تحقیق درباره مشاهده و فرآیند

دانلود پایان نامه

که در اینجا داریم و که ثابت جفت شدگی پیمانه ای است.


در تقارن در این نظریه در مجددا برقرار می شود.
هم زمان با کاهش دما مینیمم مطلق برای در ظاهر می شود. با وجود این در هر دمای نقطه به صورت یک کمینه موضعی برای باقی می ماند در حالی که در نزدیکی داریم
که در اینجا
انتقال فاز همراه با شکست تقارن از یک حالت ابر سرد قوی در دمای پیش می رود که از مرتبه بسیار کوچکی نسبت به است. چگونگی پتانسیل برای در شکل زیر نشان داده شده است.
نمودار4-1 .پتانسیل Coleman–Weinberg در دمای محدود. تونل زنی از طریق تشکیل حباب ها در ایجاد می شود.در حالی که داریم . پیکان نشان دهنده جهت تونل زنی در تشکیل حباب ها است [9].
انتقال فاز با تشکیل حباب ها در میدان آغاز می شود که یک فرآیند تونل زنی است.
می توان تایید کرد که برای این پروسه به خصوصیات در بستگی ندارد و مقدار بیشینه میدان داخل حباب بلا فاصله بعد از تشکیل حباب باید از مرتبه باشدکه داریم :

که (همان طور که در شکل دیده می شود).
در واقع می توان نشان داد[23]، [24] که هنگام تشکیل حباب، مقدار بیشینه میدان داخل حباب بطور تقریبی معادل است. بنابراین برای داخل حباب داریم :
این یعنی اینکه (منفی) توان دوم جرم در میدان داخل حباب به این صورت است:

بعد از تشکیل حباب، میدان داخل حباب به طور تدریجی بزرگ می شود تا به مقدار تعادلی خود برسد . در اولین مرحله از این پروسه میدان به طور تقریبی به صورت رشد می کند. بنابراین زمانی به مقدار تعادلی می رسد که دوره زمانی که است سپری شود.
تحقیقات کامل تر نشان داد[20] که چندین بار بزرگتر از است، اما برای سادگی در اینجا فرض می شود که .هم چنین می توان نشان داد که در بیشتر زمان این دوره میدان داخل حباب بسیار کمتر از باقی می ماند. بنابراین در طول زمانی از مرتبه چگالی انرژی خلا به طور تقریبی معادل باقی می ماند و قسمتی از جهان که داخل حباب قرار دارد به صورت نمایی منبسط می شود درست همان طور که قبل از به وجود آمدن حباب منبسط می شد. این مشاهده ساده نتایج مهمی برای نظریه انتقال فاز در مدل داشت.
حال فرض می کنیم که انتقال فاز در نظریه مدل در دمای رخ دهد. با در نظر گرفتن می توان ثابت هابل را که به صورت: است را در حدود در نظر گرفت.
بنابراین در طول دوره انبساط نمایی جهان مرتبه بزرگ می شود که :
اندازه معمولی حباب در زمان تشکیل آن برابر است با : .بعد از دوره انبساط نمایی اندازه حباب برابر خواهد بود با :
که بسیار بزرگتر از اندازه قابل مشاهده جهان است.بنابراین تمام قسمت قابل مشاهده جهان در داخل یک حباب جا گرفته است، و ما هیچ ناهمگنی رابر اثر تصادم دیواره ها نخواهیم دید.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره ساده سازی و معادله

جستجو در سایت ما :


بعد از زمانی از مرتبه بعد از تشکیل حباب تمامی چگالی انرژی خلا به انرژی گرمایی به صورت است که در این مدل پیشنهادی داریم :
با این وجود گرما زایی نه به علت برخورد دیواره ها، بلکه به علت اندر کنش ذرات تشکیل شده توسط میدان همگن کلاسیک که به صورت همگن حول حول مقدار تعادلی با فرکانسی در حدود نوسان می کند، رخ می دهد.
حال می توان بررسی کرد که اندازه افق ذره در زمان انتقال فاز بسیار بزرگتر از اندازه حباب بوده است.