تحقیق درمورد اموراجتماعی و استراتژی

دانلود پایان نامه

ارزیابیمتوازندرمنابعانسانیمیتواندنقشمؤثرومهمیداشتهباشد. اگرسازمانبتوانداهمیتواهدافآنرابهکارکنانبفهماند،اجرایآنبهکارمندانچارچوبمشارکتیخواهددادکهبهآنهاکمکمیکنداهدافواستراتژیهایسازمانرادریابندوببینندکهچطورایناهدافواستراتژیهااندازهگیریمیشوند. گروهمدیریتمنابعانسانیبایددرخطاولاینرابطهباشدبرایارائهآموزشوتمایلاتلاز]11[.


2-3-1)مزایایکارتامتیازیمتوازندرمدیریتعملکردمنابعانسانی:
گزارشمیدهدکهمزایایکارتامتیازیمتوازنشاملمواردزیرمیباشند:
1-بکارگیری کارتامتیازیمتوازن درمدیریتعملکرددرواقعیکرویکردکلیوجامعاست. زیراآنهیچمنطقهکلیدیوعملیاتیدرسازمانراازنظردورنمیدارد. همچنینتمرکزبرچیزهاییمیکندکهبیشتریننیازهستند. بهمنظوردستیابیبهبیشتریننتایج. درواقعبااصلپارتوارتباطنزدیکیدارد. جاییکه80%عملکردبهرهورسازمانیازتمرکزبر20%عواملمهمبدستمیآید.
2-عملکردکارتامتیازیمتوازنواحدهایسازمانیرابهیکنهادمنسجمبهسویاهدافمشترکاتصالمیدهد. باکارتامتیازیمتوازنفردباگروهگرهمیخورد. اهدافهرعضووعملکردآنهابااهدافواحدهایاگروهادغامشدهاست،ایناصلکهدرکارمندانسینرژیایجادمیکند
3-در نهایت بهترین بخش اجرای کارتامتیازیمتوازننتایج را بدست می آورید ار آنچه انداره گیری می کنید.چون که کارتامتیازیمتوازنسازمانهاراقادرمیسازدکهارزیابیعملکردرابااهدافواستراتژیهایکسبوکارپیوندبزنید.
ارزیابیعملکردنیرویانسانیبهشمارمیرود. اجرایدقیقآنمیتواندعلاوهبررضایتکارکنانمنافعزیادیبرایسازمانهابهبارآورد.روشارزیابیمتوازنمنابعانسانی،خدماتواقداماتراهبردیمنابعانسانیرابهتصویرمیکشدوباحمایتازوظایفاینحوزه،آنراباراهبردهایکلانسازمانهمراستامینمایدومنابعانسانیراقادربهارائهارزشهایشدریکدورهکوتاهمدتازمنظردرآمدهایمالیمیکند. همچنینبهدرکجایگاهمنابعانسانیدرسازمانکمکشایانیمینماید.کارتامتیازمتوازنمنابعانسانیبهعنوانسیستممدیریتراهبردیایناطمینانرابهسازمانمیدهدکهتمامابعادفعالیتهایمنابعانسانیراکهدرتحققاهدافسازماندخیلهستندنشاندهدباتوسعۀبرنامۀراهبردیبرایاندازهگیریعملکردمدیریتمنابعانسانی،سازمانفرصترهبریوپیشگامیتوسعۀفرایندهایمنابعانسانیراپیدامیکند،همچنینتوسعۀکارتامتیازیمنابعانسانیبهعنوانفرایند
جدیدمدیریت،سازمانراقادرمیسازدتامنابعانسانیرابهعنوانیکهمکار” راهبردی ” واقعیقلمدادنمودهوارزشکاملمنابعانسانیرادرکنماید.
میتوانمزایایایجادکارتامتیازیمتوازندرحوزهمنابعانسانیرابشرحذیلبرشمرد:
همراستانمودنراهبردمنابعانسانیباراهبردهایسازمان؛
شفافنمودنمأموریتهاوچشماندازسازمانبرایکارکنان؛
اصلپارتویاقانون80:20بیانمیکند20درصدازعوامل80درصدمسائلرامیافرینندوهشتاددرصدازعواملسبببیستدرصدازمسائلهستند.
اینموضوعکهتوسطویلفردپارتو،اقتصاددانایتالیاییمطرحشدقانوناثباتشدهعلمینیستولیبهطورمعمولدربیشتراموراجتماعیواقتصادیصادقاست . مثلاگفتهمیشودحدود80درصدثروتجامعهدراختیار20درصدافراداست . ازایناصلبرایشناساییعواملتاثیرگذاربرکیفیتاستفادهکردهاندونموداریبهنامپارتوایجادشدهاست.
1-ایجاداجماعومالکیتدرراهبردسیستممدیریت؛
2-بهبودارتباطاتدرجهتراهبردسازمان؛
3 -اولویتبندیاقداماتمنابعانسانیازطریقارتباطبینفعالیتهاواهدافکسبوکار؛
4 -حمایتنمودنازوظایفتعیینشدهوایجادارتباطبینراهبردهایویژهسازمان؛
5 -ایجادچارچوبکاریبرایاقداماتاولویتبندیوبودجهریزی؛
6- اندازهگیریعملکردواحدمنابعانسانیبراساسشاخصهاوسنجشهایکیفیوکمی
7 -تهیهنمایشگرافیکیواقعیازشاخصهایعملکردیمدیریتمنابعانسانی.
2-3-2)نقاطقوتوضعفمدل
یکیازامتیازاتاینمدلارائهگزارشجامعومختصرازعناصراساسیوکلیسازماناست.همینطوراینمدلقادراستتااستراتژیورسالتسازمانرابهاهدافقابلاندازهگیریومحسوستبدیلکند. ازجملهامتیازاتدیگراینمدلعبارتنداز:
قابلیتانعطافوسازگاریباهرگونهسازمان
تمرکزبرتعدادمعدودیمعیارمهموکنارگذاشتناطلاعاتغیرمرتبط

جستجو در سایت ما :

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات و گروه های اجتماعی