد به منظور تعیین مقادیرمناسب افزودن کود نیتروژن و فسفر که بتواند اثرات نامناسب شوری بر رشد گیاه را کاهش دهد، ضروری است . از سوی دیگر مقادیر زیاد کود نیتروژن وفسفر می تواند بر شوری محیط رشد ریشه افزوده وبر رشد و عملکرد گیاه اثرات منفی داشته باشد. بنابراین کوددهی بهینه نیتروژن وفسفر به منظور دست یابی به عملکرد مناسب گیاه لازم است. با توجه به استفاده های مختلفی که این گیاه دارد وهمچنین اهمیت مقوله شوری، هدف ازانجام این تحقیق بررسی تاثیر تیمارهای مختلف کودی برروی برخی ویژگی های فیزیولوژیکی ، مرفولوژیکی و بخش حاوی رنگیریزه گیاه روناس تحت تاثیر سطوح شوری است.
فصل سوم
مواد و روش ها
3-1- مشخصات خاک محل آزمایش
مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره ساده سازی و سیستم ها

جستجو در سایت ما :


پیش از شروع آزمایش نمونه مرکب خاک محل اجرای آزمایش به صورت تصادفی از عمق های صفر تا 30، 60-30 ،90-60تهیه و برای آزمایش تجزیه فیزیکو شیمیایی خاک به آزمایشگاه مرکز تحقیقات آب و خاک اصفهان ارسال گردید. همچنین پس از تهیه نمونه آب آّبیاری نسبت به تجزیه کامل آن اقدام گردید میانگین نتایج آزمایش خاک در جدول 3-1و نمونه آب در جدول 3- 2ارائه گردیده است.