حضرت زینب (س) و بیماران مبتلا

دانلود پایان نامه

1-11-1-بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم PAI-1-675 (4G/5G)و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز:


فاکتورPAI-1 احتمالاً در توسعه و پیشرفت سرطان نقش دارد، بنابراین بیان این پروتئین در تومورها بعنوان یک فاکتور پیش آگهی دهنده در تشخیص بسیاری از سرطان ها می باشد (103).
در مطالعه ای (2011) ارتباط پلی مورفیسمPAI-1-675 (4G/5G) و خطر ابتلاء به سرطان اندومتر در زنان تایوان مشخص شد. طبق این پژوهش، شیوع فراوانی ژنوتیپی 4G/4G و آللی 4G در بین بیماران مبتلا به سرطان آندومتر بالاتر از گروه شاهد بود؛ این مطالعه نشان می دهد که افراد با ژنوتیپ 4G/4G در معرض خطر بالاتری برای ابتلاء به سرطان اندومتر می باشند (8).
در مطالعه ای دیگر (2003) که بر روی ارتباط پلی مورفیسم PAI-1-675 (4G/5G)و ترومبوز وریدی صورت گرفت، فراوانی آلل 4G در بیماران مبتلا به ترومبوز علامت دار در مقایسه با گروه شاهد بیشتر گزارش شد (97).
نقش میوم در ناباروری بحث های زیادی را در سالهای اخیر به همراه داشته است. متوسط هزینه مراقبت های بهداشتی در ایالات متحده امریکا در زنان با میوم رحمی، 2/3 برابر بیشتر از زنان فاقد میوم می باشد. باوجود اهمیت و شایع بودن میوم ها، در سالهای اخیر تحقیقات چندانی در مورد آن انجام نشده است که شاید به این علت باشد که میوم ها با وجود علائم ناراحت کننده خود بندرت موجب مرگ ومیر می شوند (44).
در نتیجه با توجه به شیوع بالای این بیماری و عوارض بالینی، اجتماعی، اقتصادی آن، تشخیص زودرس در افراد مستعد ابتلاء به میوم، به منظور ارائه پیش آگهی های درمانی و روانی مناسب، بسیار مؤثر می باشد.
1-12- اهدف :
1-12-1- اهدف کلی :
بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنتیکی PT(rs1799963) و استعداد ابتلاء به میوم رحمی
بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنتیکیFGB (rs1800790) و استعداد ابتلاء به میوم رحمی
بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنتیکی PAI-1(rs1799889) و استعداد ابتلاء به میوم رحمی
1-12-2- اهداف جزئی :
بررسی رابطه بین سن و خطر ابتلاء به میوم رحمی در جمعیت مورد مطالعه
شیوع پلی مورفیسم ژنتیکی PT(rs1799963) در جمعیت مورد مطالعه
شیوع پلی مورفیسم ژنتیکی FGB (rs1800790) در جمعیت مورد مطالعه
شیوع پلی مورفیسم ژنتیکی PAI-1(rs1799889) در جمعیت مورد مطالعه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد سیستم‌ها و پایداری

جستجو در سایت ما :

فصل دوم
مواد و روش ها

2-1- مقدمه :
جامعه آماری مورد مطالعه را 70 فرد مبتلا به میوم رحمی که بیماری آنها توسط پزشک متخصص زنان و با اتکاء به تکنیک های لاپاراسکوپی تأیید شده است و 70 فرد سالم به عنوان گروه شاهد، تشکیل می دهند. نمونه های افراد بیمار و سالم از بیمارستان حضرت زینب (س) شیراز جمع آوری گردید. در مورد کلیه افرادی که در این مطالعه شرکت کردند، در ابتدا مشاوره ژنتیک انجام شد و افراد رضایت خود را با پر کردن فرم رضایت نامه جهت انجام مراحل مختلف اعلام کردند. در ابتدا 5 سی سی خون وریدی از افراد سالم و بیمار مبتلا به میوم رحمی، در لوله استریل حاوی EDTA گرفته شد. پس از خونگیری و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، استخراج DNA به وسیله کیت BioRon صورت گرفت؛ سپس به کمک روش ARMS-PCR نواحی ژنی در برگیرنده تغییرات پلی مورفیسمی PAI-1 (4G/5G) ، فاکتور II ((G20210A و β فیبرینوژن -455G/A)) تکثیر شدند. مواد و وسایل لازم جهت انجام مراحل مختلف آزمایش در جداول (2-1) و (2-2) آورده شده است.