تحقیق درباره گیاهان دارویی و تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه

مطالعات مختلفی در زمینه تغییر درتجمع ترکیبهای فلاونوئیدی که گروهی ازمهم ترین متابولیت های ثانویه گیاهی هستند در گیاهان مختلفی که تحت تاثیر تنش های مختلف قرار داده شده اند گزارش شده است(کیشاکی وهوریگوچی.1997) .
نتایج حاصله بیانگر کاهش میزان فلاونوئید با افزایش فسفر بود. همچنین با افزایش نیتروژن، میزان فلاونوئید افزایش یافت که برخلاف نتایج کواسیک وهمکاران (2007) مبنی بر تجمع فلاونوئیدها در شرایط تنش نیتروژن در گیاه بابونه بود. احتمالا افزایش بیش از حد نیتروژن منجر به تشدید شرایط شوری و در نتیجه افزایش میزان فلاونوئید شده است.


تجمع پرولین در شرایط تنش شوری، بیش از سایر اسیدهای آمینه صورت می گیرد که می توانددر تنظیم اسمزی و احتمالا حفظ فعالیت آنزیمی گیاه نقش داشته باشد (اشرف ومک نیلی. 2004).
افزایش پرولین منجر به حفظ تورم و کاهش خسارت غشاء در گیاهان می شود. بدین ترتیب با روش تنظیم اسمزی ، سازگاری به تنش کم ابی و شوری افزایش می یابد (پاندی و اگراول.1998). در این مطالعه کاربرد 150 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و فسفر منجر به افزایش میزان پرولین نشان شد.
پوستینی و همکاران2007) ) افزایش پرولین بر اثر شوری را در گندم گزارش کردند و اشاره نمودند این افزایش در رقم حساس به مراتب بیشتر ازرقم مقاوم به شوری بود و نتیجه گرفتند که پرولین نمی تواند نقش حفاظتی در مقابل تنش شوری داشته باشد.
گزارش هایی حاکی ازمحتوای بالای آنتوسیانین در گیاهان بردبار به شوری در دست است (وحیدو غضنفر.2006) .
کاهش شوری به هنگام تنش شوری ممکن است با گشودن پنجره در رسیدن مقادیر بیشتری از پرتوهای فعال فتوسنتزی به سلول های مزوفیل موثر باشد، زیرا بخش اعظم آنتوسیانین ها در لایه های سطحی مزوفیل و اپیدرم برگ ها انباشته می شوند( احمد و همکاران.2009).
تجزیه واریانس میزان سطح برگ، وزن هزار میوه وطول خوشه گیاه روناس بین سطوح مختلف کود فسفر ، کود نیتروژن و اثرات متقابل کود نیتروژن و فسفر تفاوت آماری معنی داری با شاهد نشان ندادند.
میزان بهبود عملکرد گیاه در اثر مصرف عناصر غذایی در خاک شور بستگی به سطح شوری و میزان عناصر غذا یی موجود در خاک دارد( دریهم و همکاران.2002).
در این مطالعه بررسی عملکرد تیمارها نشان داد که بهترین عمکرد اندام هوایی را تیمار 150 کیلوگرم در هکتار کود اوره و فسفر و کمترین عملکرد را تیمار بدون کود داشته اند. به طور کلی افزودن فسفر و نیتروژن منجر به افزایش عملکرد گیاه شد که با نتایج کامپاگنول( 1979) مبنی بر استفاده از کودهای فسفره درخاک های شور و افزایش رشد و عمکلرد در 34 گیاه از 37 گیاه مورد مطالعه مطابقت داشت. وزن تر و خشک ریشه و ارتفاع گیاه نیز با اعمال کود اوره نسبت به شاهد افزایش یافت.
میزان محصول ریشه ی تر روناس بین 15 تا 20 تن درهکتار است که 10 تا 12درصد آن رنگ است .میزان تولید محصول 3و4 ساله بیشتر از 2 ساله است. به طورمتوسط ، عملکرد روناس 2 ساله بین8تا10 تن ریشه ی خشک و روناس 3 ساله بین 10تا 15 تن درهکتار است. مقدارتولید روناس 2 ساله نصف ریشه ی 3و4ساله است و برداشت روناس 2 ساله مقرون به صرفه نیست. روناس در هر هکتار نیاز به 40 تا 50 تن کود حیوانی و حدود 200تا 300 کیلوگرم کود فسفات دارد که باید قبل از شخم در پاییز به زمین داده شود. کود اوره به عنوان کود سرک در هر هکتار 50 تا 100 کیلوگرم به زمین داده می شود( میراب زاده اردکانی ،8138). بیشترین عملکرد وزن تر ریشه مربوط به مصرف 50 و 100 کیلوگرم در هکتار کود اوره و فسفر و کمترین عملکرد را تیمار بدون کود داشته اند. به طور کلی می توان گفت که افزودن فسفر و نیتروژن به خاک های شور می تواند تا حدودی از آسیب های ناشی از این شوری بر گیاه بکاهد.
نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که بالارفتن سطح کود اوره و فسفر(تا حد بهینه) باعث افزایش عملکرد و مقدار آلیزارین ریشه شده است. باقری(1385) در مطالعه روی بابونه بهاری نشان داد که مصرف مقادیر کمتر از 75 کیلوگرم در هکتار ازت مقدار کافی از این عنصر جهت حصول حداکثر ارتفاع در اختیار بابونه بهاره قرار می دهد و کاربرد مقادیر بالاتر ازازت باتوجه به روند افزایشی تاثیری بر روی ارتفاع گیاه نداشته است .
محدودیت در پتانسیل ژنتیکی گیاه مانع از افزایش بیشتر ارتفاع گیاه در مقادیر بالای کود ازته شده است. بروجردی علت افزایش ارتفاع در اثر کاربرد کود ازت را به اثر تشدیدکنندگی نیتروژن در رشد رویشی ،تقسیمات سلولی در اندام های گیاه بخصوص ساقه نسبت داد و اشاره کرد در اثر مصرف نیتروژن وزن برگ و ساقه افزایش یافته و به دنبال این امر انتظار می رود مواد فتوسنتزی بیشتری توسط گیاه تولید شود که این مواد شرایط مناسب را برای طویل شدن ساقه باید فراهم کند، وی درمطالعه روی بابونه پاییزه نشان داد که با افزایش میزان ازت از سطح صفر تا 150 کیلوگرم درهکتار برارتفاع ساقه افزوده شده و بین سطوح کود ازت ازنظر آماری تفاوت معنی داری وجود داشت ( بروجردی. 1381).
اندازه برگ بستگی به تعداد سلولها، تقسیم سلولی واندازه سلولهای برگ دارد. مراحل اولیه تشکیل بخش هوایی وبرگها تحت کنترل تقسیم سلولی بوده و کمتر به شوری حساس می باشد، ولی گسترش سطح برگ به شوری حساس تر است( کویرو.2000) .
در منابع علمی مختلف کاهش شدید سطح برگ بر اثر سطوح شوری مختلف گزارش شده است)وانگ و همکاران.2001) . در شرایط شوری میزان آبسیزیک اسید در برگ افزایش می یابد که موجب بسته شدن روزنه ها و کاهش اتلاف آب شده و علاوه بر این رشد برگ نیزکاهش مییابد(ژانگ وداویس.1990)
بااعمال سطوح مختلف شوری بر گیاه روناس وزن ویژه برگ این گیاه روند افزایشی نشان داد ولی این افزایش در سطح10 dSmاز نظر آماری معنی داری نبود و در واقع از سطح شوری15 dSm به بعد افزایش قابل توجهی در میزان وزن ویژه برگ مشاهده شد(عباسی و همکاران.1388).
مطلب مرتبط :   پرورش مهارت ها و پردازش اطلاعات

جستجو در سایت ما :


با روش هاى صحیح تغذیه گیاه مى توان ضمن حفظ محیط زیست وحفظ تنوع زیستى ، کارایى نهاده هارا افزایش داد و به عملکرد مناسب کمى و کیفى دست یافت. همچنین با اجتناب از کاربرد بى رویه کودهاى شمیایى مى توان هزینه تولید را به حداقل کاهش داد که این امر مى تواند با استفاده از مدیریت تلفیقى کود آلى و کود شیمیایى صورت گیرد. به طورى که در این روش عناصر غذایى مورد نیاز گیاه به وسیله کودهاى دامى تأمین
مى شود و باقیمانده نیاز به عناصر غذایى به وسیله کاربرد محدود و حساب شده کود شیمیایى به عنوان مکمل تأمین مى شود، که در نهایت این امر مى تواند راهى به سوى کشاورزى پایدار باشد.
با توسعه و پیشرفت علم در تمامی زمینه ها و دستیابی به روش های جدید و صرفه جویی در وقت و هزینه ، به شیوه های تولید مصنوعی توجه بیشتری شد ودر این زمینه تلاش های بسیاری انجام شد، اما استفاده گسترده و بی رویه ازمواد و رنگ های شیمیایی موجب آلودگی شدید محیط زیست شده و علاوه برآن اثرات نامطلوب مواد شیمیایی بر انسان باعث گردید که توجه دانشمندان و صاحبین صنایع را مجدا به رنگ های طبیعی معطوف سازد(ناجیا و همکاران.2006).1
به سادگی می توان با استفاده از گیاهان خودرو که قابلیت رنگ دهی دارند ،از خطرات و ضایعات مواد شیمیایی ایمن بوده و با کشت ،پرورش،آموزش روش های کاشت وبرداشت ، آنها در ترویج واحیای این گیاهان پرارزش همت گماشت. همچنین ترکیبات زیادی از گیاهان به عنوان نگهدارنده و طعم دهنده در صنایع غذایی، محافظت کننده و شاداب کننده پوست در صنایع آرایشی و بهداشتی و روغن های فرارمختلف در آروماتراپی مورد استفاده قرار می گیرند. گیاهان دارویی به دلیل ماهیت طبیعی ووجود ترکیبات همولوگ دارویی درکنارهم، بابدن سازگاری بهتری دارند و معمولاً فاقد عوارض ناخواسته هستند، لذا با توجه به اهمیت گیاهان دارویی و متابولیت های مشتق از آنها درتأمین سلامت جوامع بشری و پتانسیل بالای اقتصادی این گیاهان ، به عنوان یک منبع درآمد مطمئن، لازم است درکشور ما، بخشی از تحقیقات کشاورزی دردانشگاه هاوموسسات تحقیقاتی برروی شناسایی، تولید صنعتی و بهینه سازی روش استخراج متابولیت های دارویی از این گیاهان اختصاص یابد.
پیشنهادات: