تحقیق درمورد برنامه‌ریزی منابع انسانی و استراتژی منابع انسانی

دانلود پایان نامه

محیط درون سازمانی
شکل (2-11) مدل تلفیقی نظام مدیریت منابع انسانی]29[
2-2-3-11)مدل کنترل مدیریت منابع انسانی دفتر حسابرسی ایالت تگزاس
مدل ارایه‌شده توسط این دفتر، فعالیت‌های وظیفه‌ای مدیریت منابع انسانی را در هفت حوزه ترسیم نموده است که قوانین و مقررات و اهداف و مقاصد سازمانی، به‌عنوان نهاده‌های آن و کالاها وخدمات با کیفیت، نیروی کار ماهر و بازگشت سرمایه، به‌عنوان ستاده‌های این مدل، با رویکردی مرحله‌ای و فرآیندی می‌باشند و فعالیت روابط کارکنان بر شش فعالیت دیگر مدیریت منابع انسانی که گام به گام هستند، حاکم است و آن‌ها را احاطه نموده است]33[. این دفتر، در وب‌سایت اختصاصی‌اش، تقسیم‌بندی خوبی در رابطه با مدل مذکور انجام داده است و برای هر یک از فعالیت‌های وظیفه‌ای مدیریت منابع انسانی، عناوین مقصود مدیریت، پیشینه، تعاریف، خلاصه فرآیند و معیارهای ارزیابی را به تفصیل آورده و شرح داده است. شکل (2-12)، مدل کنترل مدیریت منابع انسانی را به تصویر کشیده است.
قوانین و مقررات
اهداف و مقاصد سازمانی
برنامه‌ریزی منابع انسانی
تجزیه و تحلیل مشاغل
کارمندیابی/ انتخاب
ارزشیابی عملکرد
آموزش/ توسعه
جبران خدمت/ پاداش‌دهی
روابط کارکنان
روابط کارکنان
روابط کارکنان
روابط کارکنان
نهاده‌ها
نتایج
کالاها و خدمات باکیفیت
نیروی کار ماهر
بازگشت سرمایه
شکل (2-12)مدل کنترل مدیریت منابع انسانی دفتر حسابرسی ایالت تگزاس]33[
2-2-3-12مدل راه‌حل‌های عملکرد دولت مرکزی کارولینای شمالی
این مدل، توسط کارشناسان و خبرگان دفتر پرسنل دولتی ایالت کارولینای شمالی طراحی گردید که استراتژی دولت، در پایین نمودار مشاهده می‌شود که نشان از رویکرد مشارکت‌جویانه با بخش‌های دانشگاهی و حوزه‌های سازمانی در تدوین استراتژی دارد که پس از جرح و تعدیل و اعمال نقطه‌نظرات دو قسمت اشاره‌شده، به سازمان‌ها و سایر نهادها ابلاغ گردیده و در آنجا نیز، با اِعمال نظرات و پیشنهادات ذی‌نفعان، استراتژی سازمان یا دانشگاه یا …. تدوین می‌گردد و استراتژی منابع انسانی، بر مبنای این استراتژی قابل تهیه و تدوین است و چرخه عمر مدیریت کارکنان، بر پایه استراتژی‌های وظیفه‌ای منابع انسانی استوار می‌شود که شامل پنج بخش برنامه‌ریزی نیروی کار، کارگزینی، توسعه، انگیزش، حفظ و نگهداری می‌شود؛ با اعتقاد راسخ به اجرای صحیح این چرخه، فرهنگ عملکرد در سطوح مختلف سازمان و نهادها شکل گرفته که تبعات و نتایج چشمگیر و قابل توجه این کار، به فرد، سازمان و جامعه باز خواهد گشت. نمودار دوازده، مدل تشریح‌شده را نمایش می‌دهد]28[.

جستجو در سایت ما :