دانلود پایان نامه درباره بازاریابی الکترونیکی و نقاط مرجع استراتژیک

دانلود پایان نامه

5. درپژوهش حاضر تاثیرجهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی بیان شده است. با توجه به نقش جهت‎گیری استراتژیک در تشکیل استراتژی و فرایند تدوین استراتژی پیشنهاد می‎گردد. این موضوع در قالب برنامه های آموزشی برای مدیران ارشدوطراحان استراتژی تشریح و آگاهی آنهاافزایش یابد.
5-5) خلاصه بحث و نتیجه گیری


جهت گیری استراتژیک قلب و محرک اصلی تشکیل استراتزی و فرایند مدیریت استراتژیک می باشد. بطوری که در اکثر پژوهش هاتاثیرآن بعنوان متغیر مستقل بر متغیر وابسته ای با عناوین عملکرد صادرات، عملکرد سازمان، استراتژی، مدیریت استراتژیک، جهت گیری بازار، نوآوری و محصول جدید مورد بررسی قرار گرفته دارای نتایج مثبت بوده و مورد تایید قرارگرفته است. باتوجه به اهمیت صادرات و نقش کلیدی آن در بهبود اقتصاد کشورو بنگاه های تولیدی و صادراتی، وشیوه تجارت دردنیای فعلی که به دهکده جهانی معروف شده و عمده کشورها با پیوستن به سازمان تجارت جهانی در چارچوب قواعد شفاف و یکسان بین المللی تولید و تجارت می نمایند. لذاباعنایت به شرایط فعلی محیط فعالیت واخدهای کسب وکارکه بسیار متغیر، پیچیده و پویا می باشد. لذا ضرورت دارد شرکتها ازبرنامه ریزی ویژه ای برخوردار باشند که متناسب و زاییده این تحولات باشند. آگاهی و استفاده ازجهت گیری ازطریق تاثیرگذاری استراتژی برفرایند برنامه‎ریزی استراتژیک، برداشت کلیدی رابه ما می رساند که بنگاه ها میتوانند باطراحی دقیق برنامه های راهبردی واجرای آنها، عملکرد خود رادرسطوح مختلف سازمان بویژه عملکرد صادراتی بهبود بخشند.
بنابراین لازم است درمراحل اولیه تدوین استراتژی، مطالعات شناختی و جهت گیری های اصلی سازمان به دقت بررسی و تعیین گردند. وبرای دستیابی به عملکرد متعالی و همسویی لازم بین جهت گیری استراتژی سازمان، ساختار، مدیریت ونیروی انسانی برقرارباشد.
5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
1. تحقیق درخصوص تاثیرجهت گیری استراتژیک درجوامع آماری وسیع تر.
2. تحقیق درخصوص ارتباط جهت گیری استراتژیک باعملکرد صادراتی محصولات اولویت دارصادراتی.
3. تحقیق درخصوص نقش فرهنگ برجهت گیری استراتژیک.
4. تحقیق درخصوص تعیین سازه وابعاد جهت گیری استراتژیک در بنگاه های کسب وکار فعال در سطح
بین المللی کشور.
5. ارتباط بین جهت گیری استراتژیک وهمسوئی استراتژیک در بنگاه های کسب وکار.
5-7) محدودیت ها
مشکلاتی که در حین تحقیق امکان مواجه شدن با آنها وجود دارد مواردی است که در صورت رفع و حل آنها موجب خواهد شد که برنامه تحقیق بر طبق نقشه طرح شده به انجام برسد. اصولاً اجرای هر گونه تحقیق با مشکلات و موانع خاص خود که معمولا” بر گرفته از رشته و موضوع تحقیق می باشد همراه است. در این پژوهش بارزترین مشکلات را می توان به اینگونه بیان کرد.
کوچک بودن جامعه آماری تحقیق.
مطلب مرتبط :   پایان نامه اکسیداسیون و عملکرد

جستجو در سایت ما :


آشنایی سطحی مدیران با اصطلاحات مدیریت استراتژیک
منابع
تیموری، ابراهیم-ابرومند جمال(1388)”هم آهنگی بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار با استفاده ازنقاط مرجع استراتژیک(SRPs)”فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، سال اول، شماره2(بهار 1388)
حسینی، احمد-قاضی زاده، مصطفی ودیگران(1387)”بررسی تاثیربه کارگیری بازاریابی الکترونیکی برعملکردصادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت درسالهای 84-79(باتاکید براینترنت)، دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاهشاهد، سال 15، شماره 32
خاکی، غلامرضا(1390)”روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی”انتشارات بازتاب چاپ نهم ویراست دوم
دیوید، فرد آر(1391)”مدیریت استراتژیک” ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفترپژوهشهای فرهنگی چاپ بیست و دوم
رحمان سرشت، حسین-کریمی، غلامرضا(1386)”مدلی برای ارتباط راهبردهای توسعه بازار صادراتی با عملکرد شرکتهای تولیدی صادرکننده محصولات غذایی درایران” فصلنامه علوم مدیریت ایران سال دوم شماره 8
رحیم نیا، دعائی و علیزاده (1391) “تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط”دوفصلنامه دانشگاه شاهد شماره 1