دانلود پایان نامه ارشد درمورد برنامه ریزی شهری و سبک زندگی سلامت

دانلود پایان نامه

2-4-1- رویکرد طراحی برای تغییر رفتار کاربر


طراحی برای تغییر رفتار که طراحی هدفمند نیز اطلاق می شود چگونگی تغییر رفتار کاربران را از طریق طراحی مورد بررسی قرار می دهد(Lockton, Harrison & Stanton, 2010). در این رویکرد سعی بر آن است که کاربر را از عمل غیردلخواه بازداشته و به عمل دلخواه سوق دهد. بدین منظور از سه روش استفاده می شود(تصویر-27).
توانا سازی کاربر : آسان ساختن رفتار دلخواه برای کاربر
ایجاد انگیزه در کاربر: آگاهی دادن و تغییر در جهت تحریک کاربربرای انجام عمل دلخواه.
مشکل ساختن رفتارهای غیر دلخواه: بازداشتن ازعمل غیردلخواه با غیرممکن و یا مشکل ساختن رفتارهای غیردلخواه به منظور سوق دادن کاربر به انجام عمل دلخواه.
تصویر2-7- روش های تغییر رفتار ، منبع:
http://designwithintent.co.uk/
نمونه های این روش ها در 12 الگوی الهام بخش طراحی و در شش گروه (لنز) جای می گیرند. هر الگو دربرگیرنده ی یک یا دو روش از سه روش بالا است. این لنزها شامل لنز معماری، تصحیح خطا، خود نظارتی، دیداری، شناختی، تکنولوژی تشویقی و امنیت می شوند:
2-4-1-1- لنز معماری
این لنز مرتبط با تکنیک هایی است که در معماری، برنامه ریزی شهری همچون مدیریت ترافیک و جلوگیری از جرم به کار برده می شوند(Crowe, 2000; Katyal, 2002). این لنز دارای دو الگو است: مکان نمایی و چیدمان، خواص مواد.
مکان نمایی و چیدمان: به چیدمان المان ها به منظور تأثیر بر رفتار کاربر آنها اطلاق می شود. این عمل می تواند به طور ساده ای از طریق جای گذاری المان ها به ترتیب استفاده باشد و یا از دسترس دور نگه داشتن المان هایی که در یک مرحله نیازی به آنها نیست. از نمونه های این الگو می توان به طراحی سوپرمارکت ها و اداره ها اشاره نمود. در این الگو از روش توانا سازی کاربر و مشکل ساختن رفتارهای غیر دلخواه استفاده می شود. در طراحی المان شهری به منظور ثبت یادگاری می توان از این الگو استفاده نمود. استفاده از مسیر در طراحی این المان شهری، استفاده از سلسله مراتب عمل در محصولی تعاملی، که کاربر را به انجام عمل دلخواه طراح هدایت کرده و به گونه ای راهنمای او باشد. استفاده از نشانه هایی که با ایجاد نیاز به ثبت یادگاری، رهگذر را به سمت محصول مورد نظر سوق دهد(Lockton, Harrison & Stanton, 2010).
خواص مواد: به استفاده از مواد به تنهایی و یا در کنار مواد دیگر به دلیل خواص آنها به منظور تأثیرگذاری بر رفتار کاربر اطلاق می شود. به عنوان مثال استفاده از متریال راحت برای ترغیب افراد به نشستن و یا صندلی های ناراحت کافه ها برای جلوگیری از نشستن طولانی مدت. در این الگو از روش انگیزه دهی به کاربر و مشکل ساختن رفتارهای غیر دلخواه استفاده می شود. بنظر می رسد در طراحی المان شهری در پروژه حاضر لزوم استفاده از متریالی که به راحتی قابل تأثیرپذیری بوده و در آن قابلیت استفاده از متریال های متنوع وجود دارد احساس می شود(Lockton, Harrison & Stanton, 2010).
2-4-1-2- لنز تصحیح خطا
این لنز تمامی رفتارهای غیر دلخواه را خطا قلمداد کرده و سعی بر جلوگیری آنها از طریق آسان تر کردن رفتار دلخواه و یا غیرممکن سازی رفتارهای غیر دلخواه دارد. از این لنز بیشتر در طراحی برای سلامتی و ایمنی، محصولات پزشکی و تولیدی استفاده می شود(Shingo, 1986; Chase & Stewart, 2002; Grout, 2007). این لنز در قالب دو الگو معرفی می شود: بهم پیوستن و پیش فرض ها.
مطلب مرتبط :   مقاله روش شناسی و شیمیایی

پیش فرض ها: این الگو در طراحی های تعاملی کاربرد دارد. در انتخاب گزینه ها آن چه پیش فرض است کمک می کند تا رفتار دلخواه بیشتر اتفاق بیافتد. در این الگو از روش توانا سازی کاربر و مشکل ساختن رفتارهای غیر دلخواه استفاده می شود(Lockton, Harrison & Stanton, 2010).
بهم پیوستن: تا عملی به اتمام نرسد اجازه انجام عمل بعدی داده نمی شود. این الگو به طراحی سیستمی اشاره دارد که در آن از انجام عملی تا اتمام عمل اول جلوگیری می شود. به عنوان مثال مایکروویو روشن نمی شود تا زمانیکه درب آن بسته شود و یا در دستگاه های عابر بانک، تا زمانی که کارت خود را برندارید پول تحویل داده نمی شود. در این الگو از روش مشکل ساختن رفتارهای غیر دلخواه استفاده می شود.در طراحی محصول پروژه حاضر می توان از طراحی تعاملی استفاده نمود و از الگوهای این لنز بهره جست(Lockton, Harrison & Stanton, 2010).
2-4-1-3- لنز تشویقی
این لنز در برگیرنده ی کاربرد تکنولوژی تشویقی در جایی که صحبت از کامپیوترها، موبایل ها و بقیه ی سیستم ها تعاملی به میان می رود می باشد(Fogg, 2003). بیشترین استفاده از این لنز تا به حال در زمینه ی تأثیر بر رفتار کاربر در جهت مصلحت اجتماعی مانند ترغیب افراد برای ترک عادت های بد و پیش گرفتن سبک زندگی سلامت تر بوده است. این لنز شامل دو الگوی خود نظارتی و کایروس است.
خود نظارتی: دادن فید بک از تأثیر راهی که محصول استفاده می شود و یا اینکه کاربر چقدر به رفتار دلخواه نزدیک است در این الگو مطرح می باشد. این الگو می تواند بازخورد عمل را به کاربر نشان دهد تا بدین ترتیب کاربر گام بعدی را درست بردارد. در این الگو از روش انگیزه دهی به کاربر استفاده می شود(Lockton, Harrison & Stanton, 2010).
کایروس: بهترین عمل در حال حاضر برای کاربر چیست؟ این الگو مناسب ترین و سریع ترین قدم را پیش روی کاربر قرار می دهد. نشانه هایی که در کنار جاده ها برای هشدار و اطلاع راننده ها از سرعت مجاز هستند از این مورد پیروی می کنند. در این الگو از روش توانا سازی کاربر و انگیزه دهی به کاربراستفاده می شود(Lockton, Harrison & Stanton, 2010).
مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درباره مقیاس باورهای فراشناختی و باورهای فراشناختی منفی

جستجو در سایت ما :


2-4-1-4- لنز دیداری
لنز دیداری ایده هایی از روانشناسی معنایی، رمزی، بوم شناسی و گشتالت محصول درباره ی چگونگی درک معانی و الگوهای محصول و همچنین استفاده از استعاره در حین تعامل با آن را شامل میشود(Saffer, 2005; Barr et al., 2002).
برجستگی و دیده شدن: طراحی با هدف آن که المانها برجسته بوده و مشهود باشند، به راحتی به خاطر سپرده شوند و از بقیه المان ها بیشتر خودنمایی کنند. این المانها به کاربر کمک می کنند تا پیام طراحی را دریافت کند و از میان انبوهی از انتخاب ها گزینه ی مورد نظر طراح را انتخاب کند. این امر یکی از پایه ای ترین اصول طراحی برای تغییر رفتار کاربر محسوب می شود. نمونه جالب این الگو قسمت شفاف در طراحی جارو برقی است که به کاربر امکان می دهد تخلیه کیسه زباله را در زمان لازم انجام دهد. در این الگو از روش توانا سازی کاربر استفاده شده است(Lockton, Harrison & Stanton, 2010).
استعاره ها: هنگامیکه کاربر با یک سیستم و یا محصول مواجه می شود، می توان از طریق المان هایی که برای وی آشنا است او را راهنمایی نمود اما باید از ساده سازی بیش از حد المان ها جلوگیری کرد. این الگو در طراحی نرم افزارها کاربرد بسیاری دارد. آیکن هایی همچون پوشه و سطل زباله، استعاره ای از کاربردشان دارند که در دنیای واقعی با آنها روبرو هستیم. . در این الگو از روش توانا سازی کاربر و انگیزه دهی به کاربراستفاده می شود(Lockton, Harrison & Stanton, 2010).
2-4-1-5- لنز شناختی