دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه های علوم پزشکی و اصطلاحنامه پزشکی فارسی

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

(وب، 1994) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « مطالعه ای روی توصیفگرها و ارزیابی نمایه های نوشته شده برای کودکان» ضمن بررسی 300 نمایه نوشته شده برای کودکان دریافت که تنها حدود 40% از این کتابها دارای نمایه ای منطبق با راهنمای انجمن نمایه سازان آمریکا بوده و در همه آنها از لغتهای مناسب با سطح خوانایی کودکان استفاده شده بود.
(چپلن، 1995) در مقاله ای پژوهشی با عنوان «انطباق اصطلاحنامه لیبورلاین با سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره» به بررسی انطباق اصطلاحات اصطلاحنامه لیبورلاین که در پایگاه اطلاعاتی کتابخانه مؤسسه کار و روابط صنعتی دانشگاه ایلینویز استفاده می شد با سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره پرداخت. مطابقت دادن اصطلاحات به صورت دستی انجام گرفت و 19 کد برای انواع تطابق ها ایجاد گردید که از تطابق کامل، تطابق ناقص ( شامل تطابق ارجاع متقابل، شکل جمع، فروپایگی، فراپایگی، تفاوت مقوله های دستوری، گونه های املایی و همنام ها) تا عدم تطابق را در بر می گرفت. آمار تطابق ها 3/16 درصد تطابق کامل و 9/21 درصد عدم تطابق بود.
(واینبرگ، 2000) در پژوهشی با عنوان « نمایه های کتاب در فرانسه» نمایه‌های پایان کتاب در فرانسه را بررسی و مشخص کرد که اغلب کتابهای فرانسوی معاصر فاقد نمایه است و نمایه سازی کتب معاصر در آمریکا و بریتانیا پیشرفته تر است. وی حذف نمایه ها در کتب معاصر را دلیلی بر این مسأله می داند که فرانسه، میراثی با قدمت 7 قرن را در امر نمایه سازی موضوعی از دست داده است. 2-4- استنتاج کلی از مرور پیشینه ها
با توجه به پیشینه های پژوهشی ذکرشده، آنها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 1- پژوهش هایی که به ارزیابی نمایه های پایانی کتب پرداخته اند 2- پژوهش هایی که به بررسی میزان همپوشانی کلیدواژه های عنوان و یا عناوین مآخذ با توصیفگرهای نمایه سازی یا سرعنوان های برگزیده از کتب سرعنوان های موضوعی فارسی و کنگره پرداخته اند و گاهی به جای کلمه همپوشانی در آنها از کلماتی نظیر همخوانی و انطباق استفاده شده است.
همانطور که دیده می شود هیچکدام از پژوهش های ذکرشده به ارزیابی میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها و طرح های پژوهشی با اصطلاحنامه پزشکی فارسی نپرداخته اند اما این تحقیق با توجه به حیطه غالب اغلب پژوهش ها در دانشگاه های علوم پزشکی و از جمله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و خلاءی که در نبود چنین پژوهشی حس می شود بر آن است که به بررسی میزان انطباق واژه های نمایه ای پژوهش های این دانشگاه با اصطلاحنامه پزشکی فارسی در بازه زمانی شش ساله پرداخته و ضمن بررسی وضع موجود با ارائه پیشنهاداتی به بهبود آن بپردازد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
از آنجا که پژوهش، عملی منظم، منطقی و دقیق برای تحلیل مسائل و درک روابط بین متغیرهاست ( خلیلی شورینی، 1377) در این میان روش های پژوهش همانند ابزارهای یک پیشه و یا حرفه، گوناگون و متنوعند؛ ضمن آنکه با تلفیق آنها می توان ابعاد بیشتری به طرح پژوهشی بخشید. ( مور، نیک، 1372). در این قسمت سعی شده تا درباره ابزار و نحوه جمع آوری اطلاعات و چگونگی استخراج اطلاعات و روش های آماری مورد استفاده و همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها مطالبی طرح شود.
3-2- روش پژوهش
هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان انطباق واژه های نمایه ای پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی طی سال های 82 الی 87 است. پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها چک لیستی تهیه شده توسط محقق است که با بررسی تک تک کلیدواژه های پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تکمیل شد. بدین منظور کلیه کلیدواژه های اختصاص یافته توسط پژوهشگران به پایان نامه ها و طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی سال های 82 الی 87 که شامل 2670 کلیدواژه برگرفته از 213 طرح تحقیقاتی و 551 پایان نامه است از چکیده های چاپی موجود در آرشیو پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد استخراج و در این چک لیست ها وارد شد. سپس هر یک از کلیدواژه مورد بررسی قرار گرفت و با اصطلاحنامه پزشکی فارسی مقایسه و در نهایت کلیه اطلاعات جمع آوری شده حاصل از چک لیستها وارد نرم افزار SPSS شد و داده ها در قالب جداول و نمودارها با استفاده از آمار توصیفی و همچنین با تکنیک های آماری مانند ANOVA و غیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و Pvalue های بدست آمده کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
به منظور تعیین انطباق کامل یا عدم انطباق واژه های نمایه ای با اصطلاحنامه پزشکی فارسی، راهکارهای زیر به کار گرفته شد:
پژوهشگران در چکیده های فارسی برخی از پایان نامه ها و طر حهای پژوهشی، کلیدواژه های انگلیسی پیشنهاد داده اند. به منظور تعیین میزان انطباق این واژه های نمایه ای با اصطلاحنامه پزشکی فارسی از نمایه انگلیسی به فارسی در جلد دوم اصطلاحنامه پزشکی فارسی استفاده شد. مثلا در پایان نامه ای با عنوان ” مقایسه اثر تزریق دگزامتازون به صورت وریدی و موضعی بعد از جراحی دندان های عقل نهفته ” واژه های نمایه ای “Impacted tooth”, Dexamethasone, edema, pain, trismus پیشنهاد داده شده است که جهت تعیین انطباق یا عدم انطباق با استاندارد از نمایه انگلیسی به فارسی در جلد دوم اصطلاحنامه پزشکی فارسی استفاده شد.
پژوهشگران در برخی از چکیده ها، ترکیبی از صورت انگلیسی و فارسی را بصورت همزمان در هر یک از کلیدواژه های پیشنهادی خود، به کار برده اند؛ در چنین مواردی جهت تکمیل چک لیست، گزینه نامطابق با استاندارد انتخاب شد. مثلا در طرحی با عنوان ” بررسی میزان فراوانی مثبت بودن تست PPD و اسکار BCG در ساکنان خانه سالمندان یزد در سال 1383 ” واژه های نمایه ای ” تست PPD” و ” اسکار BCG” پیشنهاد داده شده است که جنین مواردی نامطابق با استاندارد در نظر گرفته شدند.
در برخی از چکیده ها صورت مفرد کلمه بعنوان واژه نمایه ای انتخاب شده بود در حالی که اصطلاحنامه، صورت جمع کلمه را بعنوان اصطلاح مرجح برگزیده بود؛ در چنین مواردی جهت تکمیل چک لیست، گزینه مطابق با استاندارد انتخاب شد. شایان ذکر است که محقق به منظور کاهش درصد خطا در تعیین میزان انطباق، صورت مفرد و جمع کلمات را بطور همزمان جستجو کرده است. مثلا در طرحی با عنوان ” مطالعه و تبیین منطقه ای در اشتغال زایی دانش آموختگان رشته پزشکی: بررسی میزان تقاضا برای خدمات قابل ارائه توسط پزشکان در استان یزد در سال 1382 ” کلیدواژه ” پزشک” توسط پژوهشگر پیشنهاد داده شده است در حالی که اصطلاحنامه صورت جمع این کلمه یعنی واژه ” پزشکان” را به عنوان اصطلاح مرجح برگزیده است؛ در چنین مواردی جهت تکمیل چک لیست، گزینه مطابق با استاندارد انتخاب شد.
با توجه به اینکه اصطلاحنامه پزشکی فارسی در مورد اعلام اعم از جغرافیایی و شخصی راهکاری ارائه نداده بود، این کلیدواژه ها در هیچکدام از حیطه های مطابق یا نامطابق با استاندارد قرار نگرفت و سعی شد آمار چنین کلیدواژه هایی بصورت جداگانه گزارش شود. مثلا در پایان نامه ای با عنوان ” بررسی میزان تقاضا به خدمات دندانپزشکی در سال 1386 در شهرهای یزد، تفت، اردکان” واژه های نمایه ای “یزد” ، ” تفت” ، ” اردکان” پیشنهاد داده شده است؛ چنین کلیدواژه هایی در هیچکدام از حیطه های مطابق یا نامطابق با استاندارد قرار نگرفت و آمارشان بصورت جداگانه گزارش شد.
برخی از کلیدواژه های پیشنهادی پژوهشگران از لحاظ تلفظ با کلیدواژه منتخب اصطلاحنامه پزشکی فارسی یکسان ولی از لحاظ املایی متفاوت بودند، در چنین مواردی جهت تکمیل چک لیست، گزینه نامطابق با استاندارد انتخاب و سعی شد آمار چنین کلیدواژه هایی نیز به صورت جداگانه گزارش شود. مثلا در طرحی با عنوان ” نقش سدیم، پتاسیم و منیزیم در تعیین جنسیت رت” واژه نمایه ای “منیزیم” پیشنهاد داده شده است در حالی که در اصطلاحنامه پزشکی فارسی کلیدواژه ” منیزیوم” بعنوان کلیدواژه منتخب، برگزیده شده است که از لحاظ املایی متفاوت است؛ در چنین مواردی جهت تکمیل چک لیست، گزینه نامطابق با استاندارد انتخاب شد و آمار چنین کلیدواژه هایی به صورت جداگانه گزارش شد.
3-3- جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کلیدواژه های موجود در چکیده های چاپی پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی سالهای 82 الی 87 و شامل 2670 کلیدواژه برگرفته از 213 طرح تحقیقاتی و 551 پایان نامه است. شایان ذکر است که این کلیدواژه ها هنوز در بانک اطلاعاتی معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه بصورت کامل وارد نشده اند ولیکن چکیده چاپی کلیه پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی در آرشیو این معاونت موجود است.
3-4- ابزار گردآوری داده ها
روش پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها چک لیستی تهیه شده توسط محقق است که با بررسی تک تک کلیدواژه های پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تکمیل شد. بدین منظور کلیه کلیدواژه های اختصاص یافته توسط پژوهشگران به پایان نامه ها و طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی سال های 82 الی 87 که شامل 2670 کلیدواژه برگرفته از 213 طرح تحقیقاتی و 551 پایان نامه است از چکیده های چاپی موجود در آرشیو معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه استخراج و در این چک لیست ها وارد شد.