تحقیق درمورد مراحل پیاده سازی کارت امتیازی متوازن و کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه

3-12-2)مراحل پیاده سازی کارت امتیازی متوازن
این امر در شش گام انجام می‌گیرد. در ادامه این شش قدم معرفی و بررسی می‌گردد.
قدم اول: در گام اول باید بنیادها و اعتقادات هسته‌ای سازمان مورد ارزیابی قرارگیرد. مانند ۱- فرصت‌های بازار ۲- رقبا ۳- موقعیت مالی ۴- اهداف بلند و کوتاه مدت ۵- شناسایی آنچه رضایت مشتری را جلب می‌کند
در این راه باید از ماموریت سازمان بهره گرفت.

جستجو در سایت ما :


«فلسفه وجودی سازمان (چرائی) را ماموریت سازمان می‌نامند».
هر سازمان در پاسخ به یک سری نیاز ایجاد می‌شود و هدف رفع آن نیاز می‌باشد. بنابراین قبل از هر اقدام باید مشخص شود که چه نیازهائی منجر به تشکیل سازمان گردیده‌است. اجزا ماموریت سازمان عبارتند از
۱- مشتریان ۲- محصول ۳- فناوری ۴- بازارها ۵- توجه به مردم ۶- توجه به کارکنان – ۷ حوزه جغرافیایی سازمان
. در این پروفایل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات سازمان معرفی و ارزیابی می‌گردد.
قدم دوم: در این گام باید استراتژی کلان کسب و کار تدوین گردد. انواع متداول استراتژی عبارتند از:
۱. استراتژی‌های یکپارچگی (رو به جلو –روبه عقب–افقی) ۲. استراتژی‌های تمرکز ۳. استراتژی‌های رشد ۴. استراتژی‌های ثبات ۵. استراتژی‌های کاهش
قدم سوم: پس از تدوین استراتژی، لازم است این استراتژی به مولفه‌های کوچکتری تقسیم شوند. این مولفه اهداف نام دارند. اهداف قسمت‌های اساسی استراتژی هستند.
قدم چهارم: اما کار با ترجمه استراتژی به اهداف به پایان نخواهد رسید. در قدم چهارم نقشه استراتژیکی از استراتژی کلان سازمان ترسیم می‌شود. نقشه استراتژیک با استفاده از اطلاعات گام قبل و چارچوب کارت امتیازی متوازن ترسیم می‌گردد. هریک از اهداف باید دریکی از بخش‌های چهارگانه مدل قرارگیرند.
قدم پنجم: پس از قراردادن اهداف در چارچوب شاخص‌ها و مقادیر هدف آنها تعیین می‌شوند
قدم ششم: در آخرین قدم طرحها و برنامه‌هایی که برای دستیابی به اهداف مورد نظر ضروری می‌باشند تعیین می‌گردند]5[.
فصل چهارم
محاسبات و یافته های تحقیق
4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای پاسخگویی به سوالات پژوهشی و بررسی صحت و سقم فرضیات ،برای هر نوع تحقیقی از اهمیت خاصی برخوردار است.امروزه در بیشتر تحقیقات که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد ،تجزیه و تحلیل داده ها از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می گردد.داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
از داده های حاصل از مصاحبه و سایر اطلاعات جمع آوری شده برای تحلیل نقاط قوت ،ضعف،فرصت ها و تهدید ها سازمان مورد مطالعه از منظر منابع انسانی در قالب مدل SWOT استفاده می شود.
4-2)تجزیه و تحلیل داده ها
در این بخش از پژوهش به تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به بخش عمومی پرشنامه شامل داده های مربوط به جنسیت ،سن،میزان تحصیلات پرداخته شده است.
4-2-1)توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت:
توزیع فراوانی128 پرسشنامه تکمیل شدهتحقیق بر حسب جنسیت نشان می دهد که تعداد 77 نفر از از افراد انتخاب شده،یعنی حدودا 60.16% مرد و حدود39.84% زن هستند که در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است.
جدول شماره(4-1)توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت