دانلود پایان نامه ارشد با موضوع وجود رابطه، وجود رابط

نوامبر 30, 2018 0 Comments

2. میزان همبستگی بین افسردگی و غمگینی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 83/0 است و این میزان همبستگی مستقیم و مثبت است که با سطح معنی‌داری 00/0 است که کمتر از 05/0 می‌باشد بنابراین بین افسردگی و غمگینی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود دارد و با افزایش میزان افسردگی و غمگینی افراد، احساس ناتوانی نسبت به همسالان نیز افزایش می‌یابد.
3. میزان همبستگی بین افسردگی و غمگینی و احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 55/0 است و این میزان همبستگی مستقیم و مثبت است که با سطح معنی‌داری 00/0 است که کمتر از 05/0 می‌باشد بنابراین بین افسردگی و غمگینی و احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار رابطه وجود دارد و با افزایش میزان افسردگی و غمگینی افراد، احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار نیز افزایش می‌یابد.
4. میزان همبستگی بین افسردگی و غمگینی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 81/0 است و این میزان همبستگی مستقیم و مثبت است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین افسردگی و غمگینی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل رابطه وجود دارد و هر چقدر میزان افسردگی و غمگینی افراد افزایش یابد، میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل نیز کاهش می‌یابد.
5. میزان همبستگی بین افسردگی و غمگینی و مشکلات ناشی از درمان 39/0- است و این میزان همبستگی مستقیم و منفی است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین افسردگی و غمگینی و مشکلات ناشی از درمان رابطه وجود دارد و هر چقدر میزان افسردگی و غمگینی افراد افزایش یابد، میزان مشکلات ناشی از درمان کاهش می‌یابد.
6. میزان همبستگی بین افسردگی و غمگینی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 40/0 است و این میزان همبستگی مستقیم و مثبت است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین افسردگی و غمگینی و شدت آثار و پیامدهای بیماری رابطه وجود دارد و هر چقدر میزان افسردگی و غمگینی افراد افزایش یابد، میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری نیز افزایش می‌یابد
7. میزان همبستگی بین فعالیت های اجتماعی و تفریحی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 68/0 است و این میزان همبستگی مستقیم و مثبت است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین فعالیت های اجتماعی و تفریحی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود دارد و هر چقدر فعالیت های اجتماعی و تفریحی افراد افزایش یابد، میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان نیز افزایش می‌یابد
8. میزان همبستگی بین فعالیت های اجتماعی و تفریحی و احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 45/0- است و این میزان همبستگی مستقیم و منفی است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین فعالیت های اجتماعی و تفریحی و احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار رابطه وجود دارد و هر چقدر فعالیت های اجتماعی و تفریحی افراد افزایش یابد، میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار نیز کاهش می‌یابد
9. میزان همبستگی بین فعالیت های اجتماعی و تفریحی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 58/0 است و این میزان همبستگی مستقیم و مثبت است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین فعالیت های اجتماعی و تفریحی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل رابطه وجود دارد و هر چقدر فعالیت های اجتماعی و تفریحی افراد افزایش یابد، میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل نیز افزایش می‌یابد
10. میزان همبستگی بین فعالیت های اجتماعی و تفریحی و مشکلات ناشی از درمان 21/0- است و این میزان همبستگی مستقیم و منفی است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین فعالیت های اجتماعی و تفریحی و مشکلات ناشی از درمان رابطه وجود دارد و هر چقدر فعالیت های اجتماعی و تفریحی افراد افزایش یابد، میزان مشکلات ناشی از درمان نیز کاهش می‌یابد
11. میزان همبستگی بین فعالیت های اجتماعی و تفریحی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 47/0 است و این میزان همبستگی مستقیم و مثبت است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین فعالیت های اجتماعی و تفریحی و شدت آثار و پیامدهای بیماری رابطه وجود دارد و هر چقدر فعالیت های اجتماعی و تفریحی افراد افزایش یابد، میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری نیز افزایش می‌یابد
12. میزان همبستگی بین سن و افسردگی و غمگینی 10/0- است و این میزان همبستگی مستقیم و منفی است که با سطح معنی‌داری 31/0 است بنابراین بین سن و افسردگی و غمگینی رابطه وجود ندارد.
13. میزان همبستگی بین سن و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 08/0- است و این میزان همبستگی مستقیم و منفی است که با سطح معنی‌داری 38/0 است بنابراین بین سن و فعالیت های اجتماعی و تفریحی رابطه وجود ندارد.
14. میزان همبستگی بین سن و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 06/0- است و این میزان همبستگی مستقیم و منفی است که با سطح معنی‌داری 50/0 است بنابراین بین سن و احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود ندارد.
15. میزان همبستگی بین سن و نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 10/0- است و این میزان همبستگی مستقیم و منفی است که با سطح معنی‌داری 30/0 است بنابراین بین سن و نگرانی در مورد آینده فرد بیمار رابطه وجود ندارد.
16. میزان همبستگی بین سن و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 04/0 است و این میزان همبستگی مستقیم و مثبت است که با سطح معنی‌داری 65/0 است بنابراین بین سن و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل رابطه وجود ندارد.
17. میزان همبستگی بین سن و مشکلات ناشی از درمان 02/0- است و این میزان همبستگی مستقیم و منفی است که با سطح معنی‌داری 83/0 است بنابراین بین سن و مشکلات ناشی از درمان رابطه وجود ندارد
18. میزان همبستگی بین سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری 09/0- است و این میزان همبستگی مستقیم و منفی است که با سطح معنی‌داری 36/0 است بنابراین بین سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری رابطه وجود ندارد.
19. میزان همبستگی بین سن و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 00/0 است که با سطح معنی‌داری 94/0 است بنابراین بین سن و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود ندارد.
20. میزان همبستگی بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و افسردگی و غمگینی 48/0- است و این میزان همبستگی مستقیم و منفی است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و افسردگی و غمگینی رابطه وجود دارد و هر چقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش یابد، میزان افسردگی و غمگینی نیز کاهش می‌یابد.
21. میزان همبستگی بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی 39/0- است و این میزان همبستگی مستقیم و منفی است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی رابطه وجود دارد و هر چقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش یابد، میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی نیز کاهش می‌یابد.
22. میزان همبستگی بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 44/0- است و این میزان همبستگی مستقیم و منفی است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود دارد و هر چقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش یابد، میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان نیز کاهش می‌یابد.
23. میزان همبستگی بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان 44/0- است و این میزان همبستگی مستقیم و منفی است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود دارد و هر چقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش یابد، میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان نیز کاهش می‌یابد.
24. میزان همبستگی بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار 40/0 است و این میزان همبستگی مستقیم و مثبت است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار رابطه وجود دارد و هر چقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش یابد، میزان احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار نیز کاهش می‌یابد.
25. میزان همبستگی بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 41/0- است و این میزان همبستگی مستقیم و منفی است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل رابطه وجود دارد و هر چقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش یابد، میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل نیز کاهش می‌یابد.
26. میزان همبستگی بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و مشکلات ناشی از درمان 95/0 است و این میزان همبستگی مستقیم و مثبت است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و مشکلات ناشی از درمان رابطه وجود دارد و هر چقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش یابد، میزان مشکلات ناشی از درمان نیز افزایش می‌یابد.
27. میزان همبستگی بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و شدت آثار و پیامدهای بیماری 50/0 است و این میزان همبستگی مستقیم و مثبت است که با سطح معنی‌داری 00/0 است بنابراین بین میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و شدت آثار و پیامدهای بیماری رابطه وجود دارد و هر چقدر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی افزایش یابد، میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری نیز افزایش می‌یابد.
آزمون فرضیه‌ها
فرضیه 1: به نظر می رسد بین جنس بیمار و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد.
فرض 1H: به نظر می رسد بین جنس بیمار و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد.
0? 2? – 1: ? 1H
فرض 0H: به نظر می رسد بین جنس بیمار و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود ندارد.
0= 2? – 1: ? 0H
جنس و افسردگی و غمگینی
جدول 4-31: بررسی رابطه بین جنس و افسردگی و غمگینی
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
جنس
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
37/0
888/0-
94/8
52
مرد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
35/9
48
زن
14/9
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین جنس و میزان افسردگی و غمگینی از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 888/0- می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 37/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین جنسیت و میزان افسردگی و غمگینی رابطه وجود ندارد.
جنس و فعالیت های اجتماعی و تفریحی
جدول 4-32: بررسی رابطه بین جنس و فعالیت های اجتماعی و تفریحی
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
جنس
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
63/0
478/0
34/7
52
مرد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
14/7
48
زن
25/7
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین جنس و میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 478/0 می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 63/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین جنسیت و میزان]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *