دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، نرم افزار، کارکرد خانواده

نوامبر 30, 2018 0 Comments

* میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و مشکلات ناشی از درمان: بر اساس دادهها و تحلیل یافتهها، ضریب همبستگی 95/0 است که با سطح معناداری 00/0، بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و میزان مشکلات ناشی از درمان رابطه وجود دارد.
* میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و شدت آثار و پیامدهای بیماری: نتایج حاصله ، میزان ضریب همبستگی را 50/0 نشان میدهد که با سطح معناداری 00/0، بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و شدت آثار و پیامدهای بیماری رابطه وجود دارد. یعنی هرچقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش مییابد، میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری کاهش مییابد.
فرضیه هفتم: رابطه بین جنس، سن، قشر اجتماعی، نسبت خویشاوندی والدین و تعداد فرزندان مبتلا با میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی:
* به نظر میرسد بین جنس بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود دارد. برای بررسی از آزمون t استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان میدهد که تعداد t= -1/164 میباشد که با توجه به سطح معناداری 24/0، بین جنس بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود ندارد.
* به نظر میرسد بین بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود دارد: براساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که با سطح معناداری 94/0 میباشد بین سن بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود ندارد.
* به نظر میرسد بین قشر اجتماعی و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود دارد: بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و محاسبات انجام شده نشان میدهد که مقدار f=0/730 است با سطح معناداری که 53/0 میباشد بین قشر اجتماعی و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود ندارد.
* به نظر میرسد بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود دارد:براساس نتایج حاصله از آزمون t و محاسبات انجام شده نشان می دهد که تعداد t=0/305 میباشد و با توجه به سطح معناداری که 76/0 میباشد، بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود ندارد.
* به نظر میرسد بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود دارد: با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، محاسبات انجام شده نشان میدهد که تعداد t=0/719 است که با سطح معناداری 54/0 میباشد. بنابراین بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود ندارد.
5-4- پیشنهادات:
بر اساس یافته های تحقیق و بررسیهای انجام گرفته، پیشنهادات به صورت فهرستوار تقدیم میگردد.
1- اجرای طرح غربالگری در سطح ملی در سراسر کشور جهت بیماریابی.
2- حمایت اقتصادی –اجتماعی از بیماران در حال حاضر در کل کشور صرف نظر از موقعیت خانوادگی.
3- تحت پوشش قرار دادن بیماران به لحاظ بیمه درمانی.
4- تأسیس مراکز مخصوص جهت نگهداری بیماران پیکییو در مراکز استانها. چون این بیماران دارای شرایط خاص تغذیهای و محدود بوده ، لذا در مراکز فعلی بهزیستی صدمات بیشتری میبینند.
5- حمایت از تولید کنندگان داخلی مواد غذایی
6- حذف گمرکی از واردات مواد غذایی که جنبه دارویی دارند و مکملهای بیماران که بسیار سنگین بوده و از عهده خانوادهها خارج است.
7- اطلاعرسانی در خصوص بیماری در رسانههای عمومی ،مدارس و دانشکدهها در کنار دروس مهارتهای زندگی
8- فرهنگسازی در مورد انجام آزمایشات ژنتیکی قبل از ازدواج، و تأثیر ازدواجهای خویشاوندی بر افزایش بیماری.
فهرست منابع:
1- اعزازی شهلا، 1378، جامعهشناسی خانواده، با تأکید بر نقش ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ ششم، تهران.
2- ای سندرسون کاترین، 1392، روانشناسی سلامت، ناشر سر افراز، ترجمه فرهاد جمهری و همکاران، چاپ اول، کرج.
3- ببی ارل، 1388، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، نشر سمت، جلد اول، چاپ پنجم.
4- پی.هالجین ریچارد و کراس ویتبورن سوزان، 1392، آسیبشناسی روانی جلد دوم، ترجمه یحیی سید محمدی، چاپ دوازدهم، تهران.
5- پزشکی مجید، 1385، سلامتی با ان.ال.پی ، انتشارات نواندیش، چاپ دوم، تهران.
6- تنهایی حسین ابوالحسن، 1389، درآمدی بر مکاتب و نظریههای جامعهشناسی، انتشارات مرندیز، چاپ ششم.
7- توکل محمد، 1391، جامعهشناسی پزشکی، انتشارات حقوقی، چاپ سوم، تهران.
8- دلیلی نوریه، 1393، برنامه جامعه عملیاتی پیشگیری و کنترل فنیل کتونوری، ناشر دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی.
9- دواس، دی.ای، 1382، پیمایش در تحقیقات اجتماعی ، ترجمه هوشنگ تایبی ، نشرنی، تهران.
10- رفیعپور فرامرز، 1383، کندوکاوها و پنداشتهها، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهاردهم تهران.
11- ساروخانی باقر، 1382، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد اول، چاپ چهاردهم.
12- ساعی علی، 1377، آمار در علوم اجتماعی: کاربرد نرم افزار SPSS در پژوهشهای اجتماعی، نشر جهاد، چاپ دوم.
13- ساعی علی، 1386، تحلیل آماری در علوم اجتماعی: با نرم افزار SPSS For Windows (درآمدی بر روش تحقیق اجتماعی)، نشر کیان مهر، چاپ دوم.
14- سلیجر هربرت دبلیو و النا شوماهی، 1378، روشهای پژوهش در زبان دوم، ترجمه خلیل میرزایی و حمیدرضا فاطمیپور، نشر ارسباران، تهران.
15- شیفر ریچارد ال و دیگران، 1382، آمارگیری نمونهای ترجمه کریم منصورفر، نشر سمت، تهران.
16- طباطبایی محمود، 1381، تکنیکهای خاص تحقیق ، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم، تهران.
17- قطبی مرجان و دیگران، 1387، اصل پیشگیری و مراقبت بیمارها، نشر سپید برگ باغ کتاب، چاپ بهرام.
18- کلانتری خلیل، 1385، پردازش و تحلیل دادهها در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی، انتشارات شریف.
19- کیوی ریمون و لوک دان کامپنهود، 1377، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا، چاپ سوم ، تهران.
20- کیوان آراء محمود، 1386، اصول و مبانی جامعهشناسی پزشکی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
21- محسنی منوچهر، 1388، جامعهشناسی پزشکی، انتشارات طهوری، چاپ نهم، تهران.
22- مطلق اسماعیل و اولیاییمنش علیرضا و بهشتیان مریم، 1387، سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کنندهی آن، انتشارات موفق، چاپ دوم، تهران.
23- نگهبان علیرضا و فرید استجابی، 1382، SPSS11 ، نشر جهاد دانشگاهی تهران.
24- هومن حیدرعلی، 1385، شناخت روش علمی در علوم رفتاری، نشرپارسا، چاپ پنجم، تهران.
مقالات:
1- آقایوسفی علیرضا و فرهادشقاقی و مهدی دهقان و زیبا نراقی ایران، بهار 1391، ارتباط کیفیت زندگی و سرمایه روانشناختی با ادراک بیماری در میان مبتلایان ام.اس، فصلنامه علمی پژوهشی، شماره1.
2- اسدپور محمد، 1392، جزوه درسی، مفهوم پیشگیری از بیماری و سطوح مختلف آن، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان.
3- بالجانی اسفندیار و کاظمی مهدی و امانپور الهام، زمستان 1390، بررسی ارتباط بین مذهب ، سلامت معنوی، امید و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دوره اول، شماره 1.
4- پورشعبان مهسا و همکاران، تیرماه 1392، تأثیر آموزش رژیم غذایی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن کلیه غیر دیالیزی، نشریه پرستاران ایران، دوره 26، شماره 82.
5- ریاحی محمداسماعیل و همکاران، 1389، بررسی رابط? بین حمایت اجتماعی و سلامت روان، فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال دهم، شماره 39.
6- طل آذر و شریفی راد غلامرضا و همکاران، 1390، تحلیل برخی عوامل پیشبینی کننده کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، مجله تحقیقات نظام سلامت، سال هفتم، شماره 6.
7- عباسی علی و آسایش حمید و رحمانی حسین، بهار و تابستان 1390، فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران تحت درمان، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی پویه گرگان، دوره هشتم شماره 1.
8- منجمد زهرا و عباسی مهران و پیمانی طاهره ، بهار 1385، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به عوارض مزمن دیابت، مجله دانشکده پرستاری و علوم پزشکی تهران (حیات) ، دوره 12، شماره 1.
9- نجات سحرناز و همکاران، زمستان 1385، استانداردسازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ، ترجمه روانسنجی گونه ایرانی، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 4، شماره4.
10- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، معاونت سلامت، 1384، طرح کنترل فنیل کتونوری (PKU) ، مرکز مدیریت بیماریها، معاونت غیر واگیردار، اداره ژنتیک.
پیوستها – پرسشنامه
Abstract
Objective: Phenyl ketonuria (PKU) is one of the most important metabolism and genetics disease. This disease causes mental retardation if it is not diagnosed at the early stages. This research investigates social factors and consequences of late diagnosing the disease on the patient’s families in the city of Tehran.
Approach: 300 people (48 girls, 52 boys) are selected randomly from the members of the society of protecting and supporting the PKU patients and families. Measuring approaches used in this research include:
1)Demographic questionnaire about gender, age, employment situation, education level of patients and their parents, parents ‘ relative relationship, parents ‘ current living condition, number of children, number of PKU children; and
2) Questionnaire about main variables such as depression, sadness, social and recreational activities, inability feeling in compared with peers, anxiety and concerns about the future of the patients, disorder in daily housework routines, and problems caused by the treatment.
In the current research, multiple regression analysis, Pearson correlation test, Cronbach’s alpha reliability assessment test and using SPSS software version 21 are used.
Results: In this research, coefficients of social and recreational activities, inability feeling in compared with peers, anxiety and concerns about the future of the patients, disorder in daily housework routines, and problems caused by the treatment, quality of medical services are above 0.7.and coefficients of depression, sadness are less than 0.7. Cronbach’s alpha of all variables ‘ dimensions was very good which confirms the consistency in the questions of the questionnaire.
Conclusion: The results indicate verification and validation of social consequences of diseases on the patients’ family.
Keywords: Phenyl ketonuria, metabolism, depression and sadness, disability feeling, work disorder, anxiety and concerns, social consequences.
Islamic Azad University – Ashtian Branch
Faculty of Human Science- Department of Sociology
A thesis presented in the fulfillment of the Master degree (M.A) in sociology
Subject:
Social factors and consequences of late]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *