دانلود پایان نامه با موضوع محتوای اطلاعاتی و ارتباط میان

دانلود پایان نامه

پ: حذف اشارات سطحی و گذرا به موضوع هایی که برای کاربر بالقوه اطلاعات قابل توجهی ندارد؛
ت: تحلیل مفاهیم موجود در مدرک و ارائه آنها به صورت نمایه واژه ها؛


ث: استفاده از اصطلاح هایی که برای کاربران مناسب باشد و آنان را به هدف های زیر برساند:
1- تشخیص سریع وجود اطلاعات مربوط به یک موضوع خاص در یک اثر ناآشنا
2- بازیابی سریع اطلاعات مربوط به یک موضوع در یک اثر شناخته شده یا کمابیش آشنا
3- شناسایی سریع مدارک مناسب در یک مجموعه
ج: برقرار ساختن ارتباط میان مفاهیم؛
د: یک جا گردآوردن اطلاعات مربوط به یک موضوع که در متن اثر یا مجموعه مدارک پراکنده است؛

جستجو در سایت ما :


ذ: تنظیم و تلفیق نمایه واژه ها و نمایه واژه های فرعی در شناسه ها. این کار ممکن است قبلا در فایل های مستند انجام شده باشد؛
ر: هدایت کردن کاربر از نمایه های واژه های ناگزیده به نمایه واژه های گزیده با استفاده از ارجاع « نگاه کنید به»؛
ز: تنظیم شناسه ها به ترتیبی نظام مند و مؤثر.(صدیق بهزادی، 81)
2-2-4- انواع نمایه
از جهت اصطلاحی نمایه ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
نمایه واژه ای: از این نظام، برای سهولت بازیابی مدارک از خنثی ترین شیوه نظم دهی که برای همگان آشناست، یعنی نظم الفبایی، استفاده می شود. نمایه واژه ای یا الفبایی خود به سه دسته تقسیم می شود:
الف: نمایه کنترل شده
ب: نمایه سازی آزاد
ج: نمایه سازی طبیعی
اولین نمایه ها با تأکید بر زبان طبیعی ساخته شدند. در این روش تأکید بر استفاده طبیعی کلمات متن است. با ورود کامپیوتر، دو نوع نمایه ماشینی کوییک و کووک از نوع نمایه سازی واژه ای پیش کشیده شد.
نمایه موضوعی: که غالبا ناظر بر مجموعه ای از مدارک مانند کتاب های یک کتابخانه، مطالب چند مجله و … است. در اینگونه نمایه، هر مدرک مورد مطالعه قرار می گیرد و تعدادی واژه که بیانگر محتوای اطلاعاتی آن مدرک یا مقاله است از درون متن استخراج می شود. معمولا انتساب واژه به هر مدرک با استفاده از واژگان کنترل شده صورت می پذیرد. استفاده از سرعنوان های موضوعی یا اصطلاحنامه، روند موضوع دهی و همگونی واژه های انتسابی به مدارک مشابه را تسهیل می کند. (گیلوری،75 )
نمایه ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
الف: نمایه تک متنی یا انتهای کتاب که معادل واژه انگلیسی “back of the book index” است و ناظر بر متنی واحد است.