دانشگاه علوم پزشکی و بسته بندی محصول

دانلود پایان نامه

در این تحقیق اثرات اسانس زیره سبز در فیلمهای ژلاتین گاوی حاوی اسانس زیره سبز بر رشد باکتری استافیلو کوکوس اورئوس مورد بررسی قرار گرفت. شکل 4-9، اثر اسانس زیره سبز بر سنتیک رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس، بر روی فیلمهای ژلاتین گاوی را نشان میدهند. همان گونه که مشاهده میشود با افزایش غلظت اسانس مرزه سنتیک رشد میکروبی به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکند. هر چه سنتیک رشد میکروبی بیشتر به سمت پایین کاهش پیدا کند حاکی از بازدارندگی بیشتر است چون فاز تاخیر زودتر رخ میدهد و فاز لگاریتمی کاهش مییابد، به عبارتی ترکیبات موجود در اسانس زیره سبز از طریق کاهش سرعت رشد و طولانی کردن فاز تاخیری میکروارگانیسمها و یا غیر فعال کردن، سبب نابودی میکروارگانیسمها میگردد، در نتیجه با توجه به نتایج بدست آمده در شکل در غلظت 30% اسانس زیره سبز بیشترین سطح بازدارندگی نسبت به باکتری استافیلو کوکوس اورئوس، را نشان میدهد. میزان بالای کومین آلدهید در اسانس زیره سبز میتواند فعالیت ضد باکتریایی آن را توضیح دهد، همچنین اجزای فرعی عصاره یعنی آلفا پینن و سابینن هم فعالیت ضد باکتریایی دارند [9].

جستجو در سایت ما :


اثرات ضد میکروبی این اسانس بر باکترهای استافیلو کوکوس اورئوس، سودوموناس آئروجینوزا، اشریشیا کلی، هلیکو باکتر پیلوری، سالمونلا تیفی و باسیلوس سوبتیلیس توسط (فاراگ و همکاران، 1989؛ دانشمندی و همکاران، 1389؛ صبوری راد و همکاران، 1390 و بنیادیان و همکاران، 1381) به اثبات رسیده است.] 6، 8، 23 و 90[.


یکی از خواص مهم اسانسها و ترکیبات آنها خاصیت آبگریزی میباشد که آنها را قادر میسازد دیواره سلولی باکتریها یا دیواره میتوکندریها را تجزیه کنند و باعث تخریب سلولی و نفوذپذیری بیشتر سلولها شود.مهاجرت یونها و دیگر محتویات سلولی نیز میتواند اتفاق بیفتد و کم شدن زیاد محتویات سلول باکتری و یا خروج مواد حساس و یونها منجر به مرگ باکتری خواهد شد [68]. معمولاً اسانسهایی که قویترین خاصیت ضد باکتریایی را در برابر میکروارگانیسمهای عامل مسمومیت غذایی دارند شامل درصد زیادی از ترکیبات فنلی هستند. لذا به نظر میرسد که مکانیسم عمل آنها مشابه دیگر ترکیبات فنلی باشد. این ترکیبات معمولاً موجب اختلال در غشاء سیتوپلاسمی، شکستن و از هم گسیختن نیروی حرکتی پروتون، جریان الکترونی و انتقال فعال و منعقد شدن محتویات سلول میشود [69, 68]. اجزاء اسانسها همچنین روی پروتئینهای موجود در غشاء سیتوپلاسمی اثر میگذارند. آنزیمها از قبیل آتپازدر غشای سیتوپلاسمی جای گرفتهاند و به وسیله مولکولهای چربی در مرز غشاء وارد شده اند. دو طریق پیشنهاد شده است که به وسیله آن هیدروکربنهای حلقوی میتوانند عمل کنند. در ابتدا مولکولهای هیدروکربن چربی دوست میتوانند در یک لایه درون چربی تجمع پیدا کنند و واکنش چربی – پروتئین را از شکل طبیعی خارج کنند پس واکنش مستقیم ترکیبات چربی دوست با قسمتهای آب گریز پروتئین ها ممکن میگردد [68]. به طور کلی روش عمل اسانس به غلظت آن وابسته است. غلظتهای پایین از فعالیت آنزیمهای مربوط به تولید انرژی ممانعت میکند در حالی که مقادیر بالای اسانس موجب رسوب پروتئینها میگردد.با این وجود نامشخص است که آیا تخریب دیواره سلولی مربوط به مقدار ترکیبات ضد میکروبی است که سلول در معرض آنها قرار میگیرد و یا تاثیر اسانسها در ابتدا موجب یک تخریب کوچک میگردد و سپس تخریب دیواره سلولی ایجادمیشود [71].
شکل 4- 9: اثر اسانس زیره سبز بر سنتیک رشد میکروبی (استافیلو کوکوس اورئوس ) فیلمهای ژلاتین گاوی.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری
مطلب مرتبط :   هویت و رویکردهای ان از دیدگاه روانشناسی

خصوصیات مکانیکی، فیزیکو شیمیایی و ضد میکروبی فیلمهای ژلاتین گاوی حاوی اسانس زیره سبز مورد بررسی قرار گرفت در ارزیابی خواص مکانیکی فیلمهای ژلاتین گاوی حاوی اسانس زیره سبز، کاهش استحکام کششی و مدول یانگ، افزایش درصد کشیدگی مشاهده گردید در بررسی نفوذپذیری به بخار آب و نفوذپذیری به اکسیژن با افزایش غلظت اسانس، به دلیل بر هم خوردن ساختار منظم زنجیرههای پلیمری فیلمهای ژلاتین گاوی توسط ترکیبات موجود در اسانس زیره سبز، کاهش مشاهده شد. بررسی مشخصههای رنگی نشان داد که با افزایش غلظت اسانس شفافیت کاهش یافت و رنگ فیلمهای ژلاتین گاوی حاوی اسانس زیره سبز، با افزایش غلظت رو به قرمزی و زردی افزایش داشتند. حلالیت و میزان جذب آب فیلمهای ژلاتین گاوی حاوی اسانس زیره سبز، با افزایش غلظت اسانس زیره سبز کاهش یافت. فیلمهای ژلاتین گاوی حاوی اسانس زیره سبز علاوه بر اینکه خوراکی هستند دارای قابلیت خاصیت ضد میکروبی میباشند. بنابراین فیلمهای ژلاتین گاوی حاوی اسانس زیره سبز میتوانند به عنوان بسته بندی فعال و زیست سازگار در پوششهای خوراکی و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی عمل کنند.
5-2- پیشنهادات
امروزه آلودگیهای شیمیایی ناشی از ورود پلیمرها، پلاستیکها و مواد بستهبندی سنتزی به طبیعت یکی از بزرگترین خطراتی است که زندگی بشر را تهدید میکند، از این رو پژوهشگران همواره درصدد بودهاند تا راهی برای این حل این مشکل بیابند. این کوششها در سالهای اخیر نمود بیشتری یافته و در این راستا فیلمها و پوششهای خوراکی تجزیهپذیر از پلیمرهای طبیعی ساخته میشود که ضمن کمک به حل مسالهی آلودگیهای محیطزیست باعث ایجاد بازارهای جدید برای فروش فرآوردههای کشاورزی و حیوانی نیز میگردد. با توجه به خواص خوب اسانس زیره سبز پیشنهادات زیر به عنوان پژوهشهای جدید بیان میگردد:
مقایسه اسانسهای مختلف گیاهی بر خواص بیوفیزیکی بایوپلیمرها
تهیه و ارزیابی بایوکامپوزیتهای بر اساس سایر پایههای بایوپلیمری مثل پلی ساکاریدی، پروتئینی و… به همراه اسانس زیره سبز.
استفاده از این اسانس در بسته بندی های با پایه سنتزی مثل پلی اتیلنی و…
استفاده از پوششهای تهیه شده از مطالعه حاضر بر مدت زمان ماندگاری محصولات غذایی.
منابع و مراجع
]1[. اختیاری، ر.، فربودی، م.، مراقبی، ف.، خدابنده، ن.، ( 1387)، مطالعه تاثیر شوری بر جوانه زنی گیاه دارویی زیره سبز ( Cuminum cyminum L.) در شرایط آزمایشگاه، فصلنامه علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم، سال 6، شماره 22، تابستان 1389
]2[. امید بیگی ، ر. 1374 و 1379. رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد اول و سوم، چاپ اول، انتشارات فکر روز.
[3]. امید بیگی، ر.، تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد سوم، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ ششم، 1390، صفحات 63-60 .
]4[. ایران منش، م.، (1387)، پوششها و فیلم خوراکی، مجله فناوری و توسعه صنعت بسته بندی، سال چهارم، شماره 35، خرداد ماه 87.
]5[. ایروانی, م. و جابرالانصار, ز. 1383, کرفس کوهی. جمعیت پیام سبز.
]6[. بنیادیان، م.، کریم، گ.، ( 1381)، تاثیر روغنهای فرار برخی گیاهان ( پونه، نعناع، ترخان، زیره و آویشن) بر روی باکتریهای E.coli و S.aureus در محیط کشت مایع، مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره 57، شماره 4، 1381.
[7]. حسینی، م.، رضوی، ه. و موسوی، م.، بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی، ضد باکتریایی و ریزساختاری فیلمهای خوراکی تولید شده از کیتوزان محتوی اسانسهای آویشن و دارچین، مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری موادغذایی، جلد اول، شماره دوم، تابستان 88، صفحات 68-48 .
[8]. دانشمندی، س.، سلیمانی، ن.، ستاری، م. و پور فتح اله، ع.، اثرات متقابل دارویی و فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره سبز، مجله علمی پژوشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال 1389، شماره 2، تابستان1389، 75-82.
[9]. درخشان، ص.، ستاری، م.، بیگدلی، م. و زارعی اسکی کند، ن.، ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره گیاهان آرتمیزیا و زیره علیه باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی و ویبریوکلرا، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال پانزدهم، شماره 1، بهار 1390، مقاله پژوهشی.
. رضاییان زاده، ا.، زیره سبز، سال دوم، شماره پنجم، بهار 1387.[10]