دانش آموزان دختر و جنسیت آزمودنی ها

دانلود پایان نامه

نمرات خام باکمک جدول شماره چهار وپنج تبدیل به نمرات ارزشها می شود و جدول شماره (چهار و پنج ) ستونهای افقی a) (و ستونهای عمودی (b)می باشد که محل تلاقی نمرات (b) a) )ارزش نمره می باشد .
ارزش هر نمره با کمک جدول شماره شش تبدیل به نمرات T گرایشها می گردد.
ب ) محاسبه آنالیزواریانس دو طرفه :
برای محاسبه تفاوت میانگین دو گروه آزمودنی در واقعیت ( با عامل ناکامی و بدون عامل ناکامی ) در مقوله پرخاشگری بیرونی .
برای محاسبه تفاوت میانگین دو گروه آزمودنی ، در دو موقعیت (با عامل ناکامی و بدون عامل ناکامی ) در مقوله پرخاشگری درونی .
فصل پنج
« خلاصه و نتیجه گیری »
بیان مجدد مسأله :
« بررسی تاثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه .
توصیف روشهای بکار رفته :
در این تحقیق ، از دویست نفر دانش آموز ان کلاسهای چهارم و پنجم مقطع ابتدایی سه دبستان در شهر قروه که به صورت تصادفی انتخا ب شده بودند استفاده شد ، گروه نمونه ، به چهار دسته تقسیم شدند و طرح پس آزمون با گروه کنترل به این صورت که دو گروه آزمایشی دختران و پسران ( هر کدام پنجاه نفر ) متغیر مستقل که عبارت بود ازمحروم شدن از رفتن به مسابقه ورزشی که قرار آن قبلا با آزمودنی ها گذشته شده بود و پس از آن اجرای آزمون روزنزوایگ و دو گروه کنترل بدون متغیر مستقل فقط اجرای آزمون روزنزوایگ ، اجرا گردید .
پس ازانجام آزمون روزنزوایگ در چهار گروه، نتایج آن بر اساس شیوه های کد گذاری نمره گذاری و تبدیل نمرات خام به درصد و تبدیل نمرات درصد به نمرهT و محاسبه تطابق با گروه ، نیمرخ ها ، انگاره ها و انگاره من برتر ، گرایشها و همچنین استفاد ه از روش آماری آ‎نالیزواریانس دو طرفه در مقوله پرخاشگری درونی و بیرونی ، محاسبه گردید .
یافته های اصلی و نتیجه گیری :
نتایجی که از محاسبات بدست آمد ، نشان داد که اکثریت پاسخهای آزمودنیها در زمینه های زیر می باشد:
الف ) عکس العملهای پرخاشگرانه در گروه آزمایشی پسران ( بدون متغیر مستقل ) پرخاشگری بیرونی در جهت بقای نیاز است . (تابلوی 2 ص 87)
ب ) عکس العملهای پرخاشگرانه در گروه کنترل پسران ( بدون متغیر مستقل ) پرخاشگری بیرونی درجهت بقای نیاز است ( تابلوی 2 ص 87)
ج) عکس العملهای پرخاشگرانه در گروه آزمایشی دختران ( با متغیر مستقل ) پرخاشگری درونی درجهت تسلط و بقای مانع است (تابلوی 2 ص 87)
د) ج) عکس العملهای پرخاشگرانه در گروه آزمایشی دختران ( با متغیر مستقل ) پرخاشگری درونی درجهت تسلط و بقای مانع است (تابلوی 2 ص 87)
و) عامل ناکامی ( در دو موقعیت آزمایشی و کنترل ) در دو گروه آزمودنی ( دختر و پسر ) درجهت عکس العملهای پرخاشگرانه بیرونی و درونی تاثیر دارد . (تابلوی 3 ص 87)
ه ) جنسیت آزمودنی ها ، با عامل ناکامی ( در دو موقعیت ) در جهت عکس العمل های پرخاشگرانه درونی و بیرونی تاثیر دارد (تابلوی 3 ص 87)
مطلب مرتبط :   گاوداری شیری و تولید شیر

جستجو در سایت ما :


ی ) تعامل این عوامل ( جنسیت آزمودنی ها ، عامل ناکام کننده ) در عکس العملهای پرخاشگرانه درونی تاثیر داشته و در عکس العملهای پرخاشگرانه بیرونی تاثیر نداشته است ( تابلوی 3 ص 87)