دانلود پایان نامه ارشد با موضوع میزان، فراوانی، Sig=

نوامبر 30, 2018 0 Comments

فراوانی
26
36
36
2
100
2
درصد
0/26
0/36
0/36
0/2
0/0
0/100
3
میزان ارتباط با همسالان بیمار
فراوانی
35
31
29
2
3
100
2
درصد
0/35
0/31
0/29
0/2
0/3
0/100
جدول 4-21: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
احساس ناتوانی نسبت به همسالان
0/55
0/55
55
کم
0/97
0/42
42
متوسط
0/100
0/3
3
زیاد

0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/55 درصد به میزان کمی احساس ناتوانی نسبت به همسالان دارند و کمترین افراد یعنی 0/3 درصد میزان زیادی احساس ناتوانی نسبت به همسالان دارند.
4-3-4- گویه های میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
جدول 4-22: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
ردیف
احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
توزیع
به هیچ وجه
کم
متوسط
نسبتاً زیاد
خیلی زیاد
جمع
میانه
1
میزان نگرانی از آینده بیمار
فراوانی
1
7
13
33
46
100
4
1
درصد
0/1
0/7
0/13
0/33
0/46
0/100
2
میزان ترس از بدتر شدن بیماری
فراوانی
2
18
23
32
25
100
4
درصد
0/2
0/18
0/23
0/32
0/25
0/100
جدول 4-23: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
0/9
0/9
9
کم
0/34
0/34
34
متوسط
0/100
0/57
57
زیاد

0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/57 درصد به میزان زیادیی احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار دارند و کمترین افراد یعنی 0/9 درصد میزان کمی احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار دارند.
4-3-5- گویه های میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
جدول 4-24: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
ردیف
اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
توزیع
به هیچ وجه
کم
متوسط
نسبتاً زیاد
خیلی زیاد
جمع
میانه
1
وضعیت رسیدگی به کارهای منزل والدین بیمار
فراوانی
7
16
67
8
2
100
3
درصد
0/7
0/16
0/67
0/8
0/2
0/100
2
میزان انرژی برای انجام وظایف محوله به بیمار
فراوانی
22
50
25
1
2
100
2
درصد
0/22
0/50
0/25
0/1
0/2
0/100
3
میزان توانایی و تمرکز در کارهای ارجاع شده به بیمار
فراوانی
29
55
10
4
2
100
2
درصد
0/29
0/55
0/10
0/4
0/2
0/100
4
میزان سازگاری و ارتباط صمیمانه بین والدین و بیمار
فراوانی
16
30
40
11
3
100
3
درصد
0/16
0/30
0/40
0/11
0/3
0/100
جدول 4-25: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
0/35
0/35
35
کم
0/96
0/61
61
متوسط
0/100
0/4
4
زیاد

0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/61 درصد به میزان متوسطی اختلال در رسیدگی به کارهای منزل دارند و کمترین افراد یعنی 0/4 درصد میزان زیادی اختلال در رسیدگی به کارهای منزل دارند.
4-3-6- گویه های میزان مشکلات ناشی از درمان
جدول 4-26: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان مشکلات ناشی از درمان
ردیف
مشکلات ناشی از درمان
توزیع
به هیچ وجه
کم
متوسط
نسبتاً زیاد
خیلی زیاد
بی جواب
جمع
میانه
1
میزان رشد و تحرک مالی اقتصادی خانواده
فراوانی
10
48
33
7
2
100
2
1
درصد
10%
48%
33%
7%
2%
0%
100%
2
میزان رفاه خانواده
فراوانی
5
44
37
10
4
100
3
1
درصد
5%
44%
37%
10%
4%
0%
100%
3
میزان دسترسی به دارو
فراوانی
4
40
56
100
5
1
درصد
0%
0%
4%
40%
56%
0%
100%
4
میزان دسترسی به غذاهای رژیمی
فراوانی
2
8
90
100
5
1
درصد
0%
0%
2%
8%
90%
0%
100%
5
میزان دسترسی به خدمات پرستاری
فراوانی
11
22
38
21
8
100
5
1
درصد
0%
11%
22%
385
21%
8%
100%
6
میزان دسترسی به خدمات بیمارستانی
فراوانی
1
8
31
41
11
8
100
4
1
درصد
1%
8%
31%
41%
11%
8%
100%
7
میزان دسترسی به متخصص غدد و ژنتیک
فراوانی
9
44
29
12
94
6
100
3
1
درصد
9%
44%
29%
12%
94%
6%
100%
8
میزان برخورداری از خدمات آموزشی برای خانواده
فراوانی
23
52
12
8
5
100
3
1
درصد
23%
52%
12%
8%
5%
100%
9
میزان دسترسی به کار درمانی
فراوانی
3
12
20
29
32
4
100
4
1
درصد
3%
12%
20%
29%
32%
4%
100%
10
میزان دسترسی به گفتار درمانی
فراوانی
3
11
19
26
36
5
100
4
1
درصد
3%
11%
19%
26%
26%
5%
100%
11
میزان دسترسی به مشاوره و روان شناس بالینی
فراوانی
19
21
27
25
8
100
4
1
درصد
0%
19%
21%
27%
25%
8%
100%
12
میزان دسترسی به آموزش طبخ غذا برای مادران
فراوانی
1
37
43
6
6
7
100
3
درصد
1%
375
43%
6%
6%
7%
100%
جدول 4-27: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان مشکلات ناشی از درمان
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
مشکلات ناشی از درمان
6%
6%
6
کم
51%
45%
45
متوسط
100%
49%
49
زیاد

100%
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 49 درصد به میزان زیادی مشکلات ناشی از درمان دارند و کمترین افراد یعنی 6 درصد به میزان کمی مشکلات ناشی از درمان دارند.
4-3-7- گویه های میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
جدول 4-28: توزیع فراوانی و نسبی پاسخگویان براساس گویه های میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
ردیف
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
توزیع
به هیچ وجه
کم
متوسط
نسبتاً زیاد
خیلی زیاد
بیجواب
جمع
میانه
1
میزان دسترسی به دارو
فراوانی
4
40
56
100
5
1
درصد
0/0
0/0
0/4
0/40
0/56
0/0
0/100
2
میزان دسترسی به غذاهای رژیمی
فراوانی
2
8
90
100
5
1
درصد
0/0
0/0
0/2
0/8
0/90
0/0
0/100
3
میزان دسترسی به خدمات پرستاری
فراوانی
11
22
38
21
8
100
5
1
درصد
0/0
0/11
0/22
0/38
0/21
0/8
0/100
4
میزان دسترسی به خدمات بیمارستانی
فراوانی
1
8
31
41
11
8
100
4
1
درصد
0/1
0/8
0/31
0/41
0/11
0/8
0/100
5
میزان دسترسی به متخصص غدد و ژنتیک
فراوانی
9
44
29
12
94
6
100
3
1
درصد
0/9
0/44
0/29
0/12
0/94
0/6
0/100
6
میزان برخورداری از خدمات آموزشی برای خانواده
فراوانی
23
52
12
8
5
100
3
1
درصد
0/23
/52
0/12
0/8
0/5
0/100
7
میزان دسترسی به کار درمانی
فراوانی
3
12
20
29
32
4
100
4
1
درصد
0/3
0/12
0/20
0/29
0/32
0/4
0/100
8
میزان دسترسی به گفتار درمانی
فراوانی
3
11
19
26
36
5
100
4
1
درصد
0/3
0/11
0/19
0/26
0/36
0/5
0/100
9
میزان دسترسی به مشاوره و روان شناس بالینی
فراوانی
19
21
27
25
8
100
4
1
درصد
0/0
0/19
0/21
0/27
0/25
0/8
0/100
10
میزان دسترسی به آموزش طبخ غذا برای مادران
فراوانی
1
37
43
6
6
7
100
3
درصد
0/1
0/37
0/43
0/6
0/6
0/7
0/100
11
میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و انجمن PKU
فراوانی
5
55
33
3
4
100
2
درصد
0/5
0/55
0/33
0/3
0/0
0/4
0/100
12
میزان برخورداری از خدمات بیمه ای
فراوانی
2
22
61
7
1
7
100
3
درصد
0/2
0/22
0/61
0/7
0/1
0/7
0/100
13
میزان سازگاری و ارتباط صمیمانه والدین و بیمار
فراوانی
16
58
19
4
3
100
3
درصد
0/0
0/16
0/58
0/19
0/4
0/3
0/100
14
میزان تغییر در عملکرد وظایف والدین ناشی از فرزند بیمار
فراوانی
2
20
52
26
100
4
درصد
0/0
0/2
0/20
0/52
0/26
0/0
0/100
15
نگهداری بیماران بزرگسال در منزل
فراوانی
5
6
21
22
45
1
100
4
درصد
0/5
0/6
0/21
0/22
0/45
0/1
0/100
جدول 4-29: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
0/7
0/7
7
کم
0/57
0/50
50
متوسط
0/100
0/43
43
زیاد

0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/50 درصد به میزان متوسطی دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی دارند و کمترین افراد یعنی 0/7 درصد به میزان کمی دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی دارند.
4-4- یافته‌های تبیینی(آزمون فرضیه‌ها)
ماتریس همبستگی
جدول 4-30: ماتریش همبستگی بین متغیرهای سن، میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و ابعاد بیماری و شدت بیماری
ماتریس همبستگی
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
سن
شدت آثار و پیامدهای بیماری
مشکلات ناشی از درمان
اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
احساس ناتوانی نسبت به همسالان
فعالیت های اجتماعی و تفریحی
افسردگی و غمگینی
متغیر ها

افسردگی و غمگینی
**71/0r=
00/0 Sig=
100 N=
فعالیت های اجتماعی و تفریحی**68/0 r=
00/0 Sig=
100 N=
**83/0r=
00/0 Sig=
100 N=
احساس ناتوانی نسبت به همسالان


**61/0 r=-
00/0 Sig=
100 N=
**45/0 r=-
00/0 Sig=
100 N=
**55/0r=-
00/0 Sig=
100 N=
احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار

**45/0 r=-
00/0 Sig=
100 N=
**80/0 r=
00/0 Sig=
100 N=
**58/0 r=
00/0 Sig=
100 N=
**81/0 r=
00/0 Sig=
100N=
اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
**36/0- r=
00/0 Sig=
100 N=
**32/0 r=
00/0 Sig=
100 N=
**36/0 r=-
00/0 Sig=
100 N=
*21/0 r=-
03/0 Sig=
100 N=
**39/0- r=
00/0 Sig=
100 N=
مشکلات ناشی از درمان**63/0 r=
00/0 Sig=
100N=
**41/0 r=
00/0 Sig=
100N=
03/0- r=
70/0 Sig=
100N=
**40/0 r=
00/0 Sig=
100N=
**47/0 r=
00/0 Sig=
100N=
**40/0 r=
00/0 Sig=
100N=
شدت آثار و پیامدهای بیماری


09/0- r=
36/0 Sig=
100N=
02/0 r=-
83/0 Sig=
100N=
04/0 r=
65/0 Sig=
100N=
10/0- r=
30/0 Sig=
100N=
06/0- r=
50/0 Sig=
100N=
08/0- r=
38/0 Sig=
100N=
10/0- r=
31/0 Sig=
100N=
سن

00/0 r=
94/0 Sig=
100N=
**50/0 r=
00/0 Sig=
100N=
**95/0 r=
00/0 Sig=
100N=
**41/0- r=
00/0 Sig=
100N=
**40/0 r=
00/0 Sig=
100N=
**44/0- r=
00/0 Sig=
100N=
**39/0- r=
00/0 Sig=
100N=
**48/0- r=
00/0 Sig=
100N=
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
1. میزان همبستگی بین افسردگی و غمگینی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 71/0 است و این میزان همبستگی مستقیم و مثبت است که با سطح معنی‌داری]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *