تحقیق درباره گردشگری روستایی و مروری بر مفاهیم

دانلود پایان نامه

2-2 مروری بر مفاهیم اصلی
گردشگری
طبق گفته‏ی ماتیسون و وال، گردشگری عبارت است از “تغییر مکان موقتی افراد به مقاصدی خارج از محل معمول کار یا اقامتشان، فعالیت‏هایی که در طول اقامت افراد در آن مقاصد انجام می‏گیرد و تسهیلاتی که به منظور برآوردن نیازهای آنان فراهم می‏شود. “سازمان جهانی گردشگری، گردشگری را فعالیت‏های فردی که برای کمتر از مدت زمانی معین به خارج از محیط معمول زندگی خود مسافرت نموده و هدف اصلی وی چیزی غیر از انجام فعالیتی است که به خاطر آن از سوی محل مورد بازدید مزد دریافت نماید. از منظر سازمان جهانی گردشگری، گردشگری عبارت است از فعالیت‏های افرادی که برای استراحت، کار و دلایل دیگر به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده، حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت می‏کنند(پاپلی یزدی و سقایی: 1388).

جستجو در سایت ما :


انواع گردشگری
سازمان جهانی گردشگری، گردشگری را از ابعاد مختلف، براساس تمایز در رویکرد به مکان بازدید، به صورت زیر تقسیم کرده است:
گردشگری داخلی (بومی): در این حالت اشخاص مقیم یک کشور حداکثر برای مدت دوازده ماه به محلی در کشور خودشان که خارج از محیط معمولی زندگی آنهاست سفر می‏کنند و هدف اصلی آنها از این سفر انجام کاری نیست که سرانجام آن دریافت مزد از محل مورد بازدید باشد.
گردشگری خارجی (بین المللی): افراد برای حداکثر مدت دوازده ماه به کشوری که محل اقامت معمول آنها نیست و خارج از محیط معمول زندگی شان قرار دارد سفر می‏کنند و هدف اصلی آنها از این سفر انجام کاری نیست که سرانجام آن دریافت مزد از کشور مورد بازدید باشد.
در جایی دیگر سازمان جهانی جهانگردی، سه شکل جهانگردی را به صورت زیر توصیف می‏کند(داس ویل :1386):
گردشگری داخلی: ساکنان یک کشور که فقط داخل آن کشور مسافرت می‏کنند.
گردشگری خارجی ها: افرادی که ساکن یک کشور نیستند و به آن کشور مسافرت می‏کنند.
گردشگری خارجی: افراد ساکن یک کشور که به خارج از آن کشور مسافرت می‏کنند.
پاپلی یزدی و سقایی انواع گردشگری را از نظر مکان مقصد و از نظر موضوع دسته‏بندی کرده‏اند (پاپلی یزدی و سقایی: 1388):
انواع گردشگری از نظر مکان مقصد:
گردشگری شهری گردشگری روستایی
گردشگری عشایری، قومی، قبیله‏ای گردشگری در طبیعت
گردشگری ساحلی و دریایی گردشگری کوهستانی
گردشگری هوا-فضا گردشگری زیست محیط
انواع گردشگری از نظر موضوع:
گردشگری دریایی گردشگری برف
گردشگری فرهنگی و هنری (گردشگری میراث) گردشگری اجتماعی
گردشگری علمی-آموزشی گردشگری درمانی