دانلود پایان نامه ارشد درمورد گروه کنترل و پیشگیری

دانلود پایان نامه

B11
B.1

جستجو در سایت ما :

Time (Sec)
Inj – Conv
Conv -5
Duration 5
نمودار3- 1: استرس جدایی از مادر، صرع زایی در فرزندان را افزایش می دهد.
استرس جدایی از مادر، مانند گروه کیندلینگ PTZ، باعث نمو کیندلینگ شده است.
استرس جدایی از مادر، زمان شروع تشنج پس از تزریق (B1) و نیز زمان استقرار تشنج (B2) را کاهش داده است. بنابراین حیوان سریعتر مراحل تشنجی را طی کرده است.
B3 .استرس جدایی از مادر مدت زمان تشنج مرحله 5 را کاهش داده است که البته معنی دار نبوده است.
3-2: استرس در سنین جوانی مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشتج زایی در فرزندان را پس از رسیدن به بلوغ، کاهش می دهد.
3-2-1: در یک آزمایش، ماده های جوانی که قبلا بارداری نداشته اند را تحت استرس هتروژن قرار داده ایم. یک روز پس از پایان آخرین مرحله استرس، ماده ها در مجاورت نر قرار گرفته و باردار شدند .نوزادان آنها را پس از تولد و طی شدن دوره رشد و بلوغ در محدوده ی وزنی 180 تا 200 گرم تحت 13 بار تزریق PTZ به میزان 40 بصورت یک روز در میان قرار داده ایم. ثبت مراحل تشنجی و مقایسه آنها با گروه کنترل مشخص کرد که استرس قبل از بارداری در این ماده ها از روند کیندلینگ در فرزندان پیشگیری کرده است. این کاهش تحریک پذیری در تقریبا تمامی تزریق های PTZ، تکرار شده است، بطوریکه تحریک پذیری کل نیز کاهش معنی داری داشته است(شکل 3-2 ، Unpaired T Test, P<0.05 , n=16 ).
بررسی زمان های مراحل تشنجی نشان داد که میانگین زمان تزریق تا شروع تشنج و زمان تشنج تا مرحله 5 افزایش داشته، که معنی دار نبوده است. حال آنکه مدت زمان تشنج مرحله 5 کاهش معنی داری داشته است (شکل 3-2 ، Unpaired T Test ,P<0.05 , n=16 ) و تشنج مرحله 5 در حد مختصری بوده است. در برخی حیوانات نیز مرحله 5 ایجاد نمی شد و در نتیجه تعداد حیوانات کیندل و نیز تعداد مرگ و میر ناشی از تشنج کاهش داشته است.
3-2-2: در گروه دیگری از ماده های جوان، استرس هتروژن حین بارداری داده شد و مشخص گردید که نوزادان متولد شده ی آنها پس از گذراندن مراحل تزریق PTZ و ثبت مراحل تشنج و کیندلینگ، کاهش معنی داری را در نمو کینـدلینگ نسبت به گروه کنترل از خود نشان دادند (شکل 3-3 Unpaired T Test, P<0.01 ,n=16). زمان های تشنجی نشان دادند که زمان تزریق تا تشنج و نیز زمان تشنج تا مرحله 5 کاهش یافته است که البته معنی دار نیست. در مقابل مدت زمان تشنج مرحله 5 افزایش یافته است که آن هم معنی دار نیست.
A.1
Seizure Stage
*
*
Injection

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان دربارهانحراف معیار، تجزیه واریانس

B31
B21
B11
B.1