تحقیق درمورد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه

استراتژی‌های WO
فهرست فرصتها
با نقاط قوت از فرصتها استفاده کنید
با فرصتها نقاط ضعف را از بین ببرید
تهدیدات T
استراتژی ST
استراتژی‌های WT
فهرست تهدیدات
برای احتراز از تهدیدات از قوتها استفاده کنید.
نقاط ضعف را کاهش دهید و از تهدیدات بپرهیزید.
3-11-5) روش کمّی تحلیل SWOT
روش کمی تحلیلSWOT داده‌های جزئی تری را برای تحلیل SWOT فراهم می‌آورد این روش خود را با روش تصمیم گیری MADM انطباق داده است که از طرح‌های چند لایه برای ساده سازی مسایل پیچیده استفاده می‌کند و براین اساس قادر است تحلیلSWOT را بطور همزمان بر روی چند سازمان به اجرا در آورد . وقتی فرآیندهای برنامه ریزی به وسیلۀ معیارهای متعد پیچیده می‌شوند این ممکن است به این دلیل باشد که از SWOT به درستی استفاده نشده است او بیانگر این است که یک لیست نامشخص، کیفی و ناکامل از فاکتورهای تاثیر گذار محیط داخلی و خارجی در سازمان بکار رفته است.
از روشهای که تحلیلSWOT را بکار می‌برند می توان ماتریس ارزیابی فاکتورهای خارجیEFEو ماتریس ارزیابی فاکتورهای داخلیIFE و ماتریس طرح رقابتی را نام برد.
اما کمبودهای زیر در همه آنها غیر قابل اجتناب است:
رتبه بندی فاکتورهای اصلی بصورت عینی انجام می‌گیرد. بنابراین در رتبه بندی داده‌های کمی مانند حجم تجارت با شکل مواجه می‌شوند.
در رتبه بندی عینی داده‌ها گروه ارزیابان داده‌ها را بدون تست کردن رتبه‌بندی می‌کنند و این ممکن است موجب عدم یکپارچکی میان داده‌ها گردد.

جستجو در سایت ما :


برای رفع این مشکلات کارتیلا و همکارانش و همچنین استوارت و همکارانش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را با تحلیلSWOT ترکیب کردند و یک روش ترکیبی جدید برای بهبود آنالیز محیط در روشSWOT بوجود آوردند. همچنین در بعضی از موارد مشاهده شده که تحلیلSWOT را براساس ماتریس استراتژی نیزتوسعه داده‌اند .
3-11-6)کارت امتیازی نسل اول
کارت امتیازی متوازن شامل 4 دسته معیار ها می باشد که چهار وجه آن را تشکیل می دهند،عبارت متوازن در کارت امتیازی متوازن به معنای زیر است:
1.ایجاد توازن بین معیارهای مالی و معیارهای غیر مالی
2.ایجاد توازن بین معیارهای درن نگر و معیارهای برون نگر
3.ایجاد توازن بین معیارهای پیشرو که بر فعالیت های آینده تمرکز دارند و معیارهای پسرو که مربوط به فعالیت های گذشته می باشند.چهار وجه کارت امتیازی به شرح زیر می باشند:
الف-معیارهای مالی
ب-معیارهای مشتری