دانلود پایان نامه ارشد با موضوع وجود رابط، وجود رابطه، سطح معنادار

نوامبر 30, 2018 0 Comments

جنس و احساس ناتوانی نسبت به همسالان
جدول 4-33: بررسی رابطه بین جنس و احساس ناتوانی نسبت به همسالان
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
جنس
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
37/0
900/0-
01/6
52
مرد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
45/6
48
زن
23/6
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین جنس و میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 900/0- می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 37/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین جنسیت و میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود ندارد.
جنس و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار
جدول 4-34: بررسی رابطه بین جنس و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
جنس
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
15/0
422/1
01/8
52
مرد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
47/7
48
زن
76/7
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین جنس و میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 422/1 می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 15/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین جنسیت و میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار رابطه وجود ندارد.
جنس و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
جدول 4-35: بررسی رابطه بین جنس و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
جنس
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
69/0
395/0-
32/9
52
مرد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
54/9
48
زن
43/9
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین جنس و میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 395/0- می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 69/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین جنسیت و میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل رابطه وجود ندارد.
جنس و مشکلات ناشی از درمان
جدول 4-36: بررسی رابطه بین جنس و مشکلات ناشی از درمان
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
جنس
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
36/0
902/0-
86/39
52
مرد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
35/41
48
زن
58/40
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین جنس و میزان مشکلات ناشی از درمان از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 902/0- می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 36/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین جنسیت و میزان مشکلات ناشی از درمان رابطه وجود ندارد.
جنس و شدت آثار و پیامدهای بیماری
جدول 4-37: بررسی رابطه بین جنس و شدت آثار و پیامدهای بیماری
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
جنس
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
32/0
986/0-
51/79
52
مرد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
33/81
48
زن
39/80
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین جنس و میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 986/0- می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 32/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین جنسیت و میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری رابطه وجود ندارد.
فرضیه 2: به نظر می رسد بین سن بیمار و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد.
فرض 1H: به نظر می رسد بین سن بیمار و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد
0? 2? – 1: ? 1H
فرض 0H: به نظر می رسد بین سن بیمار و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود ندارد
0= 2? – 1: ? 0H
سن و افسردگی و غمگینی
جدول 4-38: بررسی رابطه بین سن و افسردگی و غمگینی
میزان افسردگی و غمگینی
تفسیر
سطح معناداری(Sig)
مقدار? (Pearson)
N
میزان سن
تفاوت معنادار نیست
31/0
10/0-
100
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد میزان ضریب همبستگی بین سن و افسردگی و غمگینی 10/0- است که با سطح معنی‌داری که 31/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین سن و میزان افسردگی و غمگینی رابطه وجود ندارد.
سن و فعالیت های اجتماعی و تفریحی
جدول 4-39: بررسی رابطه بین سن و فعالیت های اجتماعی و تفریحی
میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی
تفسیر
سطح معناداری(Sig)
مقدار? (Pearson)
N
میزان سن
تفاوت معنادار نیست
38/0
08/0-
100
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد میزان ضریب همبستگی بین سن و میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی 08/0- است که با سطح معنی‌داری که 38/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین سن و میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی رابطه وجود ندارد.
سن واحساس ناتوانی نسبت به همسالان
جدول 4-40: بررسی رابطه بین سن و احساس ناتوانی نسبت به همسالان
میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان
تفسیر
سطح معناداری(Sig)
مقدار? (Pearson)
N
میزان سن
تفاوت معنادار نیست
50/0
06/0-
100
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد میزان ضریب همبستگی بین سن و میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان 06/0- است که با سطح معنی‌داری که 50/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین سن و میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود ندارد.
سن و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار
جدول 4-41: بررسی رابطه بین سن و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار
میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار
تفسیر
سطح معناداری(Sig)
مقدار? (Pearson)
N
میزان سن
تفاوت معنادار نیست
30/0
10/0-
100
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد میزان ضریب همبستگی بین سن و میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار 10/0- است که با سطح معنی‌داری که 30/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین سن و میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار رابطه وجود ندارد.
سن و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
جدول 4-42: بررسی رابطه بین سن و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
تفسیر
سطح معناداری(Sig)
مقدار? (Pearson)
N
میزان سن
تفاوت معنادار نیست
65/0
04/0
100
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد میزان ضریب همبستگی بین سن و میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل 04/0 است که با سطح معنی‌داری که 65/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین سن و میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل رابطه وجود ندارد.
سن و مشکلات ناشی از درمان
جدول 4-43: بررسی رابطه بین سن و مشکلات ناشی از درمان
میزان مشکلات ناشی از درمان
تفسیر
سطح معناداری(Sig)
مقدار? (Pearson)
N
میزان سن
تفاوت معنادار نیست
83/0
02/0-
100
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد میزان ضریب همبستگی بین سن و میزان مشکلات ناشی از درمان 02/0- است که با سطح معنی‌داری که 83/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین سن و میزان مشکلات ناشی از درمان رابطه وجود ندارد.
سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری
جدول 4-44: بررسی رابطه بین سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری
میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری
تفسیر
سطح معناداری(Sig)
مقدار? (Pearson)
N
میزان سن
تفاوت معنادار نیست
36/0
09/0-
100
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد میزان ضریب همبستگی بین سن و میزان مشکلات ناشی از درمان 09/0- است که با سطح معنی‌داری که 36/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین سن و شدت آثار و پیامدهای بیماری رابطه وجود ندارد.
فرضیه 3: به نظر می رسد بین قشر اجتماعی و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد
فرض 1H: به نظر می رسد بین قشر اجتماعی و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد
0? 2? – 1: ? 1H
فرض 0H: به نظر می رسد بین قشر اجتماعی و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود ندارد
0= 2? – 1: ? 0H
قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی
جدول 4-45: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
طبقه قشر
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
13/0
030/2
40/8
20
قشر پایین
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
22/9
72
قشر متوسط
25/10
8
قشر بالا
14/9
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 030/2 است که با سطح معنی‌داری که 13/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین قشر اجتماعی و افسردگی و غمگینی رابطه وجود ندارد.
قشر اجتماعی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی
جدول 4-46: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و فعالیتهای اجتماعی و تفریحی
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
طبقه قشر
نوع آزمون
تفاوت معنی دار است
01/0
869/4
10/6
20
قشر پایین
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
44/7
72
قشر متوسط
37/8
8
قشر بالا
25/7
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین قشر اجتماعی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 869/4 است که با سطح معنی‌داری که 01/0 می‌باشد. فرض صفر رد می‌شود بنابراین بین قشر اجتماعی و فعالیت های اجتماعی و تفریحی رابطه وجود دارد. و با توجه به نتایج میانگین ها افرادی که جزء قشر بالای جامعه هستند نسبت به اقشار پایین تر فعالیت های اجتماعی و تفریحی بیشتری دارند.
قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان
جدول 4-47: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
قشر اجتماعی
نوع آزمون
تفاوت معنی دار است
04/0
126/3
40/5
20
قشر پایین
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
27/6
72
قشر متوسط
87/7
8
قشر بالا
23/6
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 126/3 است که با سطح معنی‌داری که 04/0 می‌باشد. فرض صفر رد می‌شود بنابراین بین قشر اجتماعی و احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود دارد. و با توجه به نتایج میانگین ها افرادی که جزء قشر بالای جامعه هستند نسبت به اقشار پایینتر احساس ناتوانی بیشتری نسبت به همسالان خود می کنند.
قشر اجتماعی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار
جدول 4-48: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
قشر اجتماعی
نوع]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *