تحقیق درباره مقایسه و معادله

دانلود پایان نامه

با این وجود میدان تورم زای ( اینفلاتون) باید با یک میدان مادی همراه باشد تا بتوانیم انتقال به کیهانشناسی مبتنی بر مهبانگ داغ را در پایان تورم مشاهده کنیم.
چنین جفت شدگی ( همراهی ماده با میدان ) یک جمله تصحیحی را وارد پتانسیل خواهد کرد، که برای اندرکنش یوکاوا و بر حسب مرتبه و با در نظر گرفتن حالت داریم:
5-2-2
که در اینجا در تقریب تک حلقه است. علامت منفی برای نشان دادن سهم فرمیون ها است. از آنجا که اندرکنش میدان (اینفلاتون) با سهم میدان بوزون با علامت مثبت است، در اینجا ما هر دو مقدار مثبت و منفی را در نظر خواهیم گرفت. هم چنین ضریب بازبهنجارش را داریم.

جستجو در سایت ما :


در ابتدا حالت را در طول تورم در نظر می گیریم. بنابراین تورم در درجه اول توسط جمله درجه دو حاصل می شود. مدل تک جمله ای آشوبناک پیش بینی هایی به صورت زیر خواهد داشت:
5-2-3
هم چنین اگر مثبت باشد، دو راه حل برای داده شده وجود دارد.
راه حل برای پتانسیل ، به سه نوع نتیجه برای معادلات 5-2-3 در حالی که کاهش می یابد منجر می شود[40]. در حالی که تورم در نزدیکی ماکزیمم موضعی رخ می دهد که در نتیجه یک انحراف از طیف سرخ شدید همراه با محدود شده است.
هم چنان که مقدار افزایش می یابد، دو شاخه از راه حل های سه گانه گفته شده به هم نزدیک می شوند و در برای به هم خواهند رسید. برای مقدارمنفی جمله تصحیح در پتانسیل منجر به پیش گویی مشابه به آنچه در پتانسیل درجه دو گفتیم خواهد شد و داریم:
5-2-4
برای هر مورد می توان پیش گویی های متنوع ( برای های متفاوت) برای تورم در حالی که را ثابت در نظر گرفته ایم انجام داد.نمودار زیر پیش گویی برای و و را در حالی که و است را نشان می دهد که از نتایج استفاده شده است.
نمودار 5-1 .پتانسیل تصحیح تابشی شده : و (سمت چپ) ، و ( سمت راست)، برای های مختلف.
در این نمودار از داده های به همراه سایر نتایج قبلی ( به همراه سایر نتایج قبلی () استفاده شده است. نقاط سیاه بزرگ و مثلث ها پیش بینی ها برای پتانسیل های درجه 4 و درجه 2 هستند. قسمت های خط چین شده برای هستند. برای منحنی های سمت چپ و برای منحنی های سمت راست در هر دو نمودار است [37].
توجه داریم که سهم تک حلقه برای از مرتبه است، که در محدوده پارامتری است که جمله تاثیر مهمی بر تورم قابل مشاهده خواهد داشت. در این مورد این فرض ما، ، که مطابق با جفت شدگی بازبهنجارش است در مقایسه با سهم تک حلقه کوچک خواهد بود.
بر عکس این مطلب، با فرض در طول تورم، خواهیم دید که تورم در درجه اول توسط جمله درجه چهار حاصل می شود.نتایج برای این فرض در نمودار 5-2 نشان داده شده است.
نمودار 5-2 .پتانسیل تصحیح تابشی شده : و (سمت چپ) ، و ( سمت راست)، برای های مختلف.
مطلب مرتبط :   ماهواره ها و شکل گیری

در این نمودار از داده های به همراه سایر نتایج قبلی ( به همراه سایر نتایج قبلی () استفاده شده است. نقاط سیاه بزرگ و مثلث ها پیش بینی ها برای پتانسیل های درجه 4 و درجه 2 هستند. قسمت های خط چین شده برای هستند. برای منحنی های سمت چپ و برای منحنی های سمت راست در هر دو نمودار است [37].
مانند آنچه که قبلا ذکر شد، دو راه حل برای مقدار مثبت داده شده وجود دارد و پیش بینی ها مابین یک انحراف از طیف سرخ قوی به همراه محدود شده است و سه سطح از نتایج توسط معادله 5-2-4 داده شده است.
برای مقدار منفی ، پتانسیل در طول تورم مابین و قرار دارد و به عنوان یک نتیجه پیش بینی ها نزدیک به معادلات 5-2-4 خواهد بود.
5-3 پتانسیل هیگز
در این بخش سناریوی تورمی با پتانسیلی به صورت زیر معرفی می کنیم:
5-3-1