تحقیق درباره کیفیت محصولات و محصولات زراعی

دانلود پایان نامه

1/25abc 117/8bc 24/6def 782/2c 29bcd 0/134e 416/45bc 0/13cde 1/33d 0/19bcd 0/597c 100-50
1/03bc 70/1e 21gh i 398/8i 33ab 0/138c 148/48fg 0/14bcde 1/16d 0/12def 0/736abc 100-100
1/12abc 104/02cd 29ab 525/5h 28/3bcd 0/135de 419bc 0/17bcde 2/53a 0/16cde 0/592c 100-150
0/78bc 129/4bc 25/6cdef 671ef 22d 0/131f 461/5ab 0/13cde 1/3d 0/25abc 0/685abc 150-0
1/42ab 118/5bc 25/3cdef 635/5fg 33ab 0/135de 314/73d 0.11de 1/25d 0/18cde 0/826a 150-50
0/75c 50/52e 20/6hi 240j 31abc 0/134e 161/56f 0.21ab 1/42cd 0/16cde 0/669bc 150-100
1/74a 124/63bc 24defg 713de 34ab 0/142a 102/5ghi 0/19abc 1/38d 0/17cde 0/618c 150-150
فصل پنجم
نتیجه گیری
عناصر نیتروژن و فسفراز مهمترین عناصر غذایی گیاهان محسوب می شوند ونقش بسزایی در افزایش عملکرد گیاهان زراعی دارند اما متاسفانه به منظور تولید بیشتر وکسب درآمد بالاتر،مصرف این عناصر توسط کشاورزان با مصرف روز افزون همراه است و از طرفی مصرف بیش ازحد لزوم این عناصر در مزارع علاوه بر تحمیل هزینه تهیه و مصرف آنها باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی، آلودگی، کاهش کیفیت محصولات زراعی و باغی شده است. از طرفی افزایش مداوم کود های شیمیایی موجب تاثیر منفی در خاک و برهم زدن تعادل عناصر غذایی در آن می شود و در نتیجه عملکرد کاهش می یابد. در اکثر کشورهای پیشرفته نسبت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم به ترتیب 35،45،100 است. این نسبت در ایران بسیار نامتعادل و تقریبا 3،111،100 بوده و همیشه در مصرف کود ،بیشتر به کودهای فسفاته توجه شده است (صالح راستین.2004) .
شوری خاک و آب و کم بودن نیتروژن قابل جذب گیاه، از عوامل مهم محدودکننده رشد اغلب گیاهان می باشد (ویلا و همکاران.2003) .
مطالعه پاسخ گیاه به مقادیر مختلف کود نیتروژن و فسفر تحت شرایط شوری به منظور تعیین مقادیر مناسب افزودن کود نیتروژن و فسفر که بتواند اثرات نامناسب شوری بر رشد گیاه را کاهش دهد، ضروری است. از سوی دیگر مقادیر زیاد کود نیتروژن و فسفر می تواند بر شوری محیط رشد ریشه افزوده و بر رشد وعملکرد گیاه اثرات منفی داشته باشد.
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد تصحیح خطای برداری و تولید ناخالص ملی

مطالعات متعددی نشان دادند که مدیریت حاصلخیزی خاکهای شور،عملکرد گیاه را از بعد کمی و کیفی بهبود می بخشد( خان وهمکاران.1995). بنابراین کوددهی بهینه نیتروژن و فسفر به منظور دست یابی به عملکرد مناسب گیاه امری ضروری می باشد.
طبق نتایج حاصل از این پژوهش عملکرد اندام هوایی، ارتفاع گیاه، میزان تولید ریشه، میزان کلروفیل، کاروتنوئید، آنتوسیانین، فلاونوئیدکل، پرولین در برگ و میزان رنگدانه آلیزارین ریشه به طورمعنی داری تحت سطوح مختلف کود ازته و فسفر قرار گرفتند و بیشترین مقدار صفات متعلق به سطح کودی 100 کیلوگرم در هکتار کود اوره و فسفر و کمترین میزان متعلق به شاهد بود.
سلامتی و سبزی کانوپی میتواند در زمان برداشت و عملکرد تاثیر گذار باشد و اندازه گیری کلروفیل برای بررسی وضعیت فیزیولوژیکی و عمکلرد گیاه می تواند مفید واقع شود( ابر و همکاران.2003) .
در تیمار شاهد کود فسفر کاهش در میزان کارتنوئید و کلروفیل مشاهده شد، که می توان گفت این کاهش ناشی از تخریب ساختار کلروپلاست و ناپایداری کمپلکس های رنگدانه – پروتئین ،تجزیه کلروفیل و تغییر در محتوی و ترکیب کارتنوئیدها در تنش شوری است. کاهش درسطوح کلروفیل درگیاهان تحت تنش میتواند به افزایش فعالیت آنزیم تخریب کننده کلروفیل(کلروفیلاز )مربوط باشد (برتند واسکف.1999). درگیاه یونجه تغییر در کلروفیل کل به هنگام شوری حاصل تغییر در کلروفیل a تلقی شده و کلروفیل a به شرایط تنشی حساس تر از کلروفیل bاست که نتیجه آن کاهش نسبت chal a/chal b خواهد بود(خاوری نژادوکپار زاده.1998) . افزایش درمحتوای کارتنوئید ها به هنگام شوری متوسط و کاهش آن درشوری بالادر برخی از ارقام سیب زمینی دردست است (دوگنالر و همکاران.2010) .درادامه افزایش میزان فسفر باعث افزایش در میزان کلروفیلb شد.
اگر چه اثر عمومی شوری روی رنگدانه ها کاهش مقدار آنهاست ، ولی بسته به گونه گیاهی آثار افزایشی نیز در دست است (پریاداوداس.2005) .
مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه هایتهیه، واکنشگر، بررسی، تثبیت

جستجو در سایت ما :


در این پژوهش با افزایش میزان نیتروژن تغییر چندانی در میزان کلروفیل و کارتنویئد مشاهده نشد که با نتایج آزمایش کارلس و دنیس(2006) به منظور بررسی اثر کود نیتروژن بر قرائت کلروفیل متردر گیاه ذرت مبنی بر اینکه کود نیتروژن اضافی غلظت کلروفیل برگ را افزایش نمی دهد و اعداد کلروفیل متر با افزایش کود نیتروژن تا مقدار مشخصی افزایش یافته و سپس ثابت می شود مطابقت داشت
افزایش نیتروژن باعث تشدید سبزینگی برگ و افزایش عدد کلروفیل متر می شود و با افزایش کود نیتروژن تا میزان مشخصی اعداد قرائت شده از کلروفیل متر افزایش و سپس ثابت می شود(اندرسون وهمکاران.1993).
در تحقیقی دریافتند با افزایش سطح کودی نیتروژن از سطح صفر تا 225 کیلوگرم در هکتار بر میزان نیتروژن و کلروفیل در برگ چغندر قند افزوده شده است اما از سطح کودی 112 به بعد افزایشی در میزان عملکرد مشاهده نشده است، زیرا نیتروژن اضافی اغلب منجربه افزایش رشد رویشی گیاه شده که فراورده های فتوسنتزی گیاه را به مصرف می رساند و در نهایت به کاهش عملکرد منجر می گردد (وان ایردوزندسترا.2007) .
به طور کلی نقش اصلی فلاونوئیدهای برگی حفاظت از سلول های فتوسنتزی در برخورد باپرتو های مخرب فرا بنفش است ( لیاکوراو همکاران. 2001) .