دانلود پایان نامه درباره استراتژی بازاریابی و بازاریابی صادرات

دانلود پایان نامه
تجربه/تحصیلات مدیریت
ویژگی ها و شایستگی های شرکت
اندازه شرکت


شایستگی بین المللی شرکت
قدمت شرکت
تکنولوژی شرکت
ویژگیهای شرکت
شایستگی ها/ قابلیت های شرکت ویژگی های صنعت
شرکت فن آوری در صنعت
سطح ثبات درصنعت
ویژگی های بازارخارجی
جذابیت صادرات
رقابت پذیری بازارصادراتی
موانع بازارصادراتی
ویژگی های بازارداخلی
بازارداخلی

در سال 2000 ویل، تامنگوج و پل مایزر به بررسی تأثیر عوامل ویژگی‎های شرکت (اندازه‎ شرکت، میزان موانع ورود و سال‎های اشتغال شرکت در کسب و کار)، صلاحیت شرکت (تجربه صادراتی) و استراتژی بازاریابی صادرات (تمرکز بر بازار در مقابل متنوع بودن و همچنین فعال بودن در مقابل انفعالی عمل کردن) بر عملکرد صادراتی شرکت پرداختند.
در همان سال، بالدائف، کراونس و واگنر(2000) با ارائه مدلی به بررسی رابطه میان ویژگی‎های محیطی (اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) ویژگی‎های شرکت (جمعیت‎شناسی، انگیزه‎های مدیریت) استراتژی‎های کسب و کار تمایر و یا حداقل بها تمام شده با عملکرد صادراتی پرداختند.
در سال 2002 شوهام و همکارانش با تقسیم‎بندی شرکت‎های صادرکننده به 3 دسته مدافعان، تحلیل‎گران و جویندگان متغیرهای متنوعی را در هر یک از انواع شرکت‎ها که بر عملکرد صادراتی مؤثر بودند معرفی نمودند. آن‎ها در پژوهش‎های خود به این نتیجه رسیدند که در شرکت‎هایی از نوع تحلیل‎گر، امکان تولید کالای جدید، مدیریت تولید، گرایش بازار و استراتژ‎ی‎های کنترل از یک سو و عملکرد صادراتی از سوی دیگر رابطه معنی‎داری وجود دارد.

جستجو در سایت ما :


در همان سال، رزو شوهام به بررسی تأثیر برخورداری شرکت از گرایش بازار بر سود و فروش صادراتی آن پرداختند.
در سال 2002 کاتسیکیس و همکاران با ارائه مدلی سه متغیر طرز تلقی صادراتی، موانع صادراتی و حمایت مدیریت را به عنوان متغیر مؤثر بر عملکرد صادراتی معرفی نمودند. دو متغیر اول علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم خود بر متغیر حمایت مدیریت، به طور غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر می‎گذاشتند. در همان سال لئونیدو، کاتسیکیز و سمیعی با انجام تجزیه و تحلیل مضاعف بر پژوهش‎های قبلی، به ارائه مدلی پرداختند که در آن متغیرهای مؤثر به پنج دسته (ویژگی‎های مدیریت، فاکتورهای سازمانی، فشارهای محیطی، هدف‎گذاری صادرات و عناصر استراتژی بازاریابی صادرات)تقسیم‎بندی شده است. سه متغیر اول با تأثیرگذاری بر 2 متغیر بعدی به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تاثیر گذار بوده‎اند. (قره چه وهمکاران، 1390)