تحقیق درباره کیهان شناسی و ماهواره

دانلود پایان نامه

با مقادیر محتمل برای پارامتر بدون بعد که همراه با این جفت شدگی است، خواهیم دید که پیش بینی ها برای مقادیر و در حد خوبی با مشاهدات سازگاری دارد.


در اوایل سال 2014 میلادی رصدخانه که در قطب جنوب واقع شده است نتایج خود را منتشر کرد [38] . همان طور که گفتیم این نتایج مربوط به امواج گرانشی ناشی از تورم بود و در این نتایج نسبت افت و خیزهای تانسوری به نرده ای که با پارامتر نشان داده می شود که داریم : .
اگر این داده ها و نتایج توسط نتایج سایر تحقیقات از جمله ماهواره تایید شوند، می توانند تاثیرات مهمی بر کیهان شناسی تورمی و حتی فیزیک ذرات داشته باشند.
نسبت تانسور به اسکالر که یک مقیاس کانونیک برای امواج گرانشی ناشی از تورم است توسط در حد : برآورد شده است.
مقدار حالت دلخواه برای مدل غلتش آرام است که در آن مقیاس انرژی در طول مشاهده تورم از مرتبه است. این حالت یادآور مقیاس وحدت بزرگ است، اگرچه اندازه میدان که در طول تورم از مقیاس پلانک تجاوز می کند با مرتبه ای از تولید مقدار در حد مصادف است.
همان طور که گفته شد در ادامه برخی از مدل های مشهور تورمی را با استفاده از داده های منتشر شده مورد بازبینی قرار خواهیم داد. این مدل ها عبارتند از پتانسیل های و ، پتانسیل هیگز، پتانسیل و در نهایت پتانسیل های درجه دو به همراه با یک میدان تورم زای بدون کمینه باشد.
مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد فعالیت های اقتصادی و تکانه های قیمت نفت

قبل از شروع پارامترهای غلتش آرام را معرفی می کنیم. این پارامتر ها شرایطی را با استفاده از پتانسیل و مشتقات آن معرفی می کنند. تقریب غلتش آرام زمانی مجاز خواهد بود که شرط برقرار باشد. این به این معنی خواهد بود که شیب و انحنای پتانسیل، در واحد پلانک، به اندازه کافی کوچک باشد.
با قرار دادن خواهیم داشت :
5-1-1
در اینجا پریم نشان دهنده مشتق نسبت به میدان اینفلاتون ( تورم زا) است.
در اینجا اندیس طیفی ، نسبت تانسور به اسکالر و هم چنین پارامتر ( که عدد موج است) را داریم که توسط پارامترهای غلتش آرام بیان شده اند.
5-1-2
در اینجا یا همان اندیس طیفی نشان دهنده تغییر شار نسبت به چگالی اختلال ( اسکالر) است.
هم چنین دامنه انحنای اختلال به صورت زیر داده می شود :
5 -1-3
که باید در که از نتایج ماهواره پلانک است [39] ، صدق کند.
هم چنین عدد دفعات انبساط نمایی به این صورت تعریف می شود:
5-1-4
اندازه به صورت لگاریتمی بستگی به مقیاس انرژی در طول تورم و دمای بازگرمایی دارد و معمولا در حد است.
5-2 پتانسیل های درجه 2 و درجه 4 تصحیح شده تابشی

جستجو در سایت ما :


همان طور که در فصل قبل نیز توضیح دادیم تورم می تواند توسط یک پتانسیل اسکالر به صورت زیر ایجاد شود:
5-2-1