دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فردوسی

دانلود پایان نامه

روش شناسی تحقیق

در این فصل به بررسی روش پژوهش و شیوه اجرای تحقیق پرداخته شده است . در ادامه به مشخص نمودن جامعه آماری و روش نمونه گیری و متغیرهای تحقیق و همچنین ابزار و روش اندازه گیری و روش جمع آوری اطلاعات و پیش فرض های تحقیق و محدودیت های آن خواهیم پرداخت. در انتهای فصل نیز به بررسی روش های آماری و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
ماهیت و نوع تحقیق
این پژوهش از نوع نیمه تجربی و یک تحقیق کاربردی است که در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.
جامعه آماری و نمونه ی آماری
جامعه آماری شامل کلیه مردان سالم سالمند 50 تا 70 سال بوده که در دانشگاه فردوسی مشهد نمونه گیری به صورت در دسترس انتخاب شد که برای تحقیق ، 30 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند با توجه به شرایط ورود تحقیق انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی گروهی که تمرینات آب درمانی را انجام دادند و گروه کنترل ، را تشکیل دادند . گروه تجربی به مدت 16 جلسه به تمرینات آب درمانی پرداختند.
معیارهای ورود به تحقیق عبارت بود از :
1 – مردان با محدوده سنی 50 تا 70 سال .
2 – افراد غیر ورزشکار که در طی سال گذشته فعالیت جدی و منظم ورزشی نداشته اند.
3 – افرادی که در طی سال های گذشته به کمر درد مبتلا شده و به چون به صورت جدی به آن توجه ننموده اند از حالت حاد به مزمن تبدیل شده است.
4 – با توجه به این که تمرینات درون آب انجام شد ، از نفراتی استفاده گردید که حداقل تجربه رفتن درون استخر را قبلا کسب کرده باشند.
5 – حداقل در سه ماه گذشته کمر درد بطور تقریبا دائمی داشته باشند.
نحوه ی نمونه گیری
نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری هدفمند بوده که افراد جامعه آماری داوطلبانه و با حضور پزشک در آزمایشگاه دانشکده فردوسی مشهد حاضرشده و اعلام آمادگی کردند و تحت نظر پزشک سلامتی عمومی ، پرتکل تمرینی نیز زیر نظر پزشک انجام شد. و پس از پر کردن فرم رضایت نامه از بین آنها 30 نفر از این بیماران به دو گروه مساوی به صورت تصادفی تقسیم شدند. سپس میزان شدت درد هر کدام با استفاده از شاخص Vas1 اندازه گیری می شود، این اطلاعات در پرونده ویژه ای که به هر یک از آزمودنی ها تعلق دارد بایگانی خواهد شد.
متغیر های تحقیق

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع استفاده از شبکه ها و شبکه های عصبی

جستجو در سایت ما :


متغیر مستقل
شامل برنامه های تمرینات آب درمانی به مدت 16 جلسه(چهار جلسه در هفته به مدت 40 دقیقه) بود.
متغیر وابسته :
میزان کاهش جهت دار است درد بیماران مبتلا به کمردرد
1 – میزان کمر درد
2 – قدرت عضلات کمر
3 – استقامت عضلانی عضلانی عضلات ناحیه شکم
Vas-1