دانلود پایان نامه ارشد با موضوع وجود رابطه، وجود رابط

نوامبر 30, 2018 0 Comments

تفاوت معنی دار نیست
32/0
149/1
25/8
20
قشر پایین
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
69/7
72
قشر متوسط
12/7
8
قشر بالا
76/7
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین قشر اجتماعی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 149/1 است که با سطح معنی‌داری که 32/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین قشر اجتماعی و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار رابطه وجود ندارد.
قشر اجتماعی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
جدول 4-49: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
قشر اجتماعی
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
11/0
175/2
45/8
20
قشر پایین
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
58/9
72
قشر متوسط
50/10
8
قشر بالا
43/9
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین قشر اجتماعی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 175/2 است که با سطح معنی‌داری که 11/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین قشر اجتماعی و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل رابطه وجود ندارد.
قشر اجتماعی و مشکلات ناشی از درمان
جدول 4-50: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و مشکلات ناشی از درمان
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
قشر اجتماعی
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
97/0
028/0
45/40
20
قشر پایین
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
54/40
72
قشر متوسط
25/41
8
قشر بالا
58/40
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین قشر اجتماعی و مشکلات ناشی از درمان از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 028/0 است که با سطح معنی‌داری که 97/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین قشر اجتماعی و مشکلات ناشی از درمان رابطه وجود ندارد.
قشر اجتماعی و شدت آثار و پیامدهای بیماری
جدول 4-51: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و شدت آثار و پیامدهای بیماری
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
قشر اجتماعی
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
07/0
641/2
05/77
20
قشر پایین
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
76/80
72
قشر متوسط
37/85
8
قشر بالا
39/80
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین قشر اجتماعی و شدت آثار و پیامدهای بیماری از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 641/2 است که با سطح معنی‌داری که 07/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین قشر اجتماعی و شدت آثار و پیامدهای بیماری رابطه وجود ندارد.
فرضیه 4: به نظر می رسد بین نسبت خویشاوندی والدین و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد
فرض 1H: به نظر می رسد بین نسبت خویشاوندی والدین و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد
0? 2? – 1: ? 1H
فرض 0H: به نظر می رسد بین نسبت خویشاوندی والدین و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود ندارد
0= 2? – 1: ? 0H
نسبت خویشاوندی والدین و افسردگی و غمگینی
جدول 4-52: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و افسردگی و غمگینی
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
نسبت خویشاوندی والدین
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
93/0
08/0-
12/9
77
دارد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
17/9
23
ندارد
14/9
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین نسبت خویشاوندی و میزان افسردگی و غمگینی از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 08/0- می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 93/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان افسردگی و غمگینی رابطه وجود ندارد.
نسبت خویشاوندی والدین و فعالیت های اجتماعی و تفریحی
جدول 4-53: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و فعالیت های اجتماعی و تفریحی
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
نسبت خویشاوندی والدین
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
98/0
024/0-
24/7
77
دارد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
26/7
23
ندارد
25/7
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 024/0- می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 98/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین نسبت خویشاوندی و میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی رابطه وجود ندارد.
نسبت خویشاوندی والدین واحساس ناتوانی نسبت به همسالان
جدول 4-54: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و احساس ناتوانی نسبت به همسالان
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
نسبت خویشاوندی والدین
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
90/0
125/0
24/6
77
دارد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
17/6
23
ندارد
23/6
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 125/0 می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 90/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان احساس ناتوانی نسبت به همسالان رابطه وجود ندارد.
نسبت خویشاوندی والدین و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار
جدول 4-55: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
نسبت خویشاوندی والدین
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
29/0
062/1-
64/7
77
دارد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
13/8
23
ندارد
76/7
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 062/1- می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 29/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان احساس نگرانی درباره آینده فرد بیمار رابطه وجود ندارد.
نسبت خویشاوندی والدین و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
جدول 4-56: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
نسبت خویشاوندی والدین
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
86/0
168/0
45/9
77
دارد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
34/9
23
ندارد
43/9
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 168/0 می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 86/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان اختلال در رسیدگی به کارهای منزل رابطه وجود ندارد.
نسبت خویشاوندی والدین و مشکلات ناشی از درمان
جدول 4-57: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و مشکلات ناشی از درمان
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
نسبت خویشاوندی والدین
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
92/0
094/0
62/40
77
دارد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
43/40
23
ندارد
58/40
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان مشکلات ناشی از درمان از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 094/0 می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 92/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان مشکلات ناشی از درمان رابطه وجود ندارد.
نسبت خویشاوندی والدین و شدت آثار و پیامدهای بیماری
جدول 4-58: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و شدت آثار و پیامدهای بیماری
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
نسبت خویشاوندی والدین
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
93/0
078/0-
35/80
77
دارد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
52/80
23
ندارد
39/80
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 078/0- می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 93/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان شدت آثار و پیامدهای بیماری رابطه وجود ندارد.
فرضیه 5: به نظر می رسد بین تعداد فرزندان مبتلا و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد
فرض 1H: به نظر می رسد بین تعداد فرزندان مبتلا و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود دارد
0? 2? – 1: ? 1H
فرض 0H: به نظر می رسد بین تعداد فرزندان مبتلا و ابعاد بیماری و شدت بیماری رابطه وجود ندارد
0= 2? – 1: ? 0H
تعداد فرزندان مبتلا و افسردگی و غمگینی
جدول 4-59: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و افسردگی و غمگینی
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
تعداد فرزندان مبتلا
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
30/0
225/1
43/9
69
یک فرزند
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
50/8
20
دو فرزند
37/8
8
سه فرزند
66/8
3
چهار فرزند
14/9
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و افسردگی و غمگینی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 225/1 است که با سطح معنی‌داری که 30/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین تعداد فرزندان مبتلا و افسردگی و غمگینی رابطه وجود ندارد.
تعداد فرزندان مبتلا و فعالیت های اجتماعی و تفریحی
جدول 4-60: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و فعالیت های اجتماعی و تفریحی
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
تعداد فرزندان مبتلا
نوع آزمون
تفاوت معنی دار است
01/0
802/3
66/7
69
یک فرزند
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
60/6
20
دو فرزند
12/6
8
سه فرزند
00/5
3
چهار فرزند
25/7
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان فعالیت های اجتماعی و تفریحی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 802/3 است که با سطح]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *