دانلود پایان نامه درباره بنگاه های کوچک و متوسط و رویکرد مبتنی بر منابع

دانلود پایان نامه

1. آقای سید حسین جلالی (2011)طی تحقیقی باعنوان”توضیح ارتباط بین جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادرات”بااستفاده ابعاد شش گانه جهت گیری استراتژیک ونکاترامن و توسعه داده شده آن توسط مورگان و استرانگ(2003)، رابطه بین جهت گیری استراتژیک و ابعادتهاجمی، تحیلی، تدافعی، آینده نگری، فعالانه وریسک پذیری را برعملکرد صادراتی بین صادرکنندگان صنایع غذایی در ایران با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون مورد آزمون قرارداد. یافته های مطالعه ایشان ارتباط مثبت بین جهت گیری استراتژیک وابعاد تحلیلی، تدافعی، آینده نگری، فعالانه وریسک پذیری وارتباط منفی بین، بعد تهاجمی و ریسک پذیری جهت گیری استراتژیک با عملکرد صادرات رانشان داد.
2. آقای رحیم نیا و صادقیان درسال 1389 طی تحقیقی تحت عنوان “جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکتهای صادراتی”براساس پرسشنامه 34 نمونه ای تصادفی از شرکت های صادراتی واقع در شهرمشهد با استفاده ازروش تحلیل رگرسیون، ارتباط دوبعد فعال و انفعالی جهت گیری استراتژیک بر موفقیت صادراتی مورد بررسی وآزمون قرارداد. یافته هایشان نشان داد که جهت گیری استراتژیک فعال بطورمثبت موفقیت صادرات وهمچنین انتظارموفقیت آتی شرکت راتحت تاثیرقرار می دهد.
3. آقای زارعی متین و همکارانش در سال 1387 طی تحقیقی تحت عنوان” بررسی رابطه گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن ” براساس 92 پرسشنامه از شرکت‎ها و کارشناسان فعال در زمینه فن آوری اطلاعات و با روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی به این نتیجه رسیدند که استراتژی کسب و کار نقش تعیین کننده در عملکرد سازمانی دارد و ابعاد پیش فعالی، آینده نگری، تحلیلی و تدافعی رابطه مثبت و معنا داری با عملکرد سازمانی دارند.
4. قاسمی و همکاران(1389) طی تحقیقی باعنوان”مدل هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل واثرآن برعملکرد صادراتی (مورد:صنعت خدمات فنی مهندسی)” نتایج تحقیق نشان می دهد که دو متغیرهماهنگی بیرونی (ابعاد محیطی سازمان) وهماهنگی درونی (زیرسیستم های بازاریابی بین الملل) برعملکردصادراتی اثر می گذارند. واثرهماهنگی درونی نسبت به هماهنگی بیرونی برعملکرد صادرات بیشتراست. نتایج همچنین نشان داد که هماهنگی بیرونی استراتژی‎های بازاریابی بین الملل باابعادمحیطی سازمان نه تنها برعملکرد صادراتی تاثیرداشته بلکه اثرآن به سود شرکت‎های باهماهنگی بیرونی زیادمی باشد. به عبارت دیگرهرچه گونه های استراتژی بازاریابی بین الملل با گونه های رقابتی، ساختارسازمانی وتکنولوژی خدمات هماهنگ ترباشد، عملکرد صادراتی افزایش می یابد.

جستجو در سایت ما :


5. رهنوردوهمکاران(1390)طی تحقیقی باعنوان”بررسی تاثیرهمترازی های عمودی و افقی راهبردهای صادرات برعملکردصادراتی درصدشرکت برترایران”با استفاده ازنظریه نقاط مرجع راهبردی برای تعیین درجه همترازی راهبردی، یافته هایش نشان داد که بین متغیرهای همترازی و عملکرد صادراتی همبستگی مثبت و قوی و جود دارد، متغیر همترازی عمودی به طورمستقیم برعملکردصادراتی تاثیر می گذارد و متغیرهای همترازی افقی وگروه محصولات نیزتاثیرتعدیل کننده دارند. همچنین میزان تاثیرهمترازی عمودی بر عملکرد صادراتی بیشتراست.
6. قره چه وهمکاران(1390)طی تحقیقی باعنوان” ارائه الگویی برای تعیین عوامل موثر بر عملکرد صادراتی براساس راهبرد رقابتی تمایز درصنعت کانی غیرفلزی” رویکردهای حوزه تعیین کننده عملکردصادراتی که شامل رویکرد اقتضایی، رویکرد شبکه تعاملات کسب و کارورویکردمبتنی برمنابع است راشناسایی و با استفاده از رویکرد منابع روابط بین اجزای رویکرد منابع سازمان، راهبرهای رقابتی (تمایز) و عملکرد صادراتی را مورد بررسی قرار داد. یافته هایش نشان داد که تاثیرمنابع رقابتی، قابلیت های رقابتی و سیستم‎های سازمانی بر عملکرد صادراتی با به کارگیری راهبرد رقابتی تمایزافزایش داشته است. نتایج حاکی از اهمیت منابع رقابتی در مقایسه با دیگر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع (قابلیت‎های رقابتی سیستم های سازمانی) در تعیین عملکرد صادراتی شرکت ها است.
2-2-6-2) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درسایرکشورها
1. فرنسیس وکولینز(2000)براساس پژوهشی باعنوان “تاثیرجهت گیری استراتژیک صادرات بر عملکرد صادرات بنگاه های کوچک و متوسط با فن آوری بالای ” با استفاده از تحلیل همبستگی، تاثیر دو بعد جهت‎گیری استراتژیک فعالانه ومحافظه کارانه رابرعملکرد صادراتی مورد آزمون قرارداد و یافته هایش تاثیر مثبت آن رامورد تایید قرار داد.
2. اوکپاراوکامبایادیس(2008)درمطالعه ای با عنوان”جهت گیری استراتژیک صادرات بنگاه های کوچک و متوسط وعملکرد یک اقتصاد در حال توسعه(نیجریه)” یافته های اشان نشان دادکه جهت گیری صادرات بررشد صادرات بنگاه های کوچک و متوسط تاثیرمثبت دارد. بنگاه هایی که جهت گیری استراتژیکی فعال در بازارهای صادراتی اتخاذ می کنند نسبت به بنگاه های محافظه کاروانفعالی درتصمیم گیری واجرای استراتژی ها موفق تر هستند.
3-گاتیگنون وذاگرب (1995) طی پژوهشی باعنوان”جهت گیری استراتژیک وعملکردمحصول جدید “تاثیر جهت گیری استراتژیک بنگاه رابااستفاده ازسه بعد جهت گیری مشتری، جهت گیری رقابتی وفناوری مورد مطالعه قرارداد. نتایج بررسی نشان داد که یک بنگاه متمایل به توسعه برتررقابتی بایستی جهت گیری تکنولوژی قوی داشته باشد. یک جهت گیری رقابتی دربازارهای بارشدبالابه دلیل اینکه بنگاه را قادر می‎سازد تا نوآوری را با هزینه کمتر بهبود دهد، مفید و یک عنصر مهم موفقیت است. در بازارهایی که تقاضا نامطمئن است بنگاه ها جهت گیری تکنولوژی داشته باشند. این جهت گیری منجر به تولیدات با عملکرد موفق می گردد و بنگاه را قادر می سازد تا برای بازار نوآوری بهتری داشته باشد. و در نهایت به سطح عملکردی متعالی دست یابد. لیکن دربازارهای باریسک بالا جهت گیری نوآوری توصیه نمی شود.
5. حسنین واتی(2010) طی پژوهشی باعنوان “ارتباط بین جهت گیری استراتژیک و برنامه ریزی استراتزیک”درصنعت ساختمان مالزی به یافته رسیدکه فرموله کردن برنامه ریزی استراتژیک ازطریق فرایند جامع تدوین، به جهت گیری تدافعی بنگاه ها وابسته است.
4. بینالی دوگان واتایوزدی میری(2010)طی تحقیقی باعنوان “بررسی ارتباط بین جهت گیری استراتژیک و ارزش های فرهنگی (تاثیررهبران ومالکان کسب وکار، ارزش های فرهنگی بر رفتار استراتژیک در شرایط بحران “که جامعه آماری آن واحدهای کوچک ومتوسط زیر مجموعه اتاق بازرگانی استانبول ترکیه بود با استفاده ازروش تحلیل عاملی، واستفاده ازالگوی گونه شناسی مایلزواسنومورد بررسی قراداد ویافته هایش نشان دادکه اگراجتناب ازعدم اطمینان درمدیران ومالکان واحدهای کسب وکاربالا باشد، آنها شرایط بحران را به عنوان تهدید درک نموده و استراتژی های دفاعی راانتخاب می نمایند.
نتیجه گیری فصل دوم
با توجه به بررسی های بعمل امده درمطالعات انجام شده، در چند سال اخیرپژوهش ها و مطالعات بسیاری درخصوص استراتژی، مدیریت استراتژیک، فرایندتدوین جامع استراتژی، همسوئی استراتژیک درایران انجام گرفته است. عمده مطالعات به انتخاب جهت گیری استراتژیک برای هدایت اقداماتی که منجر به عملکرد قوی بنگاه می شودمهم ومورد تایید قرارگرفته است. بااینحال نقش و تاثیر جهت گیری استراتژیک و توانایی‎هایش برای توسعه عملکرد صادرت کمتر مورد بررسی و کنکاش قرارگرفته است. باعنایت به اهمیت و جایگاه صادرات درتوسعه تولید، فروش ورقابت پذیری بنگاه ها، لذابه منظورسوق دادن وفرهنگ سازی بین واحدهای صادراتی دراهمیت دادن به تاثیرجهت گیری درتوسعه عملکرد، انجام چنین تحقیقی درایران و در صنعتی که شاخص های کلان آن قابل توجه است، ضروری به نظر می رسد. چراکه شناخت و معرفی این عوامل، مدیران صنعت را درتدوین استراتژی های رقابتی، تخصیص بهینه منابع و کسب موفقیت در محیط رقابتی بازارهدف مساعدت خواهد نمود.

مطلب مرتبط :   موسسه حرف آخر

فصل سوم

3-1) مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است(خاکی، 1387). در طی فرایند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد.
3-2) روش تحقیق
از نظر روش شناسی این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی ازنوع علی می باشد که در آن بررسی می شود که، آیا متغیر یا متغیرهای مستقل بامتغیر وابسته رابطه دارند؟ واگر این رابطه وجود دارداندازه و شدت آن چقدر است؟ (خاکی، 1387). از لحاظ نوع نظارت ودرجه کنترل این تحقیق در زمره تحقیقات میدانی قرار دارد، چرا که محقق متغییر ها را در حالت طبیعی آن ها بررسی می کند. از لحاظ وسعت کاربرد این تحقیق در سطح تحقیقات کاربردی قرار دارد، و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق از نوع میدانی می باشد.
3-3) جامعه ونمونه آماری