دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، وجود رابطه، وجود رابط

نوامبر 30, 2018 0 Comments

5- 3- بحث و نتیجهگیری
بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیه اول: به نظر میرسد بین جنس بیمار و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد:
* جنس افسردگی و غمگینی: بر اساس دادهها و تحلیل یافتهها، محاسبات انجام شده نشان میدهد که با توجه به سطح معنی داری که 37/0 میباشد بین جنسیت و میزان افسردگی و غمگینی رابطه وجود ندارد.
* جنس و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی: بر اساس نتایج حاصله از آزمون t برابر با 478/0 میباشد که با توجه به سطح معنی داری که 63/0 میباشد بین جنسیت و میزان فعالیتهای اجتماعی و تفریحی رابطه وجود ندارد.
* جنس و احساس ناتوانی نسبت به همسالان: محاسبات انجام شده نشان میدهد که مقدار t برابر 900/0 میباشد بنابراین بین جنسیت و میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود ندارد.
* جنس و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار: بر اساس دادهها و تحلیل یافتهها در مورد وجود رابطه جنس و میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار از آزمون t استفاده شده است و با توجه سطح معنیداری آزمون، بین جنسیت و میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار رابطه وجود ندارد.
* جنس و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل: بررسی و محاسبات انجام شده نشان میدهد که مقدار t برابر با 395/0- میباشد و با توجه به سطح معناداری بین جنسیت و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل رابطه وجود ندارد.
* جنس و مشکلات ناشی از درمان: بر اساس نتایج حاصله با توجه به سطح معناداری که 36/0 میباشد بین جنسیت و میزان مشکلات ناشی رابطه وجود ندارد.
* جنس و شدت آثار و پیامدهای بیماری: بر اساس نتایج حاصله با توجه به سطح معناداری و مقدار t برابر با 986/0- میباشد ، بنابراین بین جنسیت و میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری رابطه وجود ندارد.
فرضیه دوم: به نظر میرسد بین سن بیمار و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد:
* سن و افسردگی غمگینی : دراین خصوص بر اساس دادهها و یافتهها تحلیل ، سطح معناداری کمتر از 05/0 است بنابراین بین سن و میزان افسردگی و غمگینی رابطه وجود ندارد.
* سن و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی: بر اساس دادهها و یافتههای تحلیل، با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که سطح معناداری 38/0 میباشد. بنابراین بین سن و میزان فعالیتهای اجتماعی و تفریحی رابطه وجود ندارد.
* سن و احساس ناتوانی نسبت به همسالان: در مورد تأثیر سن و احساس ناتوانی به همسالان با توجه به سطح معنیداری که 50/0 میباشد، بین سن و احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود ندارد.
* سن و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد میزان ضریب همبستگی در سطح معناداری 30/0 میباشد بنابراین بین سن و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار رابطه وجود ندارد.
* سن و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل: بر اساس دادهها و یافتههای تحلیل در مورد رابط? سن و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل، با توجه به سطح معناداری آزمون، ضریب همبستگی 65/0 تأثیر معناداری ندارد و بنابراین بین سن و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل رابطهای وجود ندارد.
* سن و مشکلات ناشی از درمان: ضریب همبستگی 02/0- که با سطح معناداری 83/0 میباشد و بنابراین بین سن و میزان مشکلات ناشی از درمان رابطه وجود ندارد.
* سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری: نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که در سطح معنیداری 36/0 میباشد بنابرای بین سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری رابطه وجود ندارد.
فرضیه سوم:به نظر میرسد بین قشر اجتماعی و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد.
* قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی: بر اساس دادهها و تحلیل یافتهها و استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه محاسبات انجام شده نشان میدهد که بین قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی رابطه وجود ندارد.
* قشر اجتماعی و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی: با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و محاسبات انجام شده نشان میدهد که مقدار f=4/869 است که با سطح معناداری بین قشر اجتماعی و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی رابطه وجود دارد.
* قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان: بر اساس محاسبات انجام شده که تعداد f=3/17 است با سطح معناداری بین قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود دارد. یعنی افرادی که جزء قشر بالای جامعه هستند نسبت به اقشار پایینتر احساس ناتوانی بیشتری نسبت به همسالان خود دارند.
* قشر اجتماعی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار: محاسبات انجام شده از آزمون تحلیلی واریانس یک طرفه نشان میدهد که تعداد f=1/149 است و بین قشر اجتماعی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار رابطه وجود ندارد.
* قشر اجتماعی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل: بر اساس محاسبات انجام شده مقدار f=2/175 است که با سطح معناداری 11/0 میباشد. بنابراین بین قشر اجتماعی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل رابطه وجود ندارد.
* قشر اجتماعی و شدت آثار و پیامدهای بیماری: با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه که مقدار f=2/641 است و سطح معناداری 07/0 است، بنابراین بین قشر اجتماعی و شدت آثار بیماری رابطه وجود ندارد.
* قشر اجتماعی و مشکلات ناشی از درمان: محاسبات انجام شده نشان میدهد که مقدار f=0/028 است که با سطح معناداری 97/0 بین قشر اجتماعی و مشکلات ناشی از درمان رابطه وجود ندارد.
فرضیه چهارم: به نظر میرسد بین نسبت خویشاوندی والدین و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد.
* نسبت خویشاوندی والدین و افسردگی و غمگینی: با استفاده از آزمون t که مقدار آن برابر 08/0- است با توجه به سطح معناداری آن بین نسبت خویشاوندی والدین و افسردگی و غمگینی رابطه وجود ندارد.
* نسبت خویشاوندی والدین و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی: بر اساس تحلیل د ادهها و استفاده از آزمون t و با توجه به سطح معناداری آن که 98/0 میباشد بین نسبت خویشاوندی وللدین و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی رابطه وجود ندارد.
* نسبت خویشاوندی والدین و احساس ناتوانی نسبت به همسالان: محاسبات انجام شده با استفاده از آزمون t که مقدار آن برابر 125/0 میباشد و با توجه به سطح معناداری 09/0 است بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود ندارد.
* نسبت خویشاوندی والدین و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار: بر اساس دادهها و تحلیل یافتهها با استفاده از آزمون t که مقدار آن برابر 026/1- است و با توجه به سطح معناداری آن، بین نسبت خویشاوندی والدین و احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار رابطه وجود ندارد.
* نسبت خویشاوندی والدین و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل: برای بررسی وجود رابطه از آزمون t استفاده شده است و محاسبات نشان میدهد که در سطح معناداری 86/0 میباشد و بین نسبت خویشاوندی والدین و اختلال در کارهای منزل رابطه وجود ندارد.
* نسبت خویشاوندی والدین و مشکلات ناشی از درمان: با استفاده از آزمون t و محاسبات انجام شده نشان میدهد که مقدار t=0/094 میباشد و با توجه به سطح معناداری بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان مشکلات ناشی از درمان رابطه وجود ندارد.
* نسبت خویشاوندی والدین و شدت آثار و پیامدهای بیماری: بر اساس یافتهها و تحلیل دادهها و استفاده از آزمون t با توجه به سطح معنادری که 92/0 میباشد نسبت خویشاوندی والدین و شدت آثار و پیامدهای بیماری رابط وجود ندارد.
فرضیه پنجم: به نظر میرسد بین تعداد فرزندان مبتلا و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد.
* تعداد فرزندان مبتلا به افسردگی و غمگینی: با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، محاسبات نشان میدهد که مقدار f=1/255 است و به طور معناداری بین تعداد فرزندان مبتلا و افسردگی و غمگینی رابطه وجود ندارد.
* تعداد فرزندان مبتلا به فعالیتهای اجتماعی و تفریحی: به منظور بررسی این مورد از آزمون تحلیل یک طرفه استفاده شده است. و مقدار f=3/802 است که با سطح معنیداری که 01/0 میباشد. بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان فعالیتهای اجتماعی و تفریحی رابطه وجود دارد. یعنی هرچقدر تعداد فرزندان مبتلا خانواده کمتر باشد میزان فعالیتهای اجتماعی و تفریحی نیز بیشتر است.
* تعداد فرزندان مبتلا و احساس ناتوانی نسبت به همسالان: بر اساس تحلیل یافتهها و دادهها و مقدار f=0/573 با سطح معناداری 63/0 میباشد بنابراین بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود ندارد.
* تعداد فرزندان مبتلا و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار: با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و محاسبات انجام شده نشان میدهد که مقدار f=1/924 است و با سطح معناداری 13/0 بین تعداد فرزندان مبتلا و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار رابطه وجود ندارد.
* تعداد فرزندان مبتلا و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل رابطهای وجود ندارد.
* تعداد فرزندان مبتلا و مشکلات ناشی از درمان: بر اساس دادهها و یافتههای تحلیل، سطح معناداری 94/0 میباشد و محاسبات انجام شده مقدار f=0/132 است، بنابراین بین تعداد فرزندان مبتلا و مشکلات ناشی از درمان رابطه وجود ندارد.
* تعداد فرزندان مبتلا و شدت آثار و پیامدهای بیماری: براساس آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و محاسبات انجام شده شان میدهد که مقدار f=1/4451 است و با سطح معناداری 23/0 بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری رابطه وجود ندارد.
فرضیه ششم: به نظر میرسد بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد.
* میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و افسردگی و غمگینی: میزان ضریب هبستگی 48/0- است و با سطح معناداری 00/0 می باشد. بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان افسردگی و غمگینی رابطه وجود دارد. و هرچقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش مییابد میزان افسردگی و غمگینی کاهش مییابد.
* میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی بر اساس دادهها و تحلیل یافتهها در مورد فوق، با توجه به سطح معناداری آزمون نتایج نشان میدهد که بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی همبستگی با سطح معناداری 00/0 میباشد. بنابرایت رابطه وجود دارد. و هرچقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش مییابد میزان فعالیتهای اجتماعی و تفریحی کاهش مییابد.
* میزان دسترسی و کیفیت خدات پزشکی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان: بر اساس دادهها و تحلیل یافتهها ضریب همبستگی 44/0- است که با سطح معناداری 00/0 میباشد . بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود دارد.
* میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد میزان ضریب همبستگی 04/0 است و با سطح معناداری 00/0 میباشد، بنابرای بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار رابطه وجود دارد. هرچقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش مییابد میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار کاهش مییابد.
*]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *