دانلود پایان نامه ارشد با موضوع وجود رابطه، نرم افزار، وجود رابط

نوامبر 30, 2018 0 Comments

3-9-1-ضریب همبستگی پیرسون:
ضریب همبستگی پیرسون یکی از روش های پرکاربردی است که برای تعیین میزان رابطه بین دو متغیر مورد استفاده قرار گرفته و با علامت r نمایش داده می شود.این ضریب به منظور بررسی رابطه بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی مورد استفاده قرار می گیرد و مقدار آن همواره بین 1+ و 1- در نوسان است. اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد، نشان دهنده تغییرات هم جهت دو متغیر است به این معنی که با هر گونه افزایش در مقدار یک متغیر، مقدار متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس. اما منفی بودن مقدار r بیانگر این است که دو متغیر در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند. یعنی با افزایش مقدار یک متغیر، مقدار متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس. میزان صفر نیز نشان دهنده عدم وجود رابطه بین دو متغیر است. مقدار یک برای این ضریب نشانگر همبستگی مثبت کامل و -1 بیانگر همبستگی منفی کامل خواهد بود(کلانتری،108:1389).
3-9-2-رگرسیون چندگانه:
گاهی دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای بر متغیر وابسته دارند. در این وضعیت، از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شود. در واقع رگرسیون چندگانه راهی برای انتخاب پیش بینی کننده های یک متغیر وابسته بر اساس ملاک های آماری است. این روش به درجه بندی تاثیر متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته نیز کمک می کند. رگرسیون چند متغیری مانند یک رگرسیون ساده یا دو متغیری است، با این تفاوت که بیش از یک متغیر پیش بین درآن وجود دارد(هویت و همکار،432:1389).
3-10-محدودیت و مشکلات تحقیق
هر پژوهشی در طی مراحل تدوین با پاره ای مشکلات و نارسایی هایی همراه می باشد، این تحقیق نیز خالی از این محدودیت ها نبود، بر این اساس می توان مهم ترین مشکلات تحقیق را به این نحو گزارش کرد:
1 – مسایل و محدودیتهای مالی
2 – محدودیت زمانی برای انجام تحقیق
3 – نبود پژوهش میدانی قابل اعتنا درباره این موضوع در ایران
4-عدم دسترسی به منابع دست اول مرتبط به موضوع
3-11- خلاصه فصل
امروزه روش های کمی وکیفی متنوعی برای عملیاتی کردن و سنجش هر تحقیق وجود دارد، از سوی دیگر پژوهشی توان علمی بالا و معتبری دارد که بتواند متناسب با موضوع آن، تکنیک مناسبی انتخاب شود. هر چقدر تکنیک انتخاب شده تناسب بالاتری با موضوع داشته باشد به نتایج حاصله از آن اعتماد بیشتری می توان کرد. در این پژوهش از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه برای سنجش استفاده شده است. بعد از طی مراحل طراحی پرسشنامه و تایید اعتبار و روایی و توزیع آن از طریق نرم افزار آماری SPSS 18 محاسبات انجام شد و نتایج آن در فصل چهارم به گونه ای مبسوط ارائه گردید.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
4-1- مقدمه
در این فصل یافته‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد که این کار با استفاده از برنامه Spss انجام می‌شود این فصل شامل یافته‌های جمعیت شناختی، یافته‌های توصیفی و یافته‌های تبیینی (آزمون فرضیه‌ها) می‌باشد.
4-2- یافته های جمعیت شناختی
4-2-1- جنس بیمار
جدول 4-1: توزیع فراوانی و نسبی براساس جنس بیمار
میانگین
درصد
فراوانی
جنس
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
51/79
86/39
32/9
01/8
01/6
34/7
94/8
0/52
52
مرد
33/81
35/41
54/9
47/7
45/6
14/7
35/9
0/48
48
زن
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به جدول توزیع فراوانی جنس بیمار، می‌توان اظهار داشت که 52 نفر(0/52) از آن ها مرد و 48 نفر(0/48) از آنها زن بوده‌اند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: میزان افسردگی و غمگینی در مردان 94/8 و در زنان 35/9 می باشد که نشان می دهد میزان افسردگی در زنان بیشتر از مردان است. میانگین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در مردان 34/7 و در زنان 14/7 است که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در مردان بیشتر از زنان است. میانگین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در مردان 01/6 و در زنان 45/6 است که نشان می دهد میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در زنان بیشتر از مردان است. میانگین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در مردان 01/8 و در زنان 47/7 است که نشان می دهد میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در زنان بیشتر از مردان است. میانگین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در مردان 32/9 و در زنان 54/9 است که نشان می دهد میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در زنان بیشتر از مردان است. میانگین میزان مشکلات ناشی از درمان در مردان 86/39 و در زنان 35/41 است که نشان می دهد میزان مشکلات ناشی از درمان در زنان بیشتر از مردان است. میانگین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در مردان 51/79 و در زنان 33/81 که نشان می دهد میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در زنان بیشتر از مردان است.
4-2-2- سن بیمار
جدول 4-2: توزیع فراوانی و نسبی براساس سن بیمار
میانگین
درصد
فراوانی
سن بیمار
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
00/86
50/45
50/7
25/8
00/6
75/8
00/10
0/4
4
8-1 ساله
48/80
86/39
58/9
90/7
54/6
34/7
26/9
0/50
50
16-9 ساله
90/79
12/42
00/9
68/7
56/5
78/6
75/8
0/32
32
24-17 ساله
39/80
21/38
42/10
28/7
71/6
57/7
35/9
0/14
14
40-25 ساله
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی سن پاسخگویان باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/50 درصد 16-9 ساله و کمترین افراد یعنی 0/4 درصد 8-1 ساله هستند همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در گروه سنی8-1 ساله و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در گروه سنی24-17 ساله است. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در گروه سنی 8-1 ساله به میزان 75/8 و کمترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در گروه سنی 24-17 ساله به میزان 78/6 که نشان می دهد میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در سنین پایین بیشتر از سنین بالا است. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 32-25 ساله به میزان 71/6 و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در گروه سنی 24-17 ساله به میزان 56/5 که نشان می دهد. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 8-1 ساله به میزان 25/8 و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در گروه سنی 40-25 ساله به میزان 28/7 می باشد. که نشان می دهد با افزایش سن بیمار میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار کاهش می یابد. بیشترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 40-25 ساله به میزان 42/10 و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در گروه سنی 8-1 ساله به میزان 50/7 می باشد. بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان 8-1 ساله به میزان 50/45 و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در گروه سنی 40-25 ساله به میزان 21/38 می باشد. که نشان می دهد با افزایش سن میزان مشکلات ناشی از درمان کاهش می یابد. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری 8-1 ساله به میزان 00/86 و کمترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در گروه سنی 24-17 ساله به میزان 90/79 می باشد.
4-2-3- تحصیلات بیمار
جدول 4-3 : توزیع فراوانی و نسبی براساس تحصیلات بیمار
میانگین
درصد
فراوانی
میزان تحصیلات
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و غمگینی
61/76
61/44
96/6
07/9
65/3
61/5
69/6
0/26
26
بی سواد
51/80
18/40
54/9
87/7
27/6
36/7
27/9
0/33
33
ابتدایی
30/81
34/39
82/9
21/7
30/7
60/7
00/10
0/23
23
راهنمایی
64/82
14/37
71/11
50/6
92/7
42/8
92/10
0/14
14
دیپلم
00/78
00/32
00/12
00/6
00/9
00/9
00/10
0/2
2
فوق دیپلم
03/100
00/40
00/14
00/7
00/11
00/15
00/16
0/1
1
لیسانس
04/100
00/43
00/19
00/4
00/13
00/10
00/15
0/1
1
فوق لیسانس
39/80
58/40
43/9
76/7
23/6
25/7
14/9
0/100
100
جمع
با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/33 درصد ابتدایی و کمترین افراد یعنی 0/1 درصد لیسانس و 0/1 فوق لیسانس هستند. همچنین با توجه به مقدار میانگین ها: بیشترین میزان افسردگی و غمگینی در افراد لیسانس و فوق لیسانس و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افراد بی سواد می باشد. که نشان می دهد با افزایش تحصیلات میزان افسردگی و غمگینی افزایش می یابد. بیشترین میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی در افراد لیسانس و فوق لیسانس و کمترین میزان افسردگی و غمگینی در افراد بی سواد می باشد. که نشان می دهد با افزایش تحصیلات میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی افزایش می یابد. بیشترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افراد فوق دیپلم و بالاتر و کمترین میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان در افراد بی سواد می باشد. که نشان می دهد با افزایش تحصیلات میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان نیز افزایش می یابد. بیشترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افراد بی سواد و کمترین میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار در افراد فوق لیسانس می باشد. که نشان می دهد با افزایش تحصیلات میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار نیز کاهش می یابد می یابد. بیشترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افراد فوق لیسانس و کمترین میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل در افراد بی سواد می باشد. که نشان می دهد با افزایش تحصیلات میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل نیز افزایش می یابد. بیشترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افراد بی سواد و کمترین میزان مشکلات ناشی از درمان در افراد فوق دیپلم می باشد. بیشترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افراد فوق لیسانس و کمترین میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری در افراد بی سواد می باشد.
4-2-4- وضع شغلی بیمار
جدول 4-4: توزیع فراوانی و نسبی براساس وضع شغلی بیمار
میانگین
درصد
فراوانی
وضع شغل
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان مشکلات ناشی از درمان
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان فعالیت های اجتماعی، تفریحی
میزان افسردگی و]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *