دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، جنس مخالف

نوامبر 30, 2018 0 Comments

4-2-13- درآمد مادر
جدول 4-13: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان درآمد مادر
میانگین
درصد
فراوانی
درآمد مادر
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
97/79
48/40
35/9
79/7
09/6
18/7
06/9
0/91
91
ندارد
55/84
55/41
22/10
44/7
55/7
88/7
88/9
0/9
9
دارد
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به جدول توزیع فراوانی درآمد مادر، می‌توان اظهار داشت که 91 نفر(0/91) درآمد ندارند و 9 نفر(0/9) از آنها درآمد دارند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: میزان افسردگی و غمگینی در افراد که مادرشان درآمد ندارد 06/9 و در افراد مادرشان درآمد دارند 88/9 می باشد که نشان می دهد میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که مادرشان درآمد دارند بیشتر است. میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افراد که مادرشان درآمد ندارد 18/7 و در افراد مادرشان درآمد دارند 88/7 می باشد که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که مادرشان درآمد دارند بیشتر است.
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افراد که مادرشان درآمد ندارد 09/6 و در افراد مادرشان درآمد دارند 55/7 می باشد که نشان می دهد میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که مادرشان درآمد دارند بیشتر است. میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افراد که مادرشان درآمد ندارد 79/7 و در افراد مادرشان درآمد دارند 44/7 می باشد که نشان می دهد میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که مادرشان درآمد ندارند بیشتر است. میزان احساس اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افراد که مادرشان درآمد ندارد 35/9 و در افراد مادرشان درآمد دارند 22/10 می باشد که نشان می دهد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که مادرشان درآمد دارند بیشتر است. میزان احساس مشکلات ناشی از درمان در افراد که مادرشان درآمد ندارد 48/40 و در افراد مادرشان درآمد دارند 55/41 می باشد که نشان می دهد میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که مادرشان درآمد دارند بیشتر است. میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افراد که مادرشان درآمد ندارد 97/79 و در افراد مادرشان درآمد دارند 55/84 می باشد که نشان می دهد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که مادرشان درآمد دارند بیشتر است.
4-2-14- وضعیت در حال حاضر والدین
جدول 4-14: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضعیت در حال حاضر والدین
میانگین
درصد
فراوانی
وضعیت در حال حاضر
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
45/80
42/40
50/9
74/7
28/6
30/7
19/9
0/98
98
با هم
00/80
00/53
00/4
00/10
00/3
00/4
00/6
0/1
1
جدا
00/74
00/43
00/8
00/7
00/4
00/5
00/7
0/1
1
فوت
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی وضعیت والدین در حال حاضر، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/98 درصد با هم زندگی می کنند و کمترین افراد یعنی 0/1 درصد جدا و 0/1 فوت شده اند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی است که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. بیشترین میزان احساسنگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که پدر و مادرشان فوت شده اند. بیشترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی است که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی است که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند. و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی است که پدر و مادرشان با هم زندگی می کنند و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که پدر و مادرشان فوت شده اند.
4-2-15- نسبت خویشاوندی والدین
جدول 4-15: توزیع فراوانی و نسبی براساس نسبت خویشاوندی والدین
میانگین
درصد
فراوانی
نسبت خویشاوندی والدین
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
35/80
62/40
45/9
64/7
24/6
24/7
12/9
0/77
77
دارد
52/80
43/40
34/9
13/8
17/6
26/7
17/9
0/23
23
ندارد
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به جدول توزیع فراوانی نسبت خویشاوندی والدین، می‌توان اظهار داشت که 77 نفر(0/77) نسبت خویشاوندی دارند و 23 نفر(0/23) نسبت خویشاوندی ندارند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 12/9 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 17/9 می باشد که نشان می دهد میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند بیشتر است. میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 24/7 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 26/7 می باشد که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند بیشتر است. میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 24/6 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 17/6 می باشد که نشان می دهد میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند بیشتر است. میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 64/7 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 13/8 می باشد که نشان می دهد میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند بیشتر است. میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 45/9 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 34/9 می باشد که نشان می دهد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند بیشتر است. میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 62/40 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 43/40 می باشد که نشان می دهد میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند بیشتر است. میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی دارند 35/80 و در افراد که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند 52/80 می باشد که نشان می دهد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که والدینشان نسبت خویشاوندی ندارند بیشتر است.
4-3- یافته های توصیفی
4-3-1- گویه های میزان افسردگی و غمگینی
جدول 4-16: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان افسردگی و غمگینی
ردیف
میزان افسردگی و غمگینی
توزیع
به هیچ وجه
کم
متوسط
نسبتاً زیاد
خیلی زیاد
بی جواب
جمع
میانه
1
وضعیت رابطه با جنس مخالف
فراوانی
79
13
5
1
2
100
1
درصد
0/79
0/13
0/5
01
0/0
0/2
0/100
2
وضعیت روانی بیمار، امیدواری
فراوانی
15
32
36
12
5
100
3
درصد
0/15
0/32
0/36
0/12
0/5
0/0
0/100
3
وضعیت احساس آرامش و راحتی بیمار
فراوانی
10
32
48
7
3
100
3
درصد
0/10
0/32
0/48
0/7
0/3
0/0
0/100
4
وضعیت خواب بیماران و میزان آن
فراوانی
3
32
60
3
2
100
3
درصد
0/3
0/32
0/60
0/3
0/2
0/0
0/100
جدول 4-17: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان افسردگی و غمگینی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
میزان افسردگی و غمگینی
0/27
0/27
27
کم
0/88
0/61
61
متوسط
0/100
0/12
12
زیاد

0/100
10
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی میزان افسردگی و غمگینی، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/61 درصد به میزان متوسطی احساس افسردگی و غمگینی می کنند و کمترین افراد یعنی 0/12 درصد میزان زیادی احساس افسردگی و غمگینی می کنند.
4-3-2- گویه های میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی
جدول 4-18: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی
ردیف
فعالیت های اجتماعی و تفریحی
توزیع
به هیچ وجه
کم
متوسط
نسبتاً زیاد
خیلی زیاد
جمع
میانه
1
میزان رابطه خانواده بیمار با سایر خویشاوندان
فراوانی
5
39
51
3
2
100
3
درصد
0/5
0/39
0/51
0/3
0/2
0/100
2
امکان ر فتن به مسافرت
فراوانی
8
53
33
4
2
100
2
درصد
0/8
0/53
0/33
0/4
0/2
0/100
3
کیفیت گذراندن اوقات فراغت
فراوانی
16
48
30
4
2
100
2
درصد
0/16
0/48
0/30
0/4
0/2
0/100
جدول 4-19: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
فعالیت های اجتماعی و تفریحی
0/39
0/39
39
کم
0/96
0/57
57
متوسط
0/100
0/4
4
زیاد

0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/57 درصد به میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی متوسطی دارند و کمترین افراد یعنی 0/4 درصد میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی زیادی دارند.
4-3-3- گویه های میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
جدول 4-20: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
ردیف
احساس ناتوانی نسبت به همسالان
توزیع
به هیچ وجه
کم
متوسط
نسبتاً زیاد
خیلی زیاد
جمع
میانه
1
تعداد دوستان بیمار
فراوانی
29
41
29
1
100
2
درصد
0/29
0/41
0/29
0/1
0/0
0/100
2
میزان مهارت های اجتماعی برای]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *