توسط نرم افزار و رطوبت نسبی

دانلود پایان نامه

فصل سوم
مواد و روش ها
3-1- مواد
ژلاتین گاوی از شرکت سیگما خریداری شد (Penang, Malaysia). گلیسرول و سوربیتول خوراکی (مرک آلمان)، کلرید کلسیم و نیترات منیزیم (مرک آلمان) برای کنترل رطوبت، اسانس زیره سبز از شرکت باریج اسانس، محیط کشت مولر هینتون آگار و محیط کشت نوترینت براث (مرک آلمان)، هود میکروبی (Beasat)، انکوباتور شرکت پارس طب نوین، سویه استاندارد میکروبی (1112 PTCC / ATCC6538) استافیلو کوکوس آرئوس، از آزمایشگاه مرکزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، سایر مواد مورد استفاده برای کشت میکروبی از نوع آزمایشگاهی بوده است.
3-2- تهیه فیلمها
برای آماده سازی دیسپرسیون ژلاتین گاوی 4% () به کار گرفته شد این دیسپرسیون تا 65 حرارت داده شد و سپس برای کامل کردن ژلاتیناسیون به مدت 1 ساعت در این دما نگهداری شد یک مخلوط 3:1 گلیسرول – سوربیتول در 40% ( از ژلاتین) به عنوان پلاستی سایزر اضافه شد. انتخاب این نرم کنندهها بر اساس پایداری بالاترین حرارت که در آزمایش پیشین از آن گرفته شد مبتنی بود ]25[. هنگام سرد کردن ( دمای 50 درجه سانتی گراد)، اسانس زیره سبز در غلظتهای ( 0%، 10%، 20% و 30%) بر اساس ماده خشک و توئین 80 درصد به نسبتهای ( 0، 1، 2 و 3 بر اساس ماده خشک)، به فیلم خوراکی اضافه شد. پس از سرد شدن مقدار 45 گرم از دیسپرسیون در پلیتها ریخته شدند این فیلمها در یک اتاقک رشد با درجه حرارت 22 و رطوبت نسبی 50 به مدت 20 ساعت خشک شدند. فیلمهای خشک شده از سطح پلیتها جدا شدند و در2 23 و با رطوبت نسبی (RH) %5 50 نگه داری شدند تا اینکه آزمایش شوند. تمام فیلمها (شامل کنترل) در سه مرتبه آماده شدند.
3-3 – ضخامت فیلم
ضخامتفیلم باریزسنج مدل insize با قدرت تفکیک01 /0 میلیمتر به طور تصادفی در 5 موقعیت تعیین و میانگین آنها برای محاسبات استفاده شد.
3-4- آنالیز فیلم
آزمونهای صورت گرفته در این تحقیق شامل اندازگیری ویژگیهای مکانیکی، ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ( میزان جذب آب و حلالیت) و خواص ممانعتی (نفوذ پذیری نسبت به بخار آب و اکسیژن)، بررسی رنگ و بررسی پارامترهای رشد میکروبی اسانس زیره سبز علیه باکتری استافیلو کوکوس آرئوس، با تغییر غلظت های مختلف اسانس زیره سبز در فیلم ژلاتین گاوی میباشد
مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره موقعیت جغرافیایی و شهرستان رودبار

جستجو در سایت ما :


3-4-1- ویژگی های مکانیکی
یک آزمون برای ارزیابی تغییر شکل (کششی) در سرعت ثابت در یک نمونه با ابعاد استاندارد برای اندازهگیری نیروی لازم برای پارگی مواد مورد استفاده قرار گرفت. منحنی نیرو در مقابل جابجایی این پارامترها را تعیین میکند.
تنش کششی (Tensil stress) (استحکام کششی نیز نامیده میشود) که در واحد MPa بیان میشود. نیروی لازم برای پارگی (گسیختگی) قسمتی از نمونه را اندازهگیری میکند.
بیشترین نیرویی که سبب گسیختگی جسم میشود تقسیم بر سطح مقطع نمونه، نشان دهنده قدرت کششی فیلم (مقاومت فیلم) است.
که در آن F نیرو بر حسب نیوتن و A مساحت قسمتی از فیلم که مورد آزمون قرار میگیرد (ضخامت × عرض در mm2)
کشیدگی Elongation (Strain هم نامیده میشود) که واحد آن درصد است. که این نسبت جابجایی به طول اولیه نمونه است:
بیشترین تغییر طول به طول اولیه، انعطافپذیری فیلم را بررسی میکند (چند درصد طولش میتواند کش بیاید ولی پاره نشود).
که در آن L جابجایی (mm) و L0 طول اولیه (mm) کشیدگی در نقطه شکست به صورت درصد نسبی است که مقیاسی از انعطافپذبری فیلمها است.
مدول یانگ (Yang’s Modulus) این پارامتر برابر است با شیب در ناحیه خطی منحنی تنش-کرنش (نسبت stress به strain) بیانگر میزان سختی فیلمها است.
ویژگیهای مکانیکی در هر شکست مشخص میشود. در هر شکستن تنش و کرنش برای هر نمونه محاسبه شد. قسمتی از آزمون که متفاوت باشد در طول اندازهگیری خیلی قابل توجه نیست. شکل منحنی تنش -کرنش رفتار خاص مواد شکننده (شکستن در محدوده الاستیک) یا انعطافپذیر (شکست در پلاستیک) را تعریف کند.
ویژگیهای مکانیکی درهرپارگی مشخص شدند. استرس واسترین پارکنندگی (σ، ε) برای هرنمونه محاسبه شد. بخش آزمایش به طورچشمگیری درطی اندازهگیری تفاوتی نکرد. میتوان برای تعریف کردن رفتارخاص ماده به عنوان ترد (شکست درمحدوده الاستیک ) یاductile (شکست درپلاستیک)، از شکل منحنیهای stress strainاستفاده کرد. D882-10ASTM باتغییری (اصلاحی) برای تعیین کردن ویژگیها مکانیکیدرشرایطاستانداردمورداستفادهقرارگرفت ]29[. نوارهایفیلمبهطول100mmوعرض 20mm بریده شدوبه مدت 48 ساعت دردمای℃ 23 ورطوبت نسبی 53 % تنظیم شد. آنالیز بافت مجهزشده بانرم افزارTexture Exponent 32 به منظوراندازهگیری ویژگیهای مکانیکی فیلم به کارگرفته شد. جداسازی سرعت اولیه و سرعت crosshead به ترتیب 50mmو 30 بود. Elongation و قدرت کشش درنقطه پاره شدن از تغییرشکل و نیروی داده ثبت شده توسط نرم افزارمحاسبه شد. 8 تکرارهرنمونه مورد ارزیابی قرارگرفت.
3-4-2- رنگ سنجی
رنگ سطح فیلم با استفاده از رنگسنجها مشخص شد (اسپکتروفتومتر مینولتا 3500 اوساکا- ژاپن) و مقادیرL*،a*، b* گزارش شد. قبل از آنالیز ابزار با اجسامی با عبور 100% و 0% کالیبر شد. آزمایشات در سه مرحله و با سیستم کامپیوتری و با استفاده از نرمافزار مجیک اسپکترا انجام گرفت (نسخه 11/2 شرکت سایبر کروم مینولتا ژاپن).
میزان رنگ در سه موقعیت تصادفی اندازهگیری شد که مرکز نمونهی فیلم را نیز شامل میشود. بیشترین مقدار برای 100 و کمترین مقدار برای آن صفر است. a* مثبت بعنوان قرمز و a*منفی بعنوان سبز مشخص شد در حالی که b* مثبت بعنوان زرد و b* منفی به عنوان آبی مشخص گردید.
3-4-3- نفوذ پذیری بخار آب (WVP)