دانلود پایان نامه درباره تعریف مفاهیم اصلی مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

تمام آیتم ها برای ابعادشامل متهورانه 4 سوال – تحلیلی 6سوال– تدافعی 4سوال- آینده‎نگرانه5سوال- فعالانه 5 سوال و ریسک پذیری 5سوال درمجموع 29 سوالبراساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت از (1=بسیارمخالف تا 5 = بسیارموافق ) دسته بندی شده است.
1-10-2) عملکرد صادراتی


برای این متغیرپنج مولفه شامل رشدفروش های صادراتی، حجم فروش صادراتی، تراکم بازارصادراتی، عملکردرقابتی ورضایت ازعملکرد صادراتی انتخاب شده و برای هرمولفه یک سوال و درمجموع پنج سوال براساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت از (1=بسیارمخالف تا 5 = بسیارموافق ) دسته بندی شده است.
1-11) قلمرو تحقیق
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:
1-11-1) قلمرو موضوعی تحقیق
تحقیق حاضر به تاثیرجهت گیری استراتژیک برعملکردصادراتی صادرکنندگان استان پرداخته است.
1-11-2) قلمرو مکانی تحقیق
استان گیلان به عنوان قلمرو مکانی تحقیق می باشد که انجام عملیات میدانی و تکمیل پرسشنامه های تحقیق در این استان صورت گرفته است.
1-11-3) قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق دی ماه91 تا مرداد92 می باشد. که پرسشنامه ای در فواصل زمانی اول تیر تا 10 مرداد بین صادرکنندگان استان توزیع گردید.
1-12) جمع بندی فصل اول
در فصل حاضر مساله تحقیق، دربیان مسئله موضوع تعریف ودلایل انتخاب موضوع و فواید ناشی از اجرای موضوع تحقیق اشاره، درادامه ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف تحقیق حاضر، چاچوب نظری، فرضیات، قلمروها تشریح شده است.

فصل دوم

بخش اول
جهت گیری استراتژیک
2-1-1) مقدمه
فصل دوم تحقیق، مربوط به مباحث نظری و پیشینه تحقیق می باشد. این فصل دارای دو بخش می باشد که در بخش آغازین به مدل ارائه شده در این تحقیق وبیان مختصری تعاریف اصطلاحات استراتژی، برنامه ریزی استراتژیک، تفکر استراتژِی، فرایند مدیریت استراتژیک و جهت گیری استراتژیک و ابعاد آن پرداخته شده است و در بخش دوم به بحث صادرات و عملکرد صادراتی ودر بخش سوم به پیشینه تحقیق که در آن نتایج برخی تحقیقات مرتبط با جهت گیری استراتژیک ارائه خواهد شد می پردازیم.
2-1-2) تعریف مفاهیم اصلی مدیریت استراتژیک