دانلود پایان نامه ارشد با موضوع میزان، افرادی، پدرشان

نوامبر 30, 2018 0 Comments

00/96
25/41
00/14
75/5
25/9
00/12
75/13
0/4
4
شاغل
73/79
55/40
23/9
84/7
10/6
05/7
94/8
0/96
96
بیکار
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به جدول توزیع فراوانی وضع شغلی بیمار، می‌توان اظهار داشت که 4 نفر(0/4) شاغل و 96 نفر(0/96) از آنها بیکار بوده‌اند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: میزان افسردگی و غمگینی در افراد شاغل 75/13 و در افراد بیکار 94/8 می باشد که نشان می دهد میزان افسردگی و غمگینی در افراد شاغل بیشتر از افراد بیکار است. میانگین فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افراد شاغل 00/12 و در افراد بیکار 05/7 می باشد که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افراد شاغل بیشتر از افراد بیکار است. میانگین احساس ناتوانی نسبت به همسالان، در افراد شاغل 25/9 و در افراد بیکار 10/6 می باشد که نشان می دهد میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان، در افراد شاغل بیشتر از افراد بیکار است. میانگین احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار، در افراد شاغل 75/5 و در افراد بیکار 84/7 می باشد که نشان می دهد میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار، در افراد بیکار بیشتر از افراد شاغل است. میانگین اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افراد شاغل 00/14 و در افراد بیکار 23/9 می باشد که نشان می دهد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افراد شاغل بیشتر از افراد بیکار است. میانگین مشکلات ناشی از درمان در افراد شاغل 25/41 و در افراد بیکار 55/40 می باشد که نشان می دهد میزان مشکلات ناشی از درمان در افراد شاغل بیشتر از افراد بیکار است. میانگین شدت آثار و پیامدهای بیماری در افراد شاغل 00/96 و در افراد بیکار 73/79 می باشد که نشان می دهد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افراد شاغل بیشتر از افراد بیکار است.
4-2-5- درآمد بیمار
جدول 4-5 : توزیع فراوانی و نسبی براساس درآمد بیمار
میانگین
درصد
فراوانی
میزان درآمد
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
73/79
55/40
23/9
84/7
10/6
05/7
94/8
0/96
96
درآمد ندارند
00/96
25/41
00/14
75/5
25/9
00/12
75/12
0/4
4
درآمد دارند
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به جدول توزیع فراوانی میزان درآمد بیمار، می‌توان اظهار داشت که 96 نفر(0/96) فاقد درآمد و 4 نفر(0/4) از آنها درآمد دارند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: میزان افسردگی و غمگینی در افراد درآمد ندارند 94/8 و در افرادی که درآمد دارند 75/12 می باشد که نشان می دهد میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که درآمد دارند بیشتر از افراد فاقد درآمد است. میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افراد درآمد ندارند 05/7 و در افراد درآمد دارند00/12 می باشد که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که درآمد دارند بیشتر از افراد فاقد درآمد است. میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افراد درآمد ندارند 10/6 و در افراد درآمد دارند25/9 می باشد که نشان می دهد میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که درآمد دارند بیشتر از افراد فاقد درآمد است. میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افراد درآمد ندارند 84/7 و در افراد درآمد دارند75/5 می باشد که نشان می دهد میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که درآمد ندارند بیشتر از افرادی است که درآمد دارند. میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افراد درآمد ندارند 23/9 و در افراد درآمد دارند00/14 می باشد که نشان می دهد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که درآمد دارند بیشتر از افراد فاقد درآمد است. میزان مشکلات ناشی از درمان در افراد درآمد ندارند 55/40 و در افراد درآمد دارند25/41 می باشد که نشان می دهد میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که درآمد دارند بیشتر از افراد فاقد درآمد است. میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افراد درآمد ندارند 73/79 و در افراد درآمد دارند00/96 می باشد که نشان می دهد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که درآمد دارند بیشتر از افراد فاقد درآمد است.
4-2-6- سن پدر
جدول 4-6 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان سن پدر
میانگین
درصد
فراوانی
سن پدر
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
23/80
44/39
76/9
89/7
42/6
34/7
36/9
0/38
38
43-35 ساله
97/79
34/41
04/9
90/7
02/6
90/6
75/8
0/41
41
52-44 ساله
35/83
92/40
64/10
71/6
14/7
00/8
92/9
0/14
14
61-53 ساله
71/77
57/41
42/7
28/8
57/4
28/7
57/8
0/7
7
79-62 ساله
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی سن پدر باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/41 درصد در گروه سنی 52-44 ساله و کمترین افراد یعنی 0/7 درصد 79-62 ساله هستند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که پدرشان در گروه سنی گروه سنی61-53 ساله و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که پدرشان در گروه سنی79-62 ساله است. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که پدرشان در گروه سنی61-53 ساله و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که پدرشان در گروه سنی52-44 ساله است. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی است که پدرشان در گروه سنی61-53 ساله و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که پدرشان در گروه سنی79-62 ساله است. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که پدرشان در گروه سنی79-71 ساله و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که پدرشان در گروه سنی61-53 ساله است. بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی است که پدرشان در گروه سنی79-62 ساله و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که پدرشان در گروه سنی43-35 ساله است. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی است که پدرشان در گروه سنی61-53 ساله و کمترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که پدرشان در گروه سنی79-62 ساله است.
4-2-7- تحصیلات پدر
جدول 4-7 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان تحصیلات پدر
میانگین
درصد
فراوانی
تحصیلات پدر
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
14/77
28/40
28/8
85/8
42/5
00/6
28/8
0/7
7
بی سواد
16/77
27/39
00/9
22/8
05/6
27/6
33/8
0/18
18
ابتدایی
67/80
32/39
21/10
35/7
46/6
60/7
71/9
0/28
28
راهنمایی
80/79
57/39
65/9
30/7
46/6
42/7
38/9
0/26
26
دیپلم
25/83
50/45
00/9
75/8
00/5
00/6
00/9
0/4
4
فوق دیپلم
90/85
70/43
50/9
30/8
40/6
50/8
50/9
0/10
10
لیسانس
42/83
71/45
85/7
42/7
14/6
85/7
42/8
0/7
7
فوق لیسانس
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی تحصیلات پدر باید اظهار داشت که بیشترین افراد یعنی 0/28 درصد راهنمایی و کمترین افراد یعنی 0/4 درصد فوق دیپلم هستند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که پدرشان تحصیلات راهنمایی و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که پدرشان بی سواد است. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که پدرشان تحصیلات لیسانس و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که پدرشان بی سواد و فوق دیپلم است. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی است که پدرشان تحصیلات راهنمایی و دیپلم و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که پدرشان فوق دیپلم است. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که پدرشان بی سواد و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که پدرشان دیپلم است. بیشترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی است که پدرشان تحصیلات راهنمایی و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که پدرشان فوق لیسانس است.
بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی است که پدرشان تحصیلات فوق لیسانس و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که پدرشان ابتدایی است. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی است که پدرشان تحصیلات لیسانس و کمترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که پدرشان بی سواد است.
4-2-8- وضع شغل پدر
جدول 4-8 : توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغل پدر
میانگین
درصد
فراوانی
وضع شغل پدر
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
51/80
55/40
46/9
76/7
26/6
30/7
16/9
0/92
92
شاغل
00/79
87/40
00/9
75/7
87/5
62/6
87/8
0/8
8
بیکار
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به جدول توزیع فراوانی وضع شغلی پدر ، می‌توان اظهار داشت که 92 نفر(0/92) شاغل و 8 نفر(0/8) از آنها بیکار بوده‌اند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که پدرشان شاغل است 16/9 و در افراد بیکار 87/8 می باشد که نشان می دهد میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که پدرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که پدرشان بیکار است. میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که پدرشان شاغل است 30/7 و در افراد بیکار 62/6 می باشد که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که پدرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که پدرشان بیکار است. میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که پدرشان شاغل است 26/6 و در افراد بیکار 87/5 می باشد که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که پدرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که پدرشان بیکار است. میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که پدرشان شاغل است 76/7 و در افراد بیکار 75/7 می باشد که نشان می دهد میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که پدرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که پدرشان بیکار است. میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که پدرشان شاغل است 46/9 و در افراد بیکار 00/9 می باشد که نشان می دهد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *