دانلود پایان نامه ارشد با موضوع وجود رابط، وجود رابطه، سطح معنادار

نوامبر 30, 2018 0 Comments

جدول 4-73: بررسی رابطه بین جنس بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
جنس
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
24/0
164/1-
17/50
52
مرد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
64/52
48
زن
36/51
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین جنس بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 164/1- می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 24/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین جنس بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود ندارد.
به نظر می رسد بین سن بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود دارد
جدول 4-74: بررسی رابطه بین سن بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
تفسیر
سطح معناداری(Sig)
مقدار? (Pearson)
N
سن بیمار
تفاوت معنادار نیست
94/0
00/0
100
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می‌دهد میزان ضریب همبستگی بین سن بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی 00/0 است که با سطح معنی‌داری که 94/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین میزان سن بیمار و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود ندارد.
به نظر می رسد بین قشر اجتماعی و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود دارد
جدول 4-75: بررسی رابطه بین قشر اجتماعی و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
قشر اجتماعی
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
53/0
730/0
10/53
20
قشر پایین
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
01/51
72
قشر متوسط
12/50
8
قشر بالا
36/51
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین قشر اجتماعی و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 730/0 است که با سطح معنی‌داری که 53/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین قشر اجتماعی و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود ندارد.
به نظر می رسد نسبت خویشاوندی والدین و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود دارد
جدول 4-76: بررسی رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار t
میانگین
تعداد
نسبت خویشاوندی والدین
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
76/0
305/0-
18/51
77
دارد
آزمون t (Independent-Samples T Test)
95/51
23
ندارد
36/51
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی از آزمون t-test استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار t برابر 305/0- می‌باشد که با توجه به سطح معنی داری که 76/0 می‌باشد فرض صفر رد نمی‌شود. بنابراین بین نسبت خویشاوندی والدین و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود ندارد.
به نظر می رسد بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود دارد
جدول 4-77: بررسی رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
تفسیر
سطح معنی داری
(Sig)
مقدار F
میانگین
تعداد
تعداد فرزندان مبتلا
نوع آزمون
تفاوت معنی دار نیست
54/0
719/0
47/50
69
یک فرزند
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
25/52
20
دو فرزند
75/54
8
سه فرزند
66/56
3
چهار فرزند
36/51
100
جمع
برای بررسی وجود رابطه بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شده است محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مقدار F 719/0 است که با سطح معنی‌داری که 54/0 می‌باشد. فرض صفر رد نمی‌شود بنابراین بین تعداد فرزندان مبتلا و میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی رابطه وجود ندارد.
در پاسخ به سوالات تشریحی، پاسخگویان به شرح ذیل اعلام نظر کردهاند:
جدول شماره 4-78 . آیا سازمانهای ذیربط به وظایف خود در قبال بیماری پیکییو عمل کردهاند یا خیر در صورت منفی بودن نظر، بنویسید چه انتظاراتی از آنها دارید.
ردیف
نظرات اعلام شده
درصد
1
اعلام نارضایتی بیماران درخصوص کمبود شیر رژیمی، از وزارت بهداشت و درمان
56/0
2
نبود غذاهای مخصوص و متنوع رژیمی
38/0
3
عدم پاسخ به پرسش فوقالذکر
26/0
4
عدم حمایت سازمان بهزیستی از بیماران
23/0
5
گرانی محصولات مواد غذایی خاص بیماران پیکییو
22/0
6
عدم آموزش و اطلاعرسانی در خصوص بیماری
20/0
7
جمع شدن پزشکان متخصص در تهران و نبود آنها در شهرستانها را عامل عدم تشخیص به موقع بیماری
13/0
8
گرانی هزینههای کار درمانی و گفتاردرمانی
11/0
جدول شماره 4-79. به نظر شما چه تفاوت مهمی بین بیماران پیکییو و سایر بیماران که بیماریهای مزمن دارند یا بیماران خاص، وجود دارد؟ به 3 مورد اشاره نمایند.
ردیف
نظرات اعلام شده پاسخگویان
درصد
1
وجود رژیم غذایی سخت ومحدود و گرسنگی در تمام طول عمر خود
55/0
2
خستگی ناشی از درمان و وجود بیماری از تولد تا مرگ
52/0
3
نام بیماری خود را بیماری خاموش میدانند.
35/0
4
عدم تشخیص بیماری عامل عقبماندگی خود میدانند.
31/0
5
تفاوت بین بیماری خود و دیگر بیماریها را نمیدانند.
11/0
6
بدون پاسخ
8/0
جدول شماره 4-80. فکر میکنید مهمترین تأثیر بیماری بر خانواده چه بوده است.
ردیف
نظرات اعلام شده پاسخگویان
درصد
1
هزینه های زیاد درمان و زندگی مشقت بار
54/0
2
مهاجرت از شهرستان به تهران
34/0
3
افسردگی اعضاء خانواده و درگیری با بیماری
34/0
4
ترس از بدنیا آمدن فرزند دوم
28/0
5
عامل اختلاف بین پدر و مادر
25/0
6
نگرانی از آینده، مانند ازدواج
19/0
7
احساس شرمندگی در نزد اقوام به لحاظ بیماری
17/0
8
اختلال در زندگی روزمره ناشی از بیماری
17/0
9
بدون پاسخ
1/0
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
محتوای این فصل دربرگیرنده اطلاعاتی از یافتههای فصل چهارم است. سپس به نتیجه گیری بر اساس اهداف تحقیق و مقایسه نتایج استخراج شده ادامه مییابد، و سر انجام با نتیجهگیری اجمالی به ارائه پیشنهادات جهت تحقیق بیشتر به پایان میرسد.
5-2- نتیجهگیری بر اساس یافتههای توصیفی
بر اساس اطلاعات استخراج شده از یافتههای توصیفی، نتایج ذیل حاصل گردید.
ویژگی جنسیتی پژوهش حاکی از آن است که 48% آزمودنیها را زن و 52% از پاسخگویان را مرد تشکیل میدهند. سن بیماران مورد مطالعه، تعداد 4 نفر (معادل 4%) یک تا هشت سال، 50 نفر (معادل 50%) 9 تا 16 سال ، تعداد 32 نفر (معادل 32%) 17 تا 24 سال ، 14 نفر (معادل 14%) 25 تا 40 سال را داشتهاند. تحصیلات بیماران بر اساس اطلاعات حاصله، 26 (معادل 26%) بیسواد، 33 نفر(معادل 33%) تحصیلات ابتدایی، 23 نفر(معادل 23%) تحصیلات راهنمایی، 14 نفر (معادل 14%) تحصیلات دیپلم، 1 نفر (معادل 1%) لیسانس و 1 نفر (معادل 1%) تحصیلات فوق لیسانس را گزارش دادهاند. در زمینه اشتغال بیماران بر اساس اطلاعات بدست آمده، 96 نفر (معادل 96%) بیکار و 4 نفر (معادل 4%) از بیماران شاغل میباشند. درخصوص درآمد بیماران 96 نفر (معادل96%) فاقد درآمد و 4 نفر (معادل 4%) دارای درآمد هستند.
براساس اطلاعات گزارش شده سن پدر بیماران عبارت است از، 38 نفر (معادل 38%) 35 تا 43 سال، 41 نفر(معادل 41%) 44 تا 52 سال، 14 نفر (معادل 14%) 53 تا 61 سال، 7 نفر (معادل 7%) 62 تا 79 سال گزارش شده است. وضعیت تحصیلات پدر بیماران مورد مطالعه، 7 نفر (معادل 7%) بیسواد، 18 نفر (معادل 18%) تحصیلات ابتدایی، 28 نفر (معادل 28%) تحصیلات راهنمایی، 26 نفر (معادل 26% ) دیپلم، 4 نفر (معادل 4%) فوق دیپلم، 10 نفر (معادل 10%) لیسانس ، 7 نفر (معادل 7%) تحصیلات فوق لیسانس داشتهاند. در مورد وضعیت اشتغال پدر بیماران، 92 نفر (معادل 92%) شاغل و 8 نفر (معادل 8%) بیکار هستند. متوسط درآمد پدر بر اساس نتایج بدست آمده ، 7 نفر (معادل 7%) 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان، 15 نفر معادل 15%) یک میلیون تا 5/1 میلیون تومان ، 28 نفر (معادل 28%) یک میلیون تا دو میلیون تومان، 15 نفر(معادل 15%) دو میلیون تا 5/2 میلیون تومان ، 23 نفر (معادل 23%) 5/2 میلیون و بالاتر و 12 نفر (معادل 12%) هم به این گزینه پاسخ ندادهاند. سن مادران بر اساس گزارشات حاصله، 11 نفر (معادل11%) 26 تا 33 سال، 40 نفر (معادل 40%) 34 تا 41 سال، 25 نفر (معادل 25%) 42 تا 49 سال ، 18 نفر (معادل 18%) 50 تا 58 سال، 6 نفر (معادل 6%) 58 تا 65 سال است.
وضعیت تحصیلات مادر بیماران اینگونه اظهار شده است، 7 نفر (معادل 7%) بیسواد، 20 نفر (معادل 20%) ابتدایی، 26 نفر(معادل 26%) تحصیلات راهنمایی، 34 نفر (معادل 34%) دیپلم، 3 نفر (معادل 3%) فوق دیپلم، 7 نفر (معادل 7%) لیسانس و 2 نفر (معادل 2%) فوق لیسانس و بالاتر، 1 نفر (1%) بدون پاسخ گزارش شده است. وضعیت اشتغال مادر بیماران، 9 نفر (معادل 9%) شاغل و 91 نفر (معادل 91%) بیکار است.
متوسط درآمد خانواده بر حسب شغل مادر، 91 نفر (معادل 91%) درآمد ندارند و 9 نفر (معادل 9%) از آنها دارای درآمد یک میلیون به بالا هستند. وضعیت زندگی والدین بر حسب گزارشهای داده شده، 98 نفر (معادل 98%) در حال حاضر با هم زندگی میکنند، 1 نفر (معادل 1%) از هم جدا و یک نفر (معادل 1%) فوت شده گزارش شده است. نسبت خویشاوندی میان والدین بیمار: بر اساس نتایج بدست آمده 77 نفر (معادل 77%) دارای نسبت خویشاوندی و 23 نفر (معادل 23%) دارای عدم خویشاوندی میباشند.
تعداد فرزند مبتلا به پیکییو، بر اساس نتایج بدست آمده از پرسشنامه، 69 نفر (معادل 69%) دارای یک فرزند مبتلا، 20 نفر (معادل 20%) دارای دو فرزند مبتلا، 8 نفر (معادل 8%) دارای سه فرزند مبتلا ، 3 نفر (معادل 3%) دارای چهار فرزند مبتلا به پیکییو بودهاند.
تعداد کل فرزندان خانواده بر اساس نتایج حاصله، 31 نفر(معادل 31%) یک فرزند، 41نفر(معادل 41%) دارای دو فرزند، 17 نفر (معادل 17%) دارای سه فرزند ، 11 نفر (معادل 11%) دارای بیش از چهار فرزند بودهاند.
در بخش دیگر این پژوهش سه سوال باز از پاسخگویان پرسیده و مورد بررسی قرار گرفته است. درخصوص سؤال اول آیا سازمانهای ذربط به وظایف خود در قبال بیماری شما عمل کردهاند یا خیر؟ در صورت منفی بودن نظر، چه انتظاراتی دارید؟ 56% اعلام نارضایتی درخصوص کمبود شیر رژیمی ، از وزارت بهداشت را بیان کردهاند، 38% نبود غذاهای مخصوص و متنوع، 26% عدم پاسخ به سوالات فوقالذکر، 23% گرانی محصولاتو مواد غذایی خاص بیماران پیکییو ، 23% عدم حمایت سازمان بهزیستی از بیماران، 20% عدم آموزش و اطلاع رسانی در خصوص بیماری، 13% جمع شدن پزشکان متخصص در تهران را عامل عدم تشخیص به موقع بیماری خود بیان کردهاند، 11% گرانی هزینههای کاردرمانی و گفتار درمانی را گزارش دادهاند.
در مورد سوال دوم، مهمترین تفاوت بیماری پیکییو با سایر بیماریهای مزمن را اینگونه پاسخ دادهاند، 55% وجود رژیم غذایی سخت و محدود و گرسنگی در تمام طول عمر، 52% خستگی از درمان، 35% بیماری خود را ناشناخته و خاموش نامیدهاند، 31% عدم تشخیص به موقع بیماری را عامل درجاتی از عقب ماندگی ذهنی میدانند، 11% تفاوتی بین بیماری خود و دیگر بیماریها را نمیدانند و 8% به این پرسش پاسخ ندادهاند.
در]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *