تحقیق درمورد ماتریس داخلی و خارجی و تدوین استراتژی

دانلود پایان نامه

3. تهیهیفهرستیازنقاطقوتعمدهیداخلیسازمان
4. تهیهیفهرستیازنقاطضعفعمدهیداخلیسازمان


5.چگونه می‌توان با بهره‌گیری از نقاط قوت حداکثر بهره‌برداری را از فرصتها انجام داد (SO)
6.چگونه با استفاده از نقاط قوت می‌توان اثر تهدیدات را حذف کرد یا کاهش داد (ST)
7.چگونه باید با بهره‌گیری از فرصتها نقاط ضعف را تبدیل به نقطه قوت کرد یا از شدت نقاط ضعف کاست (WO)
8.چگونه باید با کاهش دادن نقاط ضعف تاثیر تهدیدات را کاهش داد یا تاثیرشان را حذف نمود.(WT)
تجزیه وتحلیل PEST:بهمنظوربررسیعواملمحیطیازقبیلعواملسیاسی،اقتصادی،اجتماعی وفنآوری صورتمیگیردوبهتشخیصعواملSWOTودرکشرایطمحیطیسازمانکمکمیکند.ماتریسداخلیوخارجی(IE)بهمنظورتعییناستراتژیهایبرتر(مطلوب)مورداستفادهقرارمیگیرد.دراینماتریس،جمعامتیازنهاییعواملداخلیبررویمحورافقیوجمعامتیازنهاییعواملخارجیبررویمحورعمودیقرار میگیرد. اگرجمعامتیازنهاییعواملخارجی(EFE)بین 1 تا 2.5 باشد،نشاندهندهیتهدیدخارجیوچنانچهبین2.5 تا 4 باشدبیانگر فرصت است. هم چنین اگرجمعامتیازنهاییعواملداخلی(IFE) بین 1 تا 2.5 باشد،،به مفهوم ضعف داخلیوچنانچهبین 2.5 تا 4 باشدبیانگر قوت داخلی است.
جدول (3-2) ماتریس داخلی و خارجی (IE)[5]
امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)
امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)
امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)
تهاجمی
خانه ی 1
محافظه کارانه
خانه ی 2
رقابتی
خانه ی 3
تدافعی
خانه ی 4
قرارگرفتنسازماندرهریکازخانههایماتریسداخلیوخارجیدرجدول(2)،مفاهیمراهبردیخاصیدارد. سازمانیکهدرخانهی1قرارگیرد،ازموقعیتیعالیبرخورداراستواینسازمانبهتراستاستراتژیتهاجمیرامدنظرقراردهد. سازمانیکهدرخانهی2قرارگیرد،ازنظرمحیطخارجیازموقعیتیعالیبرخورداراست،ولیازنظرمحیطداخلیموقعیتخوبیندارد؛لذا،انتخاباستراتژیمحافظهکارانهبرایاینسازمانمناسبتراست. استقراریکسازماندرخانهی3،نشانمیدهدکهازنظرمحیطداخلیازموقعیتیعالیبرخورداراست؛ولیازنظرمحیطخارجیوضعمناسبیندارد.لذا، برایاینسازماناستراتژیرقابتیپیشنهادمیشود.سازمانیکهدرخانهی4قرارگیرد،همازنظرموقعیتمحیطداخلیوهمبهلحاظموقعیتمحیطخارجیدروضعیتنامناسبیقراردارد؛یعنی،درمحیطداخلیضعفداردودرمحیطخارجینیزتهدیدمیشودوبهتراستازاستراتژیهایتدافعیاستفادهنماید.
3-9-2. مراحل تدوین استراتژی در این تحقیق
پسازبررسیومطالعاتصورتگرفته،فرایندیدهمرحلهای،برایتدویناستراتژیدرسازمانموردبررسیپیشنهادگردید:
مرحلهیاول: بررسیوشناختچشمانداز
مرحلهیدوم: بررسیوشناخترسالتومأموریتسازمان

جستجو در سایت ما :

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری