دانلود پایان نامه ارشد درمورد وضعیت اجتماعی و وضعیت جسمانی

دانلود پایان نامه

1-2-3 انواع کیندلینگ شیمیایی :
1-2-3-1 تزریق درون بطنی مواد تشنج زا:
تزریق درون بطنی اغلب از طریق یک کانول ِکار گذاشته شده بطور آهسته انجام می گیرد. هدف کانول گذاری تزریق مستقیم داخل مغزی به ناحیه لیمبیک و یا هسته های آمیگدال می باشد.
1-2-3-2 تزریق سیستمیک تشنج زا:
تزریق سیستمیک با غلظت های های پایین تر از حد آستانه ی مواد تشنج زا یکی از معمولی ترین روش های ایجاد کیندلینگ شیمیایی است که حیوانات دوز دارو را به صورت تزریق درون رگی، صفاقی یا زیر پوستی و گاراژ دریافت می کنند. سپس تغییرات رفتاری تشنجی آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
PTZ: پنتیلن تترازول به عنوان محرک در بیهوشی عمومی و برای برگشت دپرسیون تنفسی و همچنین در درمان دپرسیون سایکواسکیزوفرنی کاربرد دارد. PTZ در دوزهای بالاتر باعث ایجاد تشنج عمومی از نوع Petit Mal می شود. پنتیلن تترازول با تحریک مستقیم گیرنده های NMDA تشنج ایجاد می کند. یکی از مکانیزیم های مطرح شده در مورد پنتیلن تترازول کاهش باز جذب گلوتامات در سیستم عصبی مرکزی است[34]. سایر موادی هم که اثرات GABA را تقویت می کنند، می توانند یک داروی مؤثر ایجاد کیندلینگ باشند. PTZ یک بلوکه کننده انتخابی کانال کلر در رسپتورهای گابا A می باشد و همچنین منجر به کاهش نوروترنسمتیرهای وابسته به GABA در سیستم عصبی مرکزی می شود. مزیت PTZ اثرات نسبی وابسته به دوز آن است و می توان دوز پائین تر از حد آستانه را برای تمام حیوانات پیشنهاد کرد. در نتیجه پیشرفت غیر منتظره پاسخ تشنجی به آسانی قابل پیش بینی است [34]. در این حالت PTZ با افزایش اثر تحریکی از طریق گیرنده های گلوتاماتی و همچنین کاهش اثر مهاری از طریق گیرنده های GABA شرایط را برای ایجاد کانون حمله و تخلیه های مکرر فراهم کرده وتشنج ایجاد می کند.
1-3 استرس
1-3-1 مفهوم استرس
اولین بار در سال 1930 توسط هانس سلیه مطرح گردید اما این مفهوم از فرهنگ مردم تاثیر می پذیرد. لذا تشخیص مفهوم و تصویر کلی استرس مورد اختلاف نظر میباشد. ممکن است استرس به عنوان اختلال در وضعیت جسمانی، شرایط محیطی و یا وضعیت اجتماعی- روانی در نظر گرفته شود.
از طرفی مفهوم استرس به واسطه تعریف مفهوم مدیاتورهای استرس، کاربردی شد. این مدیاتورها هورمونهای خاصی هستند که توسط سیستم اعصاب مرکزی ویا محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال(HPA)تولید شده و برآنها نیز تاثیر می گذارند.
عقیده بر این است که مدیاتورهای استرس بصورت بالقوه قابلیت حفاظت از فرد و در عین حال ایجاد ناسازگاری و مشکل برای او را دارند.
در ارتباط با چگونگی پاسخدهی بدن به استرس، دو واژه آلوستازیو اثرآلوستازی تعریف شده و مورد استفاده قرار دارند]62[. اثر آلوستازی بهای فیزیولوژیکی است که بدن بدلیل مواجه ی مکرر با پاسخ عصبی یا هورمونی به استرس می پردازد و یا به بیانی دیگر فرسودگی است که بدن به محرکهای استرس زا تجربه می کند.
مک ایونچندین وضعیت را که نشان دهنده فرسودگی بیش از حد و اثر آلوستازی بالا بودند پیشنهاد کرد]62[.
1. واکنشهای تند و حمله ای مکرر و شدید در طول زمان نسبت به محرکهای استرس زا
2. عدم توانایی عادت کردن نسبت به محرکهای استرس زا
مطلب مرتبط :   طول موج و محتویات

3. پاسخ موجود زنده به محرک استرس زا در سطح بالایی باقی مانده و نمی تواند به سطوح پایه باز گردد.
4. پاسخ نا کارآمد به محرک استرس زا که منجر به فعال شدن مکانیسمهای جبرانی می گردد.
واژه استرس از لغت لاتین”Stringer” به معنی ”سختی“ گرفته شده است. استرس یک واکنش تطبیقی به یک عامل بیرونی است که پیامدهای فیزیولوژیکی، رفتاری، شناختی و روان شناختی زیادی برای هر فرد در پی داشته، فرد را از حالت عادی خارج می کند. هانس سلیه پزشک اتریشی، پدر علم استرس در مفهوم جدید آن، معتقد است که استرس بیانگر عکس العملهای فیزیکی- شیمیایی، ذهنی و عاطفی بدن در مقابل رویداد ها و موقعیت های وحشتتناک، هیجان آور، خطرناک و حساس است. استرس واکنش و پاسخی به موقعیت های فشار آور است یا حالتی قلمداد می شود که در آن فرد بر اثر محرکهای خارجی از وضعیت و حالت معمول خود خارج می شود و می کوشد خود را با آنها منطبق و سازگار نماید. واکنش روان تنی حاصل از این تلاش استرس نام دارد.
استرس پاسخی است که فرد برای تطبیق با یک وضعیت خارجی متفاوت با وضعیت عادی، بصورت رفتار روانی یا جسمانی از خود بروز می دهد.
نکات حائز اهمیت در مفهوم استرس
– پاسخ به استرس متمایز از استرس زاهاست؛
– استرس صرفا یک تنش عصبی نیست؛
– استرس ممکن است پیامدهای مثبت نیز داشته باشد؛
– استرس فرد را از حالت نرمال خارج می کند و فرد نمی تواند کارکرد معمول خود را داشته باشد؛

جستجو در سایت ما :