تحقیق درمورد استراتژی منابع انسانی و کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه

تمرکززیادبربازارومشتری
یادگیریوبکارگیریآسانمدل
مدلامتیازاتمتوازنیکیازبهترینمدلهاییاستکهبرایسنجشومدیریتعملکردکاربرددارد. اینمدلباتمرکزبراستراتژیهایسازمانقادربهاندازهگیریبهرهوریدرمحیطهایبسیارپیچیدهوسیاسیدولتیاست.علیرغمنقاطقوتگفتهشدهایراداتینیزبرمدلمتصوراستکهبرخیازآنهاعبارتنداز:
مدلامتیازاتمتوازنتنهایکمدلمفهومیاستوبراحتیقابلتبدیلبهیکمدلاندازهگیری
نمیباشد.ارتباطمتقابلمیانحوزههابهوضوحقابلمشاهدهنیست.
رویکردجامعیبهسازماننداردوتنهادرچهارحوزهبکارمیآیدتنهابرنتایجمتمرکزاست
نقشجامعهرادرتعریفمحیطیکهسازماندرآنکارمیکند،درنظرنمیگیرد.
درهرصورتبهنظرمیرسدبرایارزیابیعملکرد،درمدیریتدولتینوینکهبامفروضاتیازقبیلانعقادقراردادهایکارگزاریمناسببرایدخلوخرجصحیحوکارآمدمنابعمالی،تمرکزبراربابرجوعومشتری،انطباقبوروکراسیوساختارسازماندولتیبامحیطدرحالتغییرورشدویادگیریاعضایسازمانشناختهمیشود،استفادهازمدلامتیازاتمتوازنمناسبباشد. زیرااینمدلباارزیابیجامعوچندبعدی،امکانتحققاثربخشیسازمانرابهترازهرمدلدیگریفراهممیسازد]34[.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1)روش تحقیق
روش تحقیق یک روش نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله است.پایه هر علمی،روش شناخت آن است و ارزش و اعتبار قوانین هر علمی،به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود.روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ،ابزار ها و راه های معتبر و نظام یافته،برای بررسی واقعیت ها ،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهشگر مشخص نماید که چه شیوه و یا روشی را اتخاذ نماید که او را هر چه دقیق تر و آسان تر به پاسخ های احتمالی برساند.روش تحقیق ،بستگی به اهداف و ماهیت موضوع و همچنین امکانات و منابع دارد..
طبقه بندی گوناگونی از انواع روش تحقیق از دیدگاه صاحبنظران انجام گرفته است.یکی از این طبقه بندی ها ،طبقه بندی بر مبنای هدف و طیقه بندی بر اساس روش است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است،به این دلیل که یافته های این تحقیق می تواند برای حل مسائل اجرایی مورد استفاده قرار گیرد به عبارت دیگر پس از انجام آزمون های آماری و بحث و نتیجه گیری می توانتاثیر ترکیب مدل سوات و کارت امتیازی متوازن را بر عملکرد منابع انسانی را مشاهدهکرد.از نظر روش جمع آوری اطلاعات نیز جز تحقیقات توسعه ای و از نوع همبستگی و از نظر نوع داده ها نیز کمی است. این پروژه از نوع و هدف کاربردی می باشد.از نظر ماهیت و روش توصیفی خواهد بود و از جنبه روش های تحلیل محتوا ،مورد کاوی می باشد.
3-2)قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
با توجه به هدف این پژوهش که تدوین استراتژی منابع انسانی در بیمه ملت ایران می باشد ،از داده های مربوط به بیمه ملت ایران استفاده شده است.همچنین داده های این تحقیق در 3 استان مازندران، تهران و گلستان در سال 92 انجام گرفته است.به منظور اینکه تحقیق دچار محدودیتپر کردن اجمالی پرسشنامه نشود،محقق با توضیح کامل موضوع تحقیق برای نفر به نفر کسانی که به موضوع تحقیق علاقه مند بودند انجام شده است.
3-3)ابزار جمع آوری داده ها
ابزار سنجش وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیازخود را گردآوری،ثبت وکمی نماید.عمده ابزار هایی که برای انجام تحقیقات به کار می رود عبارتند از:
مطلب مرتبط :   پایان نامه اطمینان و معادله

جستجو در سایت ما :


بررسی مدارک واسناد
مصاحبه
پرسشنامه
پرسشنامه،به عنوان یکی از متداولترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی ،عبارت از مجموعه ای از پرسش های هدف دار ،که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ،نظر ،دیدگاه و بینش یک فرد ،پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد.
پرسشنامه مجموعه سوالات مکتوبی است که حول متغیر های یک مسئله تحقیق تنظیم شده،ساخته می شود که به شکل حضوری یا غیر حضوری ،مستقیم یا غیر مستقیم توسط پاسخگو تکمیل می شود.
در تنظیم پرسشنامه ،اصول کلی زیر بایستی رعایت شود:
– سوالات پرسشنامه باید بر اساس اهداف و یا سوالات تحقیق تنظیم گردد.