دانلود پایان نامه با موضوع اصطلاحنامه پزشکی فارسی و ساختار سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه

شناسه های نمایه گردشی انگلیسی25838
شناسه های نمایه انگلیسی به فارسی12312(اصطلاحنامه پزشکی فارسی، 84)
2-2-19-1- نمایه های موجود در اصطلاحنامه پزشکی فارسی
متن اصلی اصطلاحنامه پزشکی فارسی از 4 نمایه تشکیل شده است که عبارتند از:
1- نمایه درختی
در نمایه درختی تمامی موضوع های علوم پزشکی در قالب 14 مقوله تقسیم بندی شده اند که کل اصطلاحات به کار رفته در اثر را در بر می گیرد. نمایه درختی بر اساس ساختار سلسله مراتبی تنظیم شده و رابطه هر واژه با واژه های عام تر، خاص تر و مرتبط آن مشخص شده است. 14 مقوله نمایه درختی عبارتند از: ارگانیسم ها، بهداشت و تندرستی، بیماری ها، ترکیبات شیمیایی، داروها، تشخیص، درمان شناسی، دندانپزشکی، روان پزشکی، علوم دیگر(غیرپزشکی)، علوم زیستی، فنون پزشکی، کالبدشناسی، وسایل و تجهیزات پزشکی
2- نمایه الفبایی
نمایه الفبایی پرکاربردترین بخش اصطلاحنامه است. در این بخش تمامی واژه های موجود در منبع بر اساس الفبا تنظیم شده اند. اصطلاحات در این بخش به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
الف: اصطلاحات مرجح- انتخاب شده ( توصیفگر گزیده): اصطلاح هایی هستند که از بین واژه های مترادف یک مفهوم انتخاب شده اند.
ب:‌اصطلاحات غیرمرجح (‌انتخاب نشده): اصطلاح هایی هستند که فقط در جایگاه الفبایی خود ظاهر می شوند و خواننده را به اصطلاح انتخاب شده ارجاع می دهند.
اطلاعاتی که در زیر اصطلاح های انتخاب شده در نمایه الفبایی ظاهر می شوند عبارتند از:
1- اصطلاح انتخاب نشده 2- شماره درخت (موجود در نمایه درختی) 3- معادل انگلیسی اصطلاح 4- توصیفگر عام تر 5- توصیفگر خاص تر 6- توصیفگر مرتبط 7- اصطلاح عام تر در سرشاخه (رأس)
3- نمایه گردشی یا جایگشتی
نحوه تنظیم به این شکل است که هر یک از واژه ها یک بار یه عنوان یک مدخل در تنظیم الفبایی قرار می گیرد و از طریق آن می توان واژه های مورد نظر را پیدا کرد. این نمایه استفاده فراوانی دارد یکی از مهمترین موارد استفاده از آن زمانی است که با اصطلاح عبارتی مواجه هستیم، ما عبارت دقیق آن را به ظاهر نداریم. کافی است واژه ای از اصطلاح را که در ذهن داریم در جای الفبایی آن در نمایه پیدا کنیم، در این صورت تمامی اصطلاحاتی که آن واژه ها به هر شکلی در آن به کار رفته است را به ما نشان می دهد.
4- نمایه انگلیسی- فارسی
آخرین بخش اصطلاحنامه پزشکی فارسی به نمایه انگلیسی به فارسی اختصاص یافته است. با استفاده از این نمایه در صورتی که اصطلاحی در زبان فارسی فراموش شود از طریق برابر انگلیسی آن قابل بازیابی است. مزیت این نمایه این است که به عنوان یک فرهنگ لغت تخصصی برای اصطلاحات و واژه های تخصصی پزشکی و علوم وابسته مورد استفاده قرار می گیرد. (اصطلاحنامه پزشکی فارسی، 84)
2-2-19-2- شکل ارائه اصطلاحات در اصطلاحنامه پزشکی فارسی
دو فاکتور مهم در اصطلاحنامه توصیفگرها و غیرتوصیفگرها هستند. اصطلاحات مرجح (انتخاب شده یا توصیفگر گزیده) اصطلاح هایی هستند که از بین واژه های مترادف یک مفهوم انتخاب شده و مدخل اصلی به حساب می آیند و تمامی اصطلاح هایی که انتخاب نشده اند به آنها ارجاع داده می شوند تا یکدستی و هماهنگی در بازیابی اصطلاحات به وجود می آید.
اصطلاحات غیرمرجح ( انتخاب نشده) اصطلاح هایی هستند که فقط در جایگاه الفبایی خود ظاهر می شوند و خواننده را به اصطلاح انتخاب شده ارجاع می دهند مانند: توکسین های قارچی که زیرمجموعه مایکوتوکسین ها هستند.
ارتباط بین توصیفگرها می تواند از نوع اعم، اخص یا مرتبط باشد. هیچ توصیفگری رها و بدون ارتباط وجود ندارد. چنانچه توصیفگری در حوزه دیگری کاربرد داشته باشد آن حوزه در کروشه آمده است. بین توصیفگرهای مرتبط نیز رابطه متقابل وجود دارد. به توصیفگرهایی که خود دارای اصطلاح اعم نباشند سرشاخه یا اصطلاح رأس گفته می شود و این اصطلاحات بر اساس الفبا تنظیم شده اند.
علامت (*) در برابر توصیفگر تورفته بیانگر مرتبط بودن اصطلاح نسبت به اصطلاح بالاتر است.

جستجو در سایت ما :