تحقیق درباره نتایج آزمایش ها و صادرات غیر نفتی

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

2-3-1- تهیه رنگ و استفاده در صنایع رنگرزی:
شناخته شده ترین فرآورده بدست آمده از روناس رنگ قرمز است که یکی از بادوام ترین رنگ های قرمز گیاهی بوده و برای رنگ کردن الیاف قالی که آن نیز از مهم ترین اقلام صادرات غیر نفتی کشور است مورد استفاده قرار می گیرد. این رنگ از یک ماده رنگی به نام آلیزارین که در ریزوم روناس وجود دارد بدست می آید . پیشینه استفاده از ریشه روناس درصنایع رنگرزی به 4000 سال قبل باز می گردد که از آن برای تهیه البسه هایی بارنگ قرمز استفاده می شد. این در حالی است که هنوز هم پس ازگذشت این زمان طولانی روناس به عنوان یکی از بادوام ترین رنگ های با ثبات قرمز طبیعی مورد استفاده است (جاوید تاش، 1381).
رنگ روناس از جمله رنگ های ثابت ومطلوبی است که اکثرایرانیان دررنگرزی منسوجات از آن استفاده می کردند .23جزء رنگی متعلق به گروه هیدروکسی آنتراکینونها در ریشه روناس وجود دارد .
این رنگ ها دارای یک پایه اصلی آنتراکینون است که مشتقات مختلفی از آن بدست می آید که تحت عنوان رنگینه طبیعی قرمز شماره 12،11،10،9،8،6 معرفی شده است (شیر غلامی و همکاران .1389) .
درریشه روناس حدود 50 ترکیب گلوکوزیدی وجود دارد که البته اغلب این ترکیبات فاقد رنگ می باشند. ماده رنگزای این گیاه در ریشه آن و بین پوست خارجی وساقه میانی گیاه است که شامل چندین ترکیب رنگی از جمله :روبیادین، گلوکوزیدروبیادین، پورپورین،گلوکوزید پورپورین، اسیدروبریتریک وآلیزارین بانام علمی دی هیدروکسی انتراکینون می باشد. مهم ترین ماده رنگزا دراین گیاه آلیزارین با فرمول مولکولی C14H8O4 و وزن مولکولی240 است. مهم ترین خاصیت آلیزارین ازلحاظ رنگرزی این است که بااسید های فلزات مختلف ترکیب میشود ولاک های رنگین تولید می کند که در اسیدها و قلیاهای ضعیف حل نمی شوند (افشار،1375) .
از آنجا که الیزارین قدرت ظاهر کردن رنگ های مختلف بر روی دندانه های گوناگون را دارا می باشد به آن رنگ پلی ژنیک گفته می شود (زمردیان ، 1377) .
استاحل (2008) بیان کرد: الیزارین خالص به صورت کریستال های نارنجی است ودر آب در حال جوش و حلال های دیگر محلول است .آلیزارین درPH خنثی رنگ زردرا ایجاد می کند و با افزایشPH رنگ به سمت قرمز می رود. آلیزارین به حرارت و نورخیلی مقاوم است که این مسئله در صنعت غذا بسیار اهمیت دارد.
به نظر می رسد که شور بودن منابع آب و خاک در شهرستان اردکان و یزد از یک طرف و همجواری و نزدیکی با قطب های تولید فرش های دستی مرغوب همچون کاشان و کرمان از سوی دیگر رونق و اقتصادی بودن کشت روناس را در پی داشته است (نوروزی، 1389) .
جفری (2002) بیان داشت فلاونوئید ها درریشه ی گیاه روناس یافت میشوند که دارای خواص آنتی اکسیدانی ،ضد تومور، ضد التهاب ،ضد باکتری ،ضد ویروس و بازدارنده آنزیم می باشند.
2-4- نقش ازت در رشد گیاه روناس
نیتروژن یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده تولید محصولات زراعی است. میانگین مقدار نیتروژن در ماده خشک گیاهان 1-2 در صد و گاهی به 4-6 درصد نیز می رسد .نیتروژن در بین 16 عنصر مورد نیاز گیاهان از نظر اهمیت در جای چهارم قرار دارد. می توان گفت هیچ جایی نیست که در آن کمبود نیتروژن وجود نداشته باشد(سرمدنیا و کوچکی ،1382).
به جز در مورد گیاهان لگومینوز عکس العمل گیاهان نسبت به کودهای نیتروژنه بیش از هر ماده غذایی است. نیتروژن از جمله مواد غذایی است که تخلیه آن از خاک به خوبی مشهود است.گیاه، نیتروژن مورد نیاز خود را به صورت نیترات و آمونیوم از خاک دریافت می دارد. نیتروژن جزء اصلی مولکول های کلروفیل را تشکیل می دهد (بلومنتال و راسل ،1996) .
نیتروژن از جمله عناصر غذایی مهم در تولید ماده خشک و محتوی پروتئین گیاهی میباشدکه در شرایط تنش شوری، جذب آن بیش از سایر عناصر غذایی محدودمی شود، در نتیجه تغییرات این عنصر در گیاهان موجود درمحیط های شور،می تواند به عنوان معیاری در ارزیابی مقاومت به شوری گیاهان، در نظر گرفته شود (لیدی و همکاران 1991) .
گزارش شده است که کاهش محتوی نیتروژن گیاه تحت تأثیر تنش شوری می تواند بدلیل کاهش فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز ودر نتیجه کاهش اسیمیلاسیون نیترات باشد .در واقع شوری با ممانعت از جذب نیترات سوبسترای نیترات ردوکتاز فعالیت این آنزیم را در گیاه کاهش می دهد )خان و همکاران.1995) .
نیتروژن از عناصر ضروری در افزایش تعداد گل و کیفیت میوه است ودر بیشتر موارد نیتروژن ناکافی، محدود کننده رشد گیاه بوده و از سوی دیگر افزودن نیتروژن،رشدگیاه را بهبودمی بخشد. بنابراین استفاده از کود نیتروژن به عنوان روشی درکاهش اثرات مضر شوری مطرح شده است (لیپس و همکاران1990) .
تأثیربرهمکنش شوری و عناصرغذایی بر عملکرد وجذب عناصرغذایی در چندین گیاه مورد بررسی قرار گرفته است (پاپادوپلس .1983) .
استفاده ازکود نیتروژن درتمام خاک ها به ویژه در خاک های شورحائز اهمیت زیادی است (فلورس وهمکاران. 2001) .
نتایج آزمایش های محققان نشان داد که با کاربرد نیتروژن در شرایط شوری، تحمل به شوری افزایش می یابد(راویکویچ و یولس.1971) . این اثر بستگی به گونه گیاه، سطح شوری و یا شرایط محیطی دارد (گراتن و گریو.1999) . محققین بیان کردند که افزودن کودنیتروژن تا حدی می تواند مشکل شوری را تعدیل کند وکاربرد زیادی نیتروژن باعث افزایش شوری می شود)راویکویچ و پورات.1967) .
شوری خاک و آب و کم بودن نیتروژن قابل جذب گیاه، از عوامل مهم محدودکننده رشد اغلب گیاهان می باشد (ویلاو همکاران.2003) .اثر کاربرد نیتروژن بر کاهش اثرهای مخرب شوری بسته به گونه گیاه، سطح شوری و یا شرایط محیطی متفاوت است (گراتن وگریو.1999) .
مهم ترین روش تامین نیتروژن موردنیاز کشاورزی استفاده ازکودهای نیتروژنه است. کودهای مختلف مانندنیترات امونیوم، سولفات آمونیوم، اوره باپوشش گوگردی وکود کامل ماکرو ازمهم ترین منابع تامین نیتروژن مورد نیاز است(احیایی، 1386) .
2-5- نقش فسفر دررشد گیاه روناس