دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، سلسله مراتب، جنس مخالف

نوامبر 30, 2018 0 Comments

2-4-3- ماکس وبر
وبر بیشترین تأثیر مستقیم را در حوزه جامعه شناسی پزشکی بر جای نهاد. مهمترین سهم وبر که مرتبط با این حوزه است، مفاهیم “عقلانیت رسمی” و “سبکهای زندگی” است. گرچه وبر تعریف دقیقی از عقلانیت ارائه نمیکند، امامی توان گفت عقلانیت فراگردی است که از طریق آن هر جنبه از عمل انسانی در معرض محاسبه ، سنجش وکنترل قرار میگیرد. وبر دو نوع اساسی عقلانیت را از هم متمایز نمود: رسمی و ذاتی.
عقلانیت رسمی محاسبهی هدفمند اکثر ابزارها و رویهها مؤثر برای درک اهداف است، درحالی که عقلانیت ذاتی عبارت است از فهم ارزشها و ایدههای مبتنی بر سنت، عادات، مذهب و دینداری یا انحراف شخصی (کیوان آراء، 1386: 64).
وبر توضیح میدهد که چگونه در جامعهی غربی عقلانیت رسمی بر عقلانیت ذاتی سلطه پیدا میکند، به طوری که مردم تلاش میکنند نتایج نهایی خاصی را با استفاده از به کارگیری ابزارهای مؤثر به دست آورند.
آنها در این گونه فرآنیدها تمایلی به عقلانیت ذاتی ندارند، زیرا این نوع عقلانیت غالباً پر زحمت ، همراه با اتلاف وقت ، ناکارا و با عدم پیشرفت همراه است. عقلانیت رسمی منجر به رشد ساخت اجتماعی مدرن میشود. در این نوع ساخت اشکال بوروکراتیک از اقتدار و سازمانهای اجتماعی که در یک نمونه آن بیمارستان است، شکل میگیرد. (کیوان آراء، 1386: 64).
اعمال عقلانی هدف – محور که در بیمارستان استفاده میشود ، تمایل داردشکل قابل انعطافی از نظم اجتماعی که بر درخواستهای مراقبت از بیماران استوار است، صورت گیرد، نه الزاماً بر مبنای دیدگاه سازمانی سخت و غیر قابل انعطاف که در مفهوم وبر از بورکراسی دیده میشود. اما دیدگاه او از بورکراسی هدفی را که در آن اقتدار و کنترل به صورت سلسله مراتبی اعمال میشود، بیان میدارد، درحالی که در کار بیمارستان حایز اهمیت اهداف سازمانی است (همان منبع).
دیدگاه وبر از عقلانیت رسمی همان کاربرد را در “حرفهزدایی” پزشکان داشته است. حرفهزدایی یعنی کاسته شدن قدرت حرفهای یک حرف? معین (همان منبع).
وبر همچنین زمینه نظریهپردازی را برای مطالعه سبکهای زندگی سلامت فراهم نمود. او دو جزء سبک زندگی را تعیین نمود: سلوک زندگی و شانسهای زندگی. سلوک زندگی10 به انتخاب یا خود – جهتی در رفتار مربوط میشود. مفهوم وبر از شانسهای زندگی11 تا حدودی مبهم است، اما وارندروف با استفاده از نوشتههای وبر مفهوم شانسهای زندگی را در ادبیات او با عنوان ” موقعیت طبقهای” معنی میکنند و آن را با امکانات شخصی فرد در کسب رضایت از منافع ، نیازها و درخواستها مرتبط میداند (کیوان آراء ، 1386: 66).
مهمترین سهم وبر از مفهومسازی سبک زندگی تقابل دیالیکتیک بین “انتخابها” و “شانسها” است، به طوری که اگر هر یک ازاین دو دیگری را از بین ببرد، میتواند در نتیجه سبک زندگی مؤثر باشد، این بدین معناست که افراد سبک زندگی خود را انتخاب میکنند و فعالیتهایی را که مشخصه آن است انجام میدهند، اما انتخابهای آنها به وسیله موقعیت اجتماعی آنها تحت فشار قرار میگیرد (همان منبع).
وبربا ایجاد ارتباط بین سبکهای زندگی با پایگاه اجتماعی، معتقد است که ابزارهای مصرف نه تنها تفاوتها در اعمال فرهنگی و اجتماعی در بین گروهها را بیان میکنند ، بلکه مرزهای اجتماعی را نیز ایجاد میکنند. سبکهای زندگی سلامت الگوهای جمعی از رفتار مرتبط با سلامتاند که بر انتخابهایی از اختیارهایی که طبق شانسهای زندگی آنها در دسترس مردم است، متکی هستند.
این شانسهای زندگی عبارتند از: طبقه، سن، جنس ، قومیت و دیگر متغیرهای ساختاری مناسب که انتخابهای سبک زندگی را شکل میدهد. این انتخابها برای نمونه شامل تصمیمات در مورد مصرف الکل، رژیم غذایی، ورزش و اموری مشابه به اینها هستند. این رفتارها میتوانند هم نتایج بهداشتی مثبت و هم منفی داشته باشند، اما با این حال شکل الگویی از اعمال بهداشتی هستند که یک سبک زندگی را میسازند. اگرچه سبکهای زندگی مثبت نامزد ایجاد بهداشت خوب هستند، اما هدف نهایی از چنین سبکهایی سالم بودن برای انجام برخی چیزها مانند توانایی انجام کار، احساس خوب بودن، مشارکت در ورزش و فعالیتهای اوقات فراغت و لذت از زندگی است (کیوان آراء ، 1386: 67).
با توجه به نظریه “عقلانیت” و “شانسهای زندگی” از دیدگاه وبر، در مورد بیماران مبتلا به پیکییو به نظر میرسد بین برخورداری از خدمات رفاهی و توانایی انجام کار، کیفیت گذراندن اوقات فراغت، امکان رفتن به مسافرت و میزان رابطه خانواده بیماران با خویشاوندان و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی، رابطه وجود دارد.
جدول2-3- چارچوب نظری
ردیف
نظریه پرداز
عنوان نظریه
ایده اصلی
تعمیم به موضوع
فرضیه استخراجی
1
امیل دورکیم
1917- 1858
تقسیم کار و خودکشی
هنجار و نابهنجار
(عادی و غیرعادی)
بیماری یک انحراف اجتماعی است. قابلیت ابتلاء به بیماری برحسب جنس متغیر است و زنان بیش از مردان دارای مصارف پزشکی هستند ، لذا جنسیت میتواند در بروز بیماری اثرگذار باشد. (محسنی، 1388: 153).
به نظر میرسد بین جنس بیمار و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد.
2
ماکس وبر
1920- 1864
عقلانیت رسمی
شانسهای زندگی و سبک زندگی
ارتباط میان طبقه اجتماعی، بیماری و رفتارها و نحوه عکس العمل های فردی در هنگام بیماری متفاوت است. عامل طبقه اجتماعی می تواند تعیین کننده نوع درمان باشد. طبقه اجتماعی با کیفیت خدمات پزشکی در رابطه است.
به نظر میرسد بین قشر اجتماعی و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد. همچنین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و ابعاد بیماری و شدت بیماری ارتباط وجود دارد.
3
تالکوت پارسونز
1979- 1902
نقش بیمار در نظام اجتماعی
تحلیل نقشهای پزشکان – بیماران
سن از عوامل مرتبط با بیماری است و از اساسیترین شاخصهای محاسبه بیماریها نیز میباشد. قابلیت ابتلاء به بیماریهای مختلف در سنین مختلف تفاوت دارد. افراد بویژه در شرایطی که با انواع محدودیتها مواجه باشند از گروههایی هستند که امکان ابتلاء آنان به بیماری فزونی میگیرد. (محسنی، 1388: 155)
به نظر میرسد بین سن بیمار و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد.
4
رابرت مرتن
– 1910
اجتماعی شدن دانشجویان پزشکی
در حوزه خدمات بهداشتی و نقش اجتماعی شدن دانشجویان پزشکی و تأکید بر اجماع ارزشی و توسل به نظم اجتماعی
یکی از عوامل اجتماعی خطرآفرین، اختلالهای ژنتیکی است.
در مدل بیماری ارثی، ژنهای نهفت? تغییریافته را شامل میشود که در این مورد ، پدر و مادر دچار بیماری نیستند و هر یک ناقل هستند در ازدواج های خویشاوندی این پدیده 2 برابر بیشتر است (هالجین، 1392: 241).
به نظر میرسد بین نسبت خویشاوندی والدین و مسایل ژنتیکی با ابعاد بیماری و شدت بیماری ارتباط وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
دگرگونیهای سریع اجتماعی و گوناگونی واقعیتهای زندگی, پژوهشگران اجتماعی را به گونهی فزایندهای با مناظر و بافتهای جدید اجتماعی رو بهرو ساخته است(هومن، 1385: 1). انتخاب یک روش تحقیق بستگی به شرایطی از جمله؛ سؤالها و هدف هر تحقیق، تواناییهای شخص محقق و امکانات او، نوع دادههای در دسترس، شرایط مورد مطالعه و محدویتهای آن دارد.
با توجه به اینکه دستیابی به نتایج صحیح و مورد اعتماد، وابسته به استفادهی بجا و صحیح از روشهای تحقیق میباشد، لذا باید تشخیص و درک روشهای پژوهشی در همان حد که موضوع تحقیقی برای پژوهشگر اهمیت دارد، مورد توجه قرار گیرد.
3-2- تعریف مفهومی و عملیاتی
تعریف نظری تعریفی است که هدف آن تعیین قلمرو معنایی مفهوم است. در این نوع تعریف معنای یک مفهوم از طریق مفهوم یا مفاهیم دیگر تعیین و راه برای تعریف عملی هموار میشود(ساعی، 1377: 75).
تعریف مفاهیم کاری بیش از تعریف ساده یا قراردادی واژگان فنی یک علم است که به منظور فهمیدن امر واقعی صورت میگیرد. بنابراین در تعریف مفاهیم همه جنبههای واقعیت مورد نظر قرار نمیگیرند، بلکه فقط آن جنبههایی بر گرفته میشوندکه برای تحقیق اصلی و اساسی به حساب میآیند ( کیوی و کامپنهود، 1377: 114).
در این بخش متغیر وابسته12 و متغیرهای مستقل13 مورد استفاده در این تحقیق، تعریف میشوند.
3-2-1-افسردگی و غمگینی
اختلالات افسردگی جزو اختلال‌های خلقی محسوب می‌شود. افسردگی به هر شکل دیده شود، شیوه دید فرد از خود، از دیگران و از دنیا را تعریف می‌کند. افسردگی قدرت قضاوت را تضعیف می‌کند و باعث رفتارهای نامعقول می‌شود. در هر یک از موارد، بیمار نمی‌تواند زندگی روزمره عادی داشته باشد(هالجین، 1392 : 70).
بیشتر در دهه چهارم عمر شروع می‌شود، هرچند امکان شیوع آن در تمام سنین، حتی در جوانان ?? تا ?? سال نیز وجود دارد. افسردگی می‌تواند منجر به عدم تمرکز و مسئولیت پذیری در زندگی شود، بنابراین ممکن است فرد افسرده کنترل و تمایل خود را برای ادامه زندگی از دست بدهد، افسردگی موجب عدم لذت فرد از زندگی می‌شود. فرد افسرده به سمت بدبینی، انتقاد، عدم اعتماد به نفس و کاهش احساسات و قدرت تخیل هدایت می‌شود. (همان منبع)
جدول 3-1
خیلیزیاد
نسبتاً زیاد
متوسط
کم
به هیچوجه
وضعیت رابطه بیمار با جنس مخالف
5
4
3
2
1
وضعیت روانی بیمار، افسردگی
5
4
3
2
1
وضعیت روانی بیمار، امیدواری
5
4
3
2
1
وضعیت احساس آرامش و راحتی بیمار
5
4
3
2
1
وضعیت خواب بیماران و میزان آن
5
4
3
2
1
حداکثر نمره=25 میانه طیف= 15 حداقل نمرات=5
3-2-2-فعالیت های اجتماعی و تفریحی
مجموعه فعالیت هایی که فرد در محیط اجتماعی و در ارتباط و مشارکت با دیگران انجام می دهد را فعالیت های اجتماعی، و به فعالیت هایی که به منظور رفع خستگی و نشاط در اوقات فراغت انجام می دهد فعالیت تفریحی می گویند.
جدول 3-2
خیلیزیاد
نسبتاً زیاد
متوسط
کم
به هیچوجه
میزان رابطه خانواده بیمار با سایر خویشاوندان
5
4
3
2
1
امکان رفتن به مسافرت
5
4
3
2
1
کیفیت گذراندن اوقات فراغت
5
4
3
2
1
حداکثر نمره=15 میانه طیف= 9 حداقل نمرات=3
3-2-3-احساس ناتوانی نسبت به همسالان
به عدم مهارت های اجتماعی و فیزیکی که متناسب با سن بیمار می باشد و در مقایسه با سایرین دچار ضعف و کاستی می باشد را احساس ناتوانی می گویند.
جدول 3-3
خیلیزیاد
نسبتاً زیاد
متوسط
کم
به هیچوجه
میزان تحرک و فعالیت بدنی
5
4
3
2
1
تعداد دوستان بیمار
5
4
3
2
1
میزان مهارتهای اجتماعی برای ارتباطات
5
4
3
2
1
میزان ارتباط با همسالان بیمار
5
4
3
2
1
حداکثر نمره=20 میانه طیف= 12 حداقل نمرات=4
3-2-4-احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
وضعیت مبهم و روشن نبودن]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *