جنسی

۴ تویوتا کورولا … ۷۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ … ۴۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۵ جنسیس چهار در (سدان) ۲۰۱۳-۱۵ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ]]>