دانلود پایان نامه ارشد با موضوع میزان، افرادی، میلیون

نوامبر 30, 2018 0 Comments

4-2-9- درآمد پدر
جدول 4-9 : توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان درآمد پدر
میانگین
درصد
فراوانی
درآمد پدر
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
28/76
28/40
00/8
42/9
00/5
42/5
14/8
0/7
7
500 هزار تا یک میلیون تومان
80/80
00/42
13/9
13/8
93/5
80/6
80/8
0/15
15
یک میلیون تا یک میلیون 500 هزار تومان
67/79
42/37
39/10
42/7
96/6
53/7
92/9
0/28
28
یک میلیون و 500 تا دو میلیون
80/81
66/43
53/8
20/8
53/5
46/7
40/8
0/15
15
دو میلیون تا دو میلیون 500 هزار تومان
04/83
52/41
91/9
17/7
73/6
13/8
56/9
0/23
23
دو میلیون 500 هزار تومان و بیشتر0/12
12
بی جواب
84/80
56/40
54/9
77/7
32/6
38/7
23/9
0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی درآمد پدر، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/28 درصد یک میلیون و 500 تا دو میلیون تومان و کمترین افراد یعنی 0/7 درصد 500 هزار تا یک میلیون تومان درآمد دارند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که درآمد پدرشان یک میلیون و 500 تا دو میلیون و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که درآمد پدرشان 500 هزار تا یک میلیون تومان می باشد. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که درآمد پدرشان دو میلیون 500 هزار تومان و بیشتر و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که درآمد پدرشان 500 هزار تا یک میلیون تومان می باشد. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی است که درآمد پدرشان یک میلیون و 500 تا دو میلیون و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که درآمد پدرشان 500 هزار تا یک میلیون تومان می باشد. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که درآمد پدرشان 500 هزار تا یک میلیون تومان و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که درآمد پدرشان دو میلیون 500 هزار تومان و بیشتر می باشد. بیشترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی است که درآمد پدرشان یک میلیون و 500 تا دو میلیون و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که درآمد پدرشان 500 هزار تا یک میلیون تومان می باشد. بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی است که درآمد پدرشان دو میلیون تا دو میلیون 500 هزار تومان و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که درآمد پدرشان یک میلیون و 500 تا دو میلیون می باشد. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی است که درآمد پدرشان دو میلیون 500 هزار تومان و بیشتر و کمترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که درآمد پدرشان 500 هزار تا یک میلیون تومان می باشد.
4-2-10- سن مادر
جدول 4-10: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان سن مادر
میانگین
درصد
فراوانی
سن مادر
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
27/80
18/40
63/9
72/7
18/6
27/7
27/9
0/11
11
33-26
32/80
05/40
47/9
80/7
27/6
45/7
27/9
0/40
40
41-34
92/78
64/40
08/9
36/8
88/5
40/6
56/8
0/25
25
49-42
50/83
55/41
27/10
77/6
11/7
11/8
66/9
0/18
18
57-50
83/77
66/41
66/7
00/8
83/4
83/6
83/8
0/6
6
65-58
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی سن مادر باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/40 درصد در گروه سنی 41-34 ساله و کمترین افراد یعنی 0/6 درصد 65-58 ساله هستند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که مادرشان در گروه سنی57-50 ساله و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که مادرشان در گروه سنی49-42 ساله است. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که مادرشان در گروه سنی57-50 ساله و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که مادرشان در گروه سنی49-42 ساله است.
بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی است که مادرشان در گروه سنی57-50ساله و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که مادرشان در گروه سنی49-42 ساله است. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که مادرشان در گروه سنی49-42 ساله و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که مادرشان در گروه سنی57-50 ساله است. بیشترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی است که مادرشان در گروه سنی57-50 ساله و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که مادرشان در گروه سنی65-58 ساله است. بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی است که مادرشان در گروه سنی65-58 ساله و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که مادرشان در گروه سنی41-34 ساله است. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی است که مادرشان در گروه سنی57-50 ساله و کمترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که مادرشان در گروه سنی65-58ساله است.
4-2-11- میزان تحصیلات مادر
جدول 4-11: توزیع فراوانی و نسبی براساس میزان تحصیلات مادر
میانگین
درصد
فراوانی
میزان تحصیلات مادر
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
71/72
57/37
57/7
42/9
00/5
14/5
00/8
0/7
7
بی سواد
05/78
40/41
95/8
70/7
65/5
15/6
20/8
0/20
20
ابتدایی
23/78
73/38
30/9
61/7
07/6
19/7
30/9
0/26
26
راهنمایی
02/83
94/41
73/9
91/7
26/6
91/7
26/9
0/34
34
دیپلم
00/82
00/33
66/12
33/7
00/8
00/9
00/12
0/3
3
فوق دیپلم
85/87
28/40
42/11
42/6
14/9
00/9
57/11
0/7
7
لیسانس
00/82
00/49
50/6
00/6
50/6
00/7
00/7
0/2
2
فوق لیسانس0/1
1
بی جواب
32/80
43/40
45/9
73/7
26/6
26/7
17/9
0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی تحصیلات مادر باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/34 درصد دیپلم و کمترین افراد یعنی 0/2 درصد فوق لیسانس هستند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که مادرشان تحصیلات فوق دیپلم و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افرادی است که مادرشان فوق لیسانس است. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی است که مادرشان تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که مادرشان بی سواد است. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی است که مادرشان تحصیلات لیسانس و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی است که مادرشان بی سواد است. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که مادرشان بی سواد و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی است که مادرشان فوق لیسانس است. بیشترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی است که پدرشان تحصیلات فوق دیپلم و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که مادرشان فوق لیسانس است. بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی است که مادرشان تحصیلات فوق لیسانس و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که مادرشان فوق دیپلم است. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی است که مادرشان تحصیلات لیسانس و کمترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که مادرشان بی سواد است.
4-2-12- وضع شغل مادر
جدول 4-12: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغل مادر
میانگین
درصد
فراوانی
وضع شغل مادر
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
55/84
22/40
66/10
00/7
00/8
44/8
22/10
0/9
9
شاغل
97/79
61/40
30/9
83/7
05/6
13/7
03/9
0/91
91
بیکار
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به جدول توزیع فراوانی وضع شغلی مادر، می‌توان اظهار داشت که 9 نفر(0/9) شاغل و 91 نفر(0/91) از آنها بیکار بوده‌اند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که مادرشان شاغل است 22/10 و در افراد بیکار 03/9 می باشد که نشان می دهد میزان افسردگی و غمگینی در افرادی که مادرشان شاغل است بیشتر از افراد بیکار است. میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که مادرشان شاغل است 44/8 و در افراد بیکار 13/7 می باشد که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افرادی که مادرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که مادرشان بیکار است.
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که مادرشان شاغل است 00/8 و در افراد بیکار 05/6 می باشد که نشان می دهد میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افرادی که مادرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که مادرشان بیکار است. میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که مادرشان شاغل است 00/7 و در افراد بیکار 83/7 می باشد که نشان می دهد میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افرادی که مادرشان بیکار است بیشتر از افرادی است که مادرشان شاغل است. میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که مادرشان شاغل است 66/10 و در افراد بیکار 30/9 می باشد که نشان می دهد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افرادی که مادرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که مادرشان بیکار است. میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که مادرشان شاغل است 22/40 و در افراد بیکار 61/40 می باشد که نشان می دهد میزان مشکلات ناشی از درمان در افرادی که مادرشان شاغل است بیشتر از افرادی است که مادرشان بیکار است. میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افرادی که مادرشان شاغل]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *