دانلود پایان نامه درباره سازمان تجارت جهانی و جهت گیری استراتژیک

دانلود پایان نامه

متغیر جهت گیری استراتژیک دارای میانگین 76/2 می باشد. که با توجه به طیف 5 گزینه ای لیکرت پائین‎تر از طیف متوسط قرار دارد.
متغیر عملکرد صادراتی دارای میانگین 18/3 می باشد. که با توجه به طیف 5 گزینه ای لیکرت بالاتر از طیف متوسط قرار دارد.
با توجه به موارد فوق و مقایسه میانگین ابعاد جهت گیری استراتژیک در نمودار زیر باید گفت که در جامعه آماری مورد بررسی میانگین جهت گیری استراتژیک پائین تراز حد متوسط است. همچنین در میان ابعاد جهت گیری استراتژیک بعد جهت گیری متهورانه دارای کمترین میانگین وبعد جهت گیری فعالانه دارای بیشترین میانگین می باشد.

5-1) نمودار مقایسه ابعاد جهت گیری استراتژیک
5-3) نتایج آمار استنباطی
نتایج آزمون فرضیه به شرح زیر بوده است:
فرضیه اصلی:
نتایج تحلیل رگرسیون در آزمون فرضیه اصلی نشان داد که جهت گیری استراتژیک به صورت مثبت عملکرد صادراتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. میزان شدت این تاثیر برابر با 6/60درصد است. همچنین ضریب تعیین بین جهت گیری استراتژیک وعملکرد صادراتی شرکت ها 8/36 درصد می باشد که بیان می دارد با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل جهت گیری استراژیک شرکت در حدود 8/36درصد از عملکرد صادراتی یک شرکت را تبیین می نماید.
فرضیه های فرعی:
نتایج تحلیل رگرسیون در آزمون فرضیه فرعی اول نشان داد که جهت گیری متهورانه به صورت مثبت عملکرد صادراتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. میزان شدت این تاثیر برابر با 7/35درصد است. همچنین ضریب تعیین بین جهت گیری متهورانه وعملکرد صادراتی شرکت ها 7/12 درصد می باشد که بیان می دارد با ثابت در نظر گرفت سایر عوامل جهت گیری متهورانه شرکت در حدود 7/12 درصد از عملکرد صادراتی یک شرکت را تبیین می نماید
نتایج تحلیل رگرسیون در آزمون فرضیه فرعی دوم نشان داد که جهت گیری تحلیلی به صورت مثبت عملکرد صادراتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. میزان شدت این تاثیر برابر با 9/32درصد است. همچنین ضریب تعیین بین جهت گیری تحلیلی وعملکرد صادراتی شرکت ها 8/10 درصد می باشد که بیان می دارد با ثابت در نظر گرفت سایر عوامل جهت گیری تحلیلی شرکت در حدود 8/10 درصد از عملکرد صادراتی یک شرکت را تبیین می نماید
نتایج تحلیل رگرسیون در آزمون فرضیه فرعی سوم نشان داد که جهت گیری تدافعی به صورت مثبت عملکرد صادراتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. میزان شدت این تاثیر برابر با 9/34 درصد است. همچنین ضریب تعیین بین جهت گیری تدافعی و عملکرد صادراتی شرکت ها 8/11 درصد می باشد که بیان می دارد با ثابت در نظر گرفت سایر عوامل جهت گیری تدافعی شرکت در حدود 8/11 درصد از عملکرد صادراتی یک شرکت را تبیین می نماید.
نتایج تحلیل رگرسیون در آزمون فرضیه فرعی چهارم نشان داد که جهت گیری آینده نگری به صورت مثبت عملکرد صادراتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. میزان شدت این تاثیر برابر با 2/39 درصد است. همچنین ضریب تعیین بین جهت گیری آینده نگری و عملکرد صادراتی شرکت ها 4/15 درصد می باشد که بیان می دارد با ثابت در نظر گرفت سایر عوامل جهت گیری آینده نگری شرکت در حدود 4/15 درصد از عملکرد صادراتی یک شرکت را تبیین می نماید.
نتایج تحلیل رگرسیون در آزمون فرضیه فرعی پنجم نشان داد که جهت گیری فعالانه به صورت مثبت عملکرد صادراتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. میزان شدت این تاثیر برابر با 6/52 درصد است. همچنین ضریب تعیین بین جهت گیری فعالانه و عملکرد صادراتی شرکت ها 2/27 درصد می باشد که بیان می دارد با ثابت در نظر گرفت سایر عوامل جهت گیری فعالانه شرکت در حدود 2/27 درصد از عملکرد صادراتی یک شرکت را تبیین می نماید
نتایج تحلیل رگرسیون در آزمون فرضیه فرعی ششم نشان داد که جهت گیری ریسک پذیری به صورت مثبت عملکرد صادراتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. میزان شدت این تاثیر برابر با 6/52 درصد است. همچنین ضریب تعیین بین جهت گیری ریسک پذیری و عملکرد صادراتی شرکت ها 3/46 درصد می باشد که بیان می دارد با ثابت در نظر گرفت سایر عوامل جهت گیری ریسک پذیری شرکت در حدود 5/21 درصد از عملکرد صادراتی یک شرکت را تبیین می نماید
ازنتایج فرضیه های فرعی واصلی پژوهش چنین استنباط می شود که گرایش فعالانه دارای بیشترین تاثیررابرعملکرد صادراتی دارد. نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش اوکپاراوکامبایادیس(2008)، فرانسیس وکولینز(2009)، وود ورابرت سن(1997)، رحیم نیا وصادقیان(1390)وجلالی(2011)هم راستاست. شدت داشتن تاثیر بعد فعالانه میتواند ناشی از شدت رقابت در بازارهای کشورهای همجوار به لحاظ حضور کشورهای نوظهور اقتصادی وآزادی تجارت خارجی این کشورهاوعضویت آن کشورهادرسازمان تجارت جهانی است. که این موضوع نیازمندتمرکز بررفتارهای نوآورانه درارائه محصول و بازار می باشد.
5-4) پیشنهادات تحقیق
1. نتایج این تحقیق بیان می کند که جهت گیری استراتژیک باتمامی ابعادش برعملکرد صادراتی تاثیرگذار است. جهت گیری استراتژیک موقعیت مناسبی رابرای تدوین استراتزی و تخصیص منابع در انطباق با اهداف فراهم می نماید. و برای حفظ موقعیت رقابتی در بازارهای بین المللی و اداره اثربخش و کارا بنگاه‎ها مورد نیاز هست.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد امنیت عاطفی و هری استاک سالیوان

جستجو در سایت ما :


2. باتوجه به اینکه بعد فعالانه بیشترین تاثیررابرعملکرد صادرات دارد. شرکت هابایستی ازطریق بازاریابی و تقویت توانمندیها وبسته بندی کالاهادرمقایسه بارقبا نسبت به ارایه محصولات متمایز به بازار هدف اقدام و در جستجوی فرصت های بازار تلاش نمایند.
3. باتوجه به اینکه ابعادآینده نگری، تحلیلی وتدافعی ازنوع ابعاد محافظه کارانه دارای جهت گیری استراتژیک هستند. به منظورتقویت آنها، شرکت هابایستی ازابزارهای مناسب برای تقویت و بهبود آنهابه منظوردستیابی به عملکردمتعالی استفاده نمایند. به عنوان مثال استفاده ازسیستم های اطلاعات مدیریت به بمنطورانجام تحلیل های جامع، سیستم های اطلاعات مدیریت به منظور برنامه ریزی جهت تصمیم گیری درزمینه بازارهای هدف وتمرکزروی منابع انسانی برای توانمند کردن نوآوری اهتمام نمایند.
4. نتایج این مطالعه پیشنهاد مینماید که بنگاه ها برای ارتقاء عملکردصادراتی بایستی ازجهت گیریهای خاص استفاده نمایند. و متاسب با ویژگیهای بازراهدف وتغییرات و پیچیدگی های محیط فعالیت نسبت با استفاده از علوم و ابزارهای نوین نسبت به تقویت ابعاد مورد نیازاقدام نمایند