دانلود پایان نامه ارشد درمورد میزان تحصیلات و مبلمان شهری

دانلود پایان نامه

تاریخ
تاریخ


کلمات رکیک
کلمات رکیک
خط خطی
خط خطی
شهرها
شهرها
امضاء
امضاء
تصویر 3-2- نمونه هایی از یادگارنوشته های یافت شده در محوطه تئاتر شهر تهران
تصویر 3-2- نمونه هایی از یادگارنوشته های یافت شده در محوطه تئاتر شهر تهران
3-1-3- نتیجه گیری فاز مشاهده و عکس برداری
با مشاهده این مکان و عکس ها میتوان به نتایج زیر پی برد:
در تعدادی از عکس ها انبوهی از یادگار نوشته ها در یک مکان مشاهده می شوند(تصویر3-3). این امر تأییدی براین اصل است که امکان بروز وندالیسم در مکانی که دارای آثار تخریب وندالیسمی است بیشتر است(Rezaee, Rao & Arbi, 2010). از آنجایی که یادگارنویسی بر روی بناهای تاریخی نوعی وندالیسم محسوب می شود، تجمع یادگار نوشته ها در یک نقطه توسط افراد مختلف قابل توجیه است. در اینجا دو نکته حائز اهمیت می باشند؛ یکی آنکه آیا افراد از ثبت یادگاری به روش های یافت شده در عکس های فوق، انگیزه وندالیسمی و تخریبی دارند یا خیر؟ و دیگری آنکه آیا مشاهده ی یادگاری های دیگران، فرد را ترغیب به ثبت یادگارنویسی نموده است؟ به منظور یافت پاسخ این پرسش ها می توان در بخش طرح پرسشنامه، پرسش هایی را طرح ریزی کرد.
تصویر 3-3- نمونه هایی از انبوه یادگارنوشته ها در یک مکان در محوطه تئاتر شهر
همانگونه که از تصویر (3-3) و عکس های مشابه برداشت می شود، یادگارنوشته ها به صورت گروهی نوشته شده اند. برخی از یادگارنوشته ها که در کنار هم و به یک سبک و با وسیله ی یکسان نگاشته شده توسط گروهی از دوستان و یا زوجها نوشته شده است. این امر تأثیر گروه را بر فرد نشان می دهد(Bandura, 1977). بدین ترتیب به نظر می رسد یادگارنویسی فعالیتی جمعی باشد که در این حالت یادگارنوشته ها بیشتر به ثبت رابطه ی این افراد یا زوج ها اشاره دارند. این روابط می تواند شامل روابط احساسی همچون عشق و علاقه(اغلب تنها نام عنوان می شود ونه نام خانوادگی)، روابط دوستانه با نوشتن تعریف از یکدیگر در کنار نام دوستانشان(اغلب به همراه نام و نام خانوادگی) و همشهری بودن در مجموع نقطه اشتراک این افراد باشد. در مقایسه با این قبیل یادگار نوشتهها، تعدادی دیگر وجود دارند که فرد به تنهایی آنها را نوشته است. گواهی در دست نیست که ذکر ننمودن نام همه ی افراد نشانگر تنها بودن فرد باشد لیکن در مواردی مشاهده می شود که فرد بی پروا احساس خود را مینویسد و یا در نوشته هایش کلمات و جملات رکیک و یا حتی پیشنهادهای بی شرمانه ای را عنوان می کند. بنظر میرسد اینگونه یادگارنوشته ها در خفا نوشته شده باشند و فرد علاقه ای نداشته است کسی از هویت وی مطلع شود. به طور کلی بنظر می رسد اینگونه نوشته ها در زمره ی یادگارنویسی نبوده و صرفاً دیوارنوشته محسوب شوند. با این وجود می توان در طرح پرسشنامه از عکس العمل افراد دیگر در مواجهه با این دیوارنوشته ها پرسش نمود. لذا در طراحی استند یادگاربان در این محوطه، این قبیل دیوار نوشته ها نیز می بایست توسط طراح دیده شده و راهحلی برای آنها ارائه شود.
مطلب مرتبط :   استاندارد و انتخابی

جستجو در سایت ما :


در برخی یادگار نوشتهها چندین مورد در کنار هم به صورت یک قالب یادگاری دیده میشوند. در تعدادی، فرد نام و نام خانوادگی خود را در کنار تاریخ یادداشت نموده است. قالب های دیگری همچون نام چند نفر در کنار تاریخ و یا شهرآنها وجود دارند. بنظر میرسد فرد می خواهد حضور خود (در قالب فرد یا گروه) را در این مکان و در این زمان ابراز کند. این امر در بخش طراحی استند یادگاربان می تواند به عنوان یکی از ویژگی های طرح دیده شود. می توان برای افراد قالبهایی را تعریف نمود تا افراد بتوانند یادگاری خود را ثبت نموده و به این ترتیب یاگارنوشته هایی با مضامین زشت حذف شده و یا به فرم های قابل قبولی ارائه شوند.
در مشاهده ی حضوری و گفتگو با تعدادی از افرادی که بر روی نیمکت های محوطه تئاتر شهر نشسته بودند، یکی از نیمکت های بتنی به عنوان مکان بسیار پرطرفدار برای یادگارنویسی معرفی شد. این نیمکت در قسمت پشت ساختمان قرار داشته و کمتر در حوزه دید قرار دارد. این امر می تواند برای طراحی بخش پرسشنامه مطرح شود که آیا افراد ترجیح می دهند بر بدنه ی ساختمان یادگاری بنویسند و یا بر روی نیمکت ها و المان های محیطی. از سوی دیگر استند یادگاربان می تواند یک مبلمان شهری نیز باشد که با طراحی خلاقانه افراد را به ثبت یادگاری بر آن تشویق نماید. استند یادگاربان می تواند در مکانی قرار گیرد که از سویی مشوق باشد و از سوی دیگر حریم خصوصی را برای فرد به منظور ثبت یادگاری فراهم آورد.
3-1-4- جمع بندی فاز مشاهده و عکس برداری
در مشاهده محوطه تئاتر شهر وهمچنین عکس برداری از یادگارنوشته ها نکاتی بدست آمدند که با یافته های بخش بررسی متون همسو بوده اند. فراوانی و تنوع محتوا، قالب هایی را برای عرضه به کاربر در طراحی استندیادگاربان به وجود آوردند. تجمع یادگاری ها در کنار هم نشانگر تشویق شدن توسط دیگر یادگارنویس ها بوده است. افراد از نام و نام خانوادگی و تاریخ تا افکار خود در قالب جملات، شرح احساسات را به عنوان یادگاری درج نموده اند. در برخی سعی بر محو نمودن یادگاری خود یا دیگران با خط خطی نمودن آنها مشاهده شدند. یادگارنوشته ها به طریق حکاکی با جسمی نوک تیز و درج با اجسام رنگی همچون ماژیک و زغال انجام گرفته است. افراد به صورت فردی و گروهی یادگاری نوشته اند. همچنین تمایل در ثبت یادگاری در خفا در یادگارنوشته ها و مکان ثبت آنها مشاهده شد. در مجموع یادگارنوشته های موجود راهکارهایی را در بخش پرسشنامه به منظور طرح سوالات و همچنین فاکتورهایی را در بخش طراحی استندیادگاربان در اختیار طراح قرار دادند.
3-2- پرسشنامه
در طراحی پرسشنامه اطلاعاتی که تا کنون به عنوان خلأ مطالعاتی بوده اند مورد توجه قرار می گیرند. به خصوص رویکرد طراحی تشویقی که نقش مهمی در انجام و یا عدم انجام رفتار دارد مد نظر قرار می گیرد. از آنجایی که در ایجاد یک رفتار سه عامل انگیزش، توانایی و ماشه یا جرقه می بایست فراهم باشند(Fogg, 2009)، لازم است این عوامل در رفتار یادگارنویسی توسط افراد یافت شود. فهم این سه عامل از طریق پرسشنامه می تواند در طراحی محصولی برای ترغیب افراد به ثبت یادگاری بر آن کمک رساند. از سوی دیگر سوالات ایجاد شده در بخش مشاهده و عکس برداری نیز در طراحی پرسشنامه در نظر گرفته شده اند. بدین جهت در طراحی پرسشنامه، بخش دوم به پرسش در این زمینه می پردازد(ر.ک. پیوست1).
3-2-1- ساختار پرسشنامه
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی

این پرسشنامه در دو بخش طراحی شده است. بخش اول به پرسش در زمینه اطلاعات فردی از قبیل سن، شغل و میزان تحصیلات می پردازد و بخش دوم اطلاعات مرتبط با یادگارنویسی را مورد پرسش قرار می دهد. بخش دوم نیز شامل دو پرسش می باشد. پرسش اول تشریحی بوده و از هدف افراد در مراجعه به تئاتر شهر پرسش می کند. و اما پرسش دوم شامل 19 گزاره است که افراد با مطالعه آنها میزان درستی آنها را در 5 مقیاس سنجیده و علامت گذاری می کنند.